Vimala Hrudaya Prathista

പരിശുദ്ധ മറിയത്തിലൂടെ യേശുവിനുള്ള സമ്പൂർണ സമർപ്പണം – ✝️ ഏഴാം ദിവസം

ആദ്യഘട്ടം – ലോകത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുക

(ആദ്യത്തെ പന്ത്രണ്ട് ദിവസങ്ങൾ)

“ആദ്യഘട്ടം ലോകാരൂപിയെ ബഹിഷ്കരിക്കുന്നതിൽ ഉപയോഗിക്കുക. അത് യേശുവിന്റെ അരൂപിയ്ക്കു ഘടക വിരുദ്ധമാണല്ലോ “.

ദൈവത്തിന്റെ സർവ്വാധികാരത്തെ നിഷേധിക്കുകയാണല്ലോ ലോകാരൂപി ചെയ്യുക.പാപവും അനുസരണക്കേടും വഴിയാണ് ഈ നിഷേധം പ്രകടമാകുന്നത്.അങ്ങനെ യേശുവിന്റെയും മറിയത്തിന്റെയും അരൂപിയ്ക്കു വലിയ പ്രതിബന്ധം സൃഷ്ടിക്കുന്നു.മാംസത്തിന്റെ ദുരാശ, കണ്ണുകളുടെ ദുരാശ, ജീവിതത്തിന്റെ അഹങ്കാരം ഇവയെ അത് സ്വയം പ്രകടമാക്കുകയും അങ്ങനെ ദൈവിക നിയമത്തെ ധിക്കരിക്കുകയും സൃഷ്ടികളെ ദുരുപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.എല്ലാത്തരത്തിലുമുള്ള പാപങ്ങൾ, പാപത്തിലേയ്ക്കുള്ള പിശാചിന്റെ പ്രേരണകൾ, മനസിനെ തെറ്റിലേയ്ക്കും അന്ധതയിലേയ്ക്കും നയിക്കുന്നവ, ഇച്ഛാശക്തിയെ തിന്മയിലേയ്ക്ക് വശീകരിക്കുന്നവ – ഇവയൊക്കെയാണ് ലോകത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ.വ്യക്തികളും സ്ഥലങ്ങളും വസ്തുക്കളും വഴി പാപത്തിലേയ്ക്ക് വഴുതി വീഴുവാൻ തക്ക വിധത്തിൽ പ്രയോഗിക്കുന്ന വശീകരണങ്ങളും പുറം മോടികളുമാണ് അവന്റെ ആഡംബരങ്ങൾ.

ധ്യാനവായന

ക്രിസ്താനുകരണം :- ഒന്നാം പുസ്തകം :അദ്ധ്യായം 10

ഉപയോഗശൂന്യമായ സംഭാഷണം വർജ്ജിക്കുക

1. തിരക്കു കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജനങ്ങളിൽ നിന്നു കഴിയുന്നിടത്തോളം ഒഴിഞ്ഞുമാറുക. ലൗകികകാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതു സദുദ്ദേശ്യത്തോടെയാണെങ്കിലും ആദ്ധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ അവ പ്രതിബന്ധമുണ്ടാക്കുന്നു. നാം ലോകമായയാൽ അതിവേഗം മലിനപ്പെടുകയും അതിൽ കുടുങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു.

പലപ്പോഴും മൗനം കാക്കുകയും ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പോകാതിരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ എന്നു ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ്.

സംസാരിക്കുന്നവർ മനസാക്ഷിക്കു ഭാരം വരുത്താതെ സംസാരം നിർത്താറില്ല. എന്നിട്ടും നാം ഇത്ര സന്തോഷത്തോടെ സംസാരിക്കുകയും സല്ലപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്?

സംഭാഷണം വഴി അന്യോന്യം ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും നാനാവിധ ചിന്തകളാൽ ക്ഷീണിതമായ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ വിശ്രമിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും സന്തോഷപൂർവ്വം സംസാരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്.

നാം വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതോ ആശിക്കുന്നതോ നമുക്ക് പ്രതികൂലമായി തോന്നുന്നതോ ആയ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റിയാണ് അധികം താൽപര്യത്തോടെ നാം സംസാരിക്കുകയും ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യുക.

2.കഷ്ടം! അതു പലപ്പോഴും വ്യർത്ഥവും നിഷ്ഫലവുമത്രേ. ബാഹ്യമായ ആശ്വാസം ആന്തരികവും ദൈവികവുമായ ആശ്വാസത്തിന് മഹാവിഘ്നമാണ്.

സമയം നിഷ്ഫലമായി കടന്നു പോകാതിരിക്കാൻ നാം ഉണർന്നിരുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കണം.

സംസാരിക്കുക ആവശ്യവും ഉചിതവുമാണെങ്കിൽ സന്മാതൃകാപരമായ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി സംസാരിച്ചാലും.

അധരങ്ങളുടെ അശ്രദ്ധയ്ക്കുള്ള മുഖ്യകാരണം ദുസ്തഴക്കവും പുണ്യാഭിവൃദ്ധിയിലുള്ള താല്പര്യക്കുറവുമാണ്.

ആദ്ധ്യാത്മികകാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഭക്തസംഭാഷണങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ഒരേ മനസ്സും ഒരേ അരൂപിയുമുള്ളവരും ദൈവത്തിൽ ഐക്യപ്പെട്ടവരും തമ്മിലാകുമ്പോൾ, പുണ്യാഭിവൃദ്ധിക്കു വളരെ ഉപകരിക്കും.

വായനാ വിചിന്തനം

പ്രലോഭനങ്ങളെ ജയിക്കാനും പാപം വർജ്ജിച്ചു രക്ഷപ്രാപിക്കാനും യേശുക്രിസ്തു ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കു നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള ലളിതമായ മാർഗ്ഗം: ‘ഉണർന്നിരുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുക’ എന്നതാണ്. ദൈവത്തോട് ധാരാളമായും സൃഷ്ടികളോടു കുറച്ചും സംസാരിക്കുക; പ്രയോജനശൂന്യമായ സംഭാഷണങ്ങൾ വർജ്ജിക്കുക; നല്ലതും ആവശ്യമായതും സംസാരിക്കുക – ഇതാണ് ആന്തരിക ജീവിതാഭിവൃദ്ധിക്കുള്ള ഉത്തമമാർഗ്ഗം. അതുതന്നെ ഹൃദയശുദ്ധിയും സമാധാനവും ദൈവൈക്യവും സമാർജ്ജിക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗം.

പ്രാർത്ഥിക്കാം

കർത്താവായ ദൈവമേ! അങ്ങയുടെ ഹിതം ശ്രദ്ധിച്ചു ഗ്രഹിക്കാനും അങ്ങയുടെ കൃപാവരത്തോടു വിശ്വസ്തത പ്രകാശിപ്പിക്കാനും ആവശ്യമായ ആന്തരിക ഏകാഗ്രത എനിക്കു തരിക; അങ്ങയുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ബോധം ഈ ലോകവാസത്തിൽ അങ്ങയുടെ അനുഗ്രഹീതമായ ജീവിതത്തെ അനുസ്മരിക്കാൻ ഇടവരുത്തട്ടെ.
ആമ്മേൻ.

അനുസ്മരണാ വിഷയം:-

സന്മാതൃകാപരമായ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുന്നതു ന്യായവും ഉചിതവുമാകുന്നു.

അഭ്യാസം
ഉപവിക്കു വിരുദ്ധമായവയോ അയൽക്കാരനു ദുർമ്മാതൃക നൽകുന്നവയോ സംസാരിക്കാതിരിക്കാൻ സദാ സൂക്ഷിക്കുക.

അനുദിന പ്രാർത്ഥനകൾ

1.പാവനാത്മാവേ വരൂ

പാവനാത്മാവേ വരിക വേഗം
ദാസരിലെന്നും വസിച്ചിടേണം
നിന്നാലെ നിർമിതമായ ഹൃത്തിൽ
ദിവ്യപ്രസാദം നിറച്ചിടേണം

ആശ്വാസദായകാ പാവനാത്മാ
ദൈവിക ദാനവും സ്നേഹവും നീ
ജീവൻ തരുന്നോരരുവിയും നീ
അഗ്നി നീ ആത്മാവിൻ ലേപനവും

സപ്ത വരങ്ങളുമേകുവോനെ
നിത്യാപിതാവിൻ നീ പാണിയല്ലോ
താതന്റെ വാഗ്ദാനം ദിവ്യനാം നീ
മന്നിൻ പ്രസംഗ വരപ്രദനും

ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ പ്രകാശമേകൂ
മാനസേ സ്നേഹവും ചിന്തിടേണം
നിൻ ദിവ്യശക്തിയാൽ മാനവർ തൻ
ഗാത്രത്തിൻ ദൗർബല്യം നീക്കിടേണം

ശത്രുവേ ദൂരെയകറ്റിയങ്ങേ ദാസരിൽ ശാന്തിയരുളിടേണം
ഞങ്ങൾക്ക് മാർഗ്ഗനിർദേശം നൽകി തിന്മകളാകെയകറ്റണമേ

താതനെയും ദിവ്യപുത്രനേയും
പാവനാരൂപിയാമങ്ങയെയും
നിന്നാലെ ഞങ്ങളറിഞ്ഞു നേരിൽ
വിശ്വസിച്ചീടാമനവരതം

ദൈവപിതാവിനും മൃത്യുവിൽ നി –
ന്നുത്ഥാനം ചെയ്ത തിരുസുതനും
സംശുദ്ധ റൂഹായ്ക്കുമൊന്നു പോലെ
സ്തോത്രം സ്തുതിയും സദാപി.

2.മറിയത്തിന്റെ സ്തോത്രഗീതം

“മറിയം പറഞ്ഞു : എന്റെ ആത്‌മാവ്‌ കര്‍ത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു.

എന്റെ ചിത്തം എന്റെ രക്‌ഷകനായ ദൈവത്തില്‍ ആനന്ദിക്കുന്നു.

അവിടുന്ന്‌ തന്റെ ദാസിയുടെ താഴ്‌മയെ കടാക്‌ഷിച്ചു.

ഇപ്പോള്‍ മുതല്‍ സകല തലമുറകളും എന്നെ ഭാഗ്യവതി എന്നു പ്രകീര്‍ത്തിക്കും.

ശക്‌തനായവന്‍ എനിക്കു വലിയകാര്യങ്ങള്‍ ചെയ്‌തിരിക്കുന്നു,
അവിടുത്തെ നാമം പരിശുദ്‌ധമാണ്‌.

അവിടുത്തെ ഭക്‌തരുടെമേല്‍ തലമുറകള്‍ തോറും അവിടുന്ന്‌ കരുണ വര്‍ഷിക്കും.

അവിടുന്ന്‌ തന്റെ ഭുജംകൊണ്ട്‌ ശക്‌തി പ്രകടിപ്പിച്ചു; ഹൃദയവിചാരത്തില്‍ അഹങ്കരിക്കുന്നവരെ ചിതറിച്ചു.

ശക്‌തന്മാരെ സിംഹാസനത്തില്‍ നിന്നു മറിച്ചിട്ടു; എളിയവരെ ഉയര്‍ത്തി.

വിശക്കുന്നവരെ വിശിഷ്‌ടവിഭവങ്ങള്‍ കൊണ്ട്‌ സംതൃപ്‌തരാക്കി; സമ്പന്നരെ വെറുംകൈയോടെ പറഞ്ഞയച്ചു.

തന്റെ കാരുണ്യം അനുസ്‌മരിച്ചുകൊണ്ട്‌ അവിടുന്ന്‌ തന്റെ ദാസനായ ഇസ്രായേലിനെ സഹായിച്ചു.

നമ്മുടെ പിതാക്കന്‍മാരായ അബ്രാഹത്തോടും അവന്റെ സന്തതികളോടും എന്നേക്കുമായി ചെയ്‌ത വാഗ്‌ദാനം അനുസരിച്ചുതന്നെ.”

2.സമുദ്ര താരമേ സ്വസ്തി

പ്രഭയോലും സമുദ്ര താരമേ സ്വസ്തി
ദൈവമാതേ നീ അനുഗ്രഹീത
പാപലേശമേശിടാത്ത കന്യേധന്യേ
സ്വർഗ്ഗ വിശ്രാന്തി തൻ കവാടമേ നീ

ഗബ്രിയേലന്നു സ്വസ്തി ചൊല്ലി
മോദമോടന്നു നീ സ്വീകരിച്ചു
മർത്യന് ശാന്തിയ്ക്കുറപ്പേകിയല്ലോ
ഹവ്വ തൻ നാമം മാറ്റിക്കുറിച്ച ധന്യേ

അടിമ ചങ്ങല പൊട്ടിച്ചെറിയൂ നീ
അന്ധതയിൽ ജ്യോതിസാകൂ തായേ
സർവരോഗവുമകറ്റണേ അമ്മേ
സമ്പൂർണ മോദം യാചിപ്പൂ ഞങ്ങൾ

ദൈവിക വചനമാമേശുനാഥൻ
നിന്നോമൽ ശിശുവായ് ജന്മമാർന്നോൻ
നീ വഴി പ്രാർത്ഥന കേട്ടിടട്ടെ
ഞങ്ങൾക്ക് നീ തായയെന്നുകാട്ടിയാലും

സർവ്വത്തിലും അതിശയമാകും കന്യേ
ശാന്തരിലതീവ ശാന്തയാം നീ
രക്ഷിക്കൂ പാപച്ചേറ്റിൽ നിന്നു നീ ഞങ്ങളെ
വിശുദ്ധിയോടെ പാലിക്കൂ തായേ

കന്മഷമേശാതെ കാത്തിടൂ നീ
സുരക്ഷിതമാക്കൂ മാർഗങ്ങളെ
യേശുവിൽ ആമോദമെന്നുമെന്നെയ്ക്കും
ആസ്വദിപ്പോളം കാത്തിടൂ തായേ

അത്യുന്ന സുരലോകത്തെങ്ങും സദാ
സർവശക്തനാം തൃത്വൈകദേവാ
പിതാവേ,പുത്രാ, റൂഹായെ സ്തുതി
എന്നുമെന്നേയ്ക്കുമാമ്മേനാമ്മേൻ

ആദ്ധ്യാത്മികാഭ്യാസങ്ങൾ:

ആത്മശോധന,പ്രാർത്ഥന, സ്വയം പരിത്യാഗാഭ്യാസം, ആത്മ സംയമനം, ഹൃദയവിശുദ്ധി, സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവത്തെ മനനം ചെയ്യുന്നതിനും അവിടുത്തെ ഭൂമിയിൽ ദർശിക്കുന്നതിനും വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രകാശത്തിലൂടെ അവിടുത്തെ അറിയുന്നതിനും ഈ വിശുദ്ധി അത്യാവശ്യമത്രേ.