Vimala Hrudaya Prathista

പരിശുദ്ധ മറിയത്തിലൂടെ യേശുവിനുള്ള സമ്പൂർണ സമർപ്പണം– ✝️ പത്താം ദിവസം

ആദ്യഘട്ടം – ലോകത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുക

(ആദ്യത്തെ പന്ത്രണ്ട് ദിവസങ്ങൾ)

“ആദ്യഘട്ടം ലോകാരൂപിയെ ബഹിഷ്കരിക്കുന്നതിൽ ഉപയോഗിക്കുക. അത് യേശുവിന്റെ അരൂപിയ്ക്കു ഘടക വിരുദ്ധമാണല്ലോ “.

ദൈവത്തിന്റെ സർവ്വാധികാരത്തെ നിഷേധിക്കുകയാണല്ലോ ലോകാരൂപി ചെയ്യുക.പാപവും അനുസരണക്കേടും വഴിയാണ് ഈ നിഷേധം പ്രകടമാകുന്നത്.അങ്ങനെ യേശുവിന്റെയും മറിയത്തിന്റെയും അരൂപിയ്ക്കു വലിയ പ്രതിബന്ധം സൃഷ്ടിക്കുന്നു.മാംസത്തിന്റെ ദുരാശ, കണ്ണുകളുടെ ദുരാശ, ജീവിതത്തിന്റെ അഹങ്കാരം ഇവയെ അത് സ്വയം പ്രകടമാക്കുകയും അങ്ങനെ ദൈവിക നിയമത്തെ ധിക്കരിക്കുകയും സൃഷ്ടികളെ ദുരുപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.എല്ലാത്തരത്തിലുമുള്ള പാപങ്ങൾ, പാപത്തിലേയ്ക്കുള്ള പിശാചിന്റെ പ്രേരണകൾ, മനസിനെ തെറ്റിലേയ്ക്കും അന്ധതയിലേയ്ക്കും നയിക്കുന്നവ, ഇച്ഛാശക്തിയെ തിന്മയിലേയ്ക്ക് വശീകരിക്കുന്നവ – ഇവയൊക്കെയാണ് ലോകത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ.വ്യക്തികളും സ്ഥലങ്ങളും വസ്തുക്കളും വഴി പാപത്തിലേയ്ക്ക് വഴുതി വീഴുവാൻ തക്ക വിധത്തിൽ പ്രയോഗിക്കുന്ന വശീകരണങ്ങളും പുറം മോടികളുമാണ് അവന്റെ ആഡംബരങ്ങൾ.

ധ്യാന വായന

ക്രിസ്ത്വാനുകരണം :- മൂന്നാംപുസ്തകം :- അദ്ധ്യായം 10

ലോകത്തെ വെറുത്ത് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നത് എത്ര മധുരം!!

ശിഷ്യൻ :

  1. കർത്താവേ, വീണ്ടും ഞാൻ അങ്ങയോട് സംസാരിക്കും. മൗനമായിരിക്കുകയില്ല. അത്യുന്നതങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന എന്റെ ദൈവവും കർത്താവും രാജാവുമായ അങ്ങയുടെ ചെവികളിൽ ഞാൻ പറയും.”കർത്താവേ, അങ്ങയെ ഭയപ്പെടുന്നവർക്ക് വേണ്ടി അങ്ങ് സംഭരിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന മാധുര്യം എത്രയധികം!
    എന്നാൽ അങ്ങയെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് അങ്ങ് എന്താണ്? പൂർണഹൃദയത്തോടെ അങ്ങയെ സേവിക്കുന്നവർക്കോ?

അങ്ങയെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് അങ്ങ് നൽകുന്ന ദർശന ധ്യാനത്തിന്റെ മാധുര്യം സാക്ഷാൽ അവർണനീയമാണ്.

എന്നാൽ ഞാൻ വെറും ശൂന്യതയായിരിക്കേ അങ്ങ് എന്നെ സൃഷ്ടിക്കുകയുംഞാൻ വഴിതെറ്റി അങ്ങിൽ നിന്നും അകന്നു പോകാനിടയായപ്പോൾ അങ്ങയുടെ സേവനത്തിനു അങ്ങ് എന്നെ തിരിച്ചു കൊണ്ട് വരികയും അങ്ങയെ സ്നേഹിക്കാൻ ആജ്ഞാപിക്കുകയും ചെയ്തതിലാണ് അങ്ങയുടെ സ്നേഹത്തിന്റെ മാധുര്യം അങ്ങ് വിശേഷ വിധിയായി പ്രകടമാക്കിയത്.

  1. ഓ! നിത്യസ്നേഹത്തിന്റെ നീരുറവയെ, അങ്ങയെ കുറിച്ച് ഞാനെന്തു പറയാനാണ്. ഞാൻ അവഹേളിതനായി നശിച്ചശേഷവും എന്നെ ഓർക്കുവാൻ തിരുമനസായ അങ്ങയെ എനിക്കെങ്ങനെ മറക്കാൻ കഴിയും!

ലഭിക്കുമെന്ന് ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത കൃപ ഈ ദാസനോട് അങ്ങ് പ്രദർശിപ്പിച്ചു. അർഹിക്കുന്നതിനപ്പുറം സ്നേഹവും അനുഗ്രഹവും അങ്ങ് എനിക്ക് നൽകി.

അങ്ങയുടെ ഈ അനുഗ്രഹത്തിനു പകരം ഞാൻ എന്ത് തരും?

സമസ്തവും ത്യജിച്ച് ലോകത്തെ വെടിഞ്ഞ് സന്യാസജീവിതം അവലംബിക്കുവാനുള്ള വരം എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കുന്നില്ലല്ലോ?

സർവസൃഷ്ടികളും അങ്ങയെ സേവിക്കാൻ കടപ്പെട്ടിരിക്കേ ഞാൻ അങ്ങയെ സേവിക്കുന്നത് മഹാകാര്യമാണോ?

അങ്ങയെ സ്‌നേഹി ക്കുന്നത് മഹാകാര്യമായി ഞാൻ ഗണിക്കേണ്ടതില്ല. എന്നാൽ ഇത്ര നിന്ദ്യനും നീചനുമായ ഒരുത്തനെ ദാസനായി സ്വീകരിച്ച് അങ്ങേ വാത്സല്യ ഭൃത്യരിൽ ഒരാളായി നിയോഗിക്കുവാൻ തിരുവുള്ളമുണ്ടായത് എത്രയും വിസ്മയാവഹമായ സംഗതി തന്നെയാണ്.

  1. കണ്ടാലും!എനിക്കുള്ളവയും അങ്ങയുടെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ഞാൻ പ്രയോഗിക്കുന്നവയുമെല്ലാം അങ്ങയുടേതാകുന്നു.

എങ്കിലും ഞാൻ അങ്ങയെ സേവിക്കുന്നതിനേക്കാളധികം അങ്ങ് എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു.

മനുഷ്യന്റെ പ്രയോജനത്തിനായി അങ്ങ് സൃഷ്ടിച്ച ആകാശവും ഭൂമിയും ഇതാ അങ്ങയുടെ ആജ്ഞയെ കാത്തിരുന്ന് അങ്ങയുടെ കല്പനകൾ എല്ലാം ദിനം പ്രതി നിർവഹിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല മനുഷ്യരുടെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി അങ്ങയുടെ ദൂതന്മാരെയും അങ്ങ് നിയോഗിച്ചുതന്നു.

ഇവ എല്ലാത്തിനെയും അതിശയിപ്പിക്കുന്നതാണ് .അങ്ങ് തന്നെ മനുഷ്യരെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ തിരുമനസ്സായതും അങ്ങയെ തന്നെ അവനു നൽകാമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തതും.

  1. ഇത്യാദി അസംഖ്യം വരങ്ങൾക്ക് പകരം ഞാൻ അങ്ങേയ്ക്ക് എന്ത് തരും? എന്റെ ആയുഷ്കാലം മുഴുവനും അങ്ങേയ്ക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു.

ഒരു ദിവസമെങ്കിലും അങ്ങേയ്ക്ക് യോഗ്യമായ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ ഞാൻ പ്രാപ്തനായിരുന്നെങ്കിൽ!

അങ്ങ് എല്ലാ ശുശ്രൂഷകൾക്കും സമസ്ത ബഹുമാനങ്ങൾക്കും നിത്യസ്തുതിയ്ക്കും നിശ്ചയമായും യോഗ്യനാണ്.

വാസ്തവത്തിൽ അങ്ങ് എന്റെ കർത്താവും ഞാൻ അങ്ങയുടെ പാവപ്പെട്ട ഭൃത്യനുമാകുന്നു.

ഞാൻ സകല കഴിവുകളോടും കൂടെ അങ്ങയെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ കടപ്പെട്ടവനും അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്നതിൽ ഒരിക്കലും മടുപ്പ് തോന്നാതിരിക്കേണ്ടവനുമാകുന്നു.

ഇതാണ് എന്റെ താത്പര്യം. ഇതാണ് എന്റെ മനസ്സ്. എന്നിലുള്ള കുറവ് അങ്ങ് പരിഹരിക്കണമേ.

  1. അങ്ങയെ സേവിക്കുകയും അങ്ങയെ പ്രതി സമസ്തവും വെറുത്തുപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് വലിയ ബഹുമാനവും മഹാമഹിമയുമാണ്.

എത്രയും പരിശുദ്ധമായ അങ്ങയുടെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് തങ്ങളെ തന്നെ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നവർക്ക് മഹാ ദൈവവരങ്ങൾ ലഭിക്കും.

അങ്ങയോടുള്ള സ്നേഹത്തെ പ്രതി സകല സന്തോഷങ്ങളെയും ത്യജിക്കുന്നവർ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഏറ്റവും മാധുര്യമുള്ള ആശ്വാസം കണ്ടെത്തും.

അങ്ങയുടെ നാമത്തെ പ്രതി ഇടുക്ക് വഴിയിൽ ക്കൂടെ ചരിക്കുകയും ലൗകിക ചിന്തകൾ വെടിയുകയും ചെയ്യുന്നവർ വലിയ മനസ്സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിക്കും.

ഓ! മനുഷ്യനെ യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്വതന്ത്രനും പരിശുദ്ധനുമാക്കുന്ന പ്രിയങ്കരവും മധുരവുമായ ദൈവ ശുശ്രൂഷ ! ഓ മനുഷ്യരെ മാലാഖാമാർക്ക് സമാനരും ദൈവത്തിനു പ്രിയങ്കരരും പിശാചുക്കൾക്ക് ഭയങ്കരരും സകല വിശ്വാസികൾക്കും വന്ദ്യരും ആക്കിത്തീർക്കുന്ന സന്യാസദാസ്യത്തിന്റെ വിശുദ്ധ സ്ഥിതി!

ഓ! പരമ നന്മയ്ക്ക് യോഗ്യമാക്കിത്തീർക്കുന്നതും അന്ത്യമില്ലാത്ത ആനന്ദം നേടിത്തരുന്നതുമായ എത്രയും അഭിലഷണീയവും അംഗീകാര്യവുമായ ശുശ്രൂഷ!

ധ്യാന വായന വിചിന്തനം:-

ഈശോ തനിക്ക് എന്താണ് ചെയ്തു തന്നിട്ടുള്ളതെന്നും താൻ ഈശോയ്ക്ക് എന്തായിരിയ്ക്കണമെന്നും അറിയാവുന്ന ക്രിസ്ത്യാനി ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം. യാതൊരു ദൈവവരത്തിനും ഞാൻ യോഗ്യനല്ല എന്ന് കരുതുക. ലഭിയ്ക്കുന്ന വരങ്ങളോട് സഹകരിക്കുക.
അവിടുത്തെ ശുശ്രൂഷയിലുള്ള നമ്മുടെ വിശ്വസ്തതയുടെ മഹത്വമെല്ലാം അവിടുത്തേയ്ക്ക് സമർപ്പിക്കുക.
നാം വഴി തെറ്റിപ്പോകുമ്പോൾ നമ്മെ തേടി വന്നു തിരിച്ചെടുക്കുന്ന അവിടുത്തെ നന്മയ്ക്ക് നന്ദി പറയുക.
അവിടുത്തെ കാരുണ്യത്തിൽ നിന്നും സമസ്തവും പ്രത്യാശിക്കുക. അവിടുത്തെ തൃക്കരങ്ങളിൽ പൂർണമായി നമ്മെ സമർപ്പിക്കുക.

പ്രാർത്ഥിക്കാം :-

ദൈവമേ മാലാഖമാരെ ശിക്ഷിച്ചത് പോലെ അങ്ങ് എന്നെ ശിക്ഷിക്കാതിരിക്കാൻ, അങ്ങയുടെ മുൻപിൽ അഹങ്കരിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിക്കരുതേ.മനുഷ്യൻ എന്നെ നിന്ദിക്കുന്നതും അങ്ങ് എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നതുമാണ് ,മനുഷ്യൻ എന്നെ അഭിനന്ദിക്കുകയും അങ്ങ് എന്നെ ശാസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളെനിക്കിഷ്‌ടം.നന്മയായിട്ടുള്ള സമസ്തവും അങ്ങേയ്ക്ക് ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു.തിന്മകൾ എല്ലാം അങ്ങയുടെ കാരുണ്യാതിരേകത്താൽ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണമേ.ആമേൻ

അനുസ്മരണാവിഷയം :-
ഒരു ദിവസമെങ്കിലും അങ്ങേയ്ക്ക് യോഗ്യമായ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ ഞാൻ പ്രാപ്തനായിരുന്നുവെങ്കിൽ!

അഭ്യാസം : സന്തോഷത്തോടെ ദൈവത്തെ ശുശ്രൂഷിക്കുക. നീ സമാധാനം കണ്ടെത്തും.

അനുദിന പ്രാർത്ഥനകൾ

1.പാവനാത്മാവേ വരൂ

പാവനാത്മാവേ വരിക വേഗം
ദാസരിലെന്നും വസിച്ചിടേണം
നിന്നാലെ നിർമിതമായ ഹൃത്തിൽ
ദിവ്യപ്രസാദം നിറച്ചിടേണം

ആശ്വാസദായകാ പാവനാത്മാ
ദൈവിക ദാനവും സ്നേഹവും നീ
ജീവൻ തരുന്നോരരുവിയും നീ
അഗ്നി നീ ആത്മാവിൻ ലേപനവും

സപ്ത വരങ്ങളുമേകുവോനെ
നിത്യാപിതാവിൻ നീ പാണിയല്ലോ
താതന്റെ വാഗ്ദാനം ദിവ്യനാം നീ
മന്നിൻ പ്രസംഗ വരപ്രദനും

ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ പ്രകാശമേകൂ
മാനസേ സ്നേഹവും ചിന്തിടേണം
നിൻ ദിവ്യശക്തിയാൽ മാനവർ തൻ
ഗാത്രത്തിൻ ദൗർബല്യം നീക്കിടേണം

ശത്രുവേ ദൂരെയകറ്റിയങ്ങേ ദാസരിൽ ശാന്തിയരുളിടേണം
ഞങ്ങൾക്ക് മാർഗ്ഗനിർദേശം നൽകി തിന്മകളാകെയകറ്റണമേ

താതനെയും ദിവ്യപുത്രനേയും
പാവനാരൂപിയാമങ്ങയെയും
നിന്നാലെ ഞങ്ങളറിഞ്ഞു നേരിൽ
വിശ്വസിച്ചീടാമനവരതം

ദൈവപിതാവിനും മൃത്യുവിൽ നി –
ന്നുത്ഥാനം ചെയ്ത തിരുസുതനും
സംശുദ്ധ റൂഹായ്ക്കുമൊന്നു പോലെ
സ്തോത്രം സ്തുതിയും സദാപി.

2.മറിയത്തിന്റെ സ്തോത്രഗീതം

“മറിയം പറഞ്ഞു : എന്റെ ആത്‌മാവ്‌ കര്‍ത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു.

എന്റെ ചിത്തം എന്റെ രക്‌ഷകനായ ദൈവത്തില്‍ ആനന്ദിക്കുന്നു.

അവിടുന്ന്‌ തന്റെ ദാസിയുടെ താഴ്‌മയെ കടാക്‌ഷിച്ചു.

ഇപ്പോള്‍ മുതല്‍ സകല തലമുറകളും എന്നെ ഭാഗ്യവതി എന്നു പ്രകീര്‍ത്തിക്കും.

ശക്‌തനായവന്‍ എനിക്കു വലിയകാര്യങ്ങള്‍ ചെയ്‌തിരിക്കുന്നു,
അവിടുത്തെ നാമം പരിശുദ്‌ധമാണ്‌.

അവിടുത്തെ ഭക്‌തരുടെമേല്‍ തലമുറകള്‍ തോറും അവിടുന്ന്‌ കരുണ വര്‍ഷിക്കും.

അവിടുന്ന്‌ തന്റെ ഭുജംകൊണ്ട്‌ ശക്‌തി പ്രകടിപ്പിച്ചു; ഹൃദയവിചാരത്തില്‍ അഹങ്കരിക്കുന്നവരെ ചിതറിച്ചു.

ശക്‌തന്മാരെ സിംഹാസനത്തില്‍ നിന്നു മറിച്ചിട്ടു; എളിയവരെ ഉയര്‍ത്തി.

വിശക്കുന്നവരെ വിശിഷ്‌ടവിഭവങ്ങള്‍ കൊണ്ട്‌ സംതൃപ്‌തരാക്കി; സമ്പന്നരെ വെറുംകൈയോടെ പറഞ്ഞയച്ചു.

തന്റെ കാരുണ്യം അനുസ്‌മരിച്ചുകൊണ്ട്‌ അവിടുന്ന്‌ തന്റെ ദാസനായ ഇസ്രായേലിനെ സഹായിച്ചു.

നമ്മുടെ പിതാക്കന്‍മാരായ അബ്രാഹത്തോടും അവന്റെ സന്തതികളോടും എന്നേക്കുമായി ചെയ്‌ത വാഗ്‌ദാനം അനുസരിച്ചുതന്നെ.”

3.സമുദ്ര താരമേ സ്വസ്തി

പ്രഭയോലും സമുദ്ര താരമേ സ്വസ്തി
ദൈവമാതേ നീ അനുഗ്രഹീത
പാപലേശമേശിടാത്ത കന്യേധന്യേ
സ്വർഗ്ഗ വിശ്രാന്തി തൻ കവാടമേ നീ

ഗബ്രിയേലന്നു സ്വസ്തി ചൊല്ലി
മോദമോടന്നു നീ സ്വീകരിച്ചു
മർത്യന് ശാന്തിയ്ക്കുറപ്പേകിയല്ലോ
ഹവ്വ തൻ നാമം മാറ്റിക്കുറിച്ച ധന്യേ

അടിമ ചങ്ങല പൊട്ടിച്ചെറിയൂ നീ
അന്ധതയിൽ ജ്യോതിസാകൂ തായേ
സർവരോഗവുമകറ്റണേ അമ്മേ
സമ്പൂർണ മോദം യാചിപ്പൂ ഞങ്ങൾ

ദൈവിക വചനമാമേശുനാഥൻ
നിന്നോമൽ ശിശുവായ് ജന്മമാർന്നോൻ
നീ വഴി പ്രാർത്ഥന കേട്ടിടട്ടെ
ഞങ്ങൾക്ക് നീ തായയെന്നുകാട്ടിയാലും

സർവ്വത്തിലും അതിശയമാകും കന്യേ
ശാന്തരിലതീവ ശാന്തയാം നീ
രക്ഷിക്കൂ പാപച്ചേറ്റിൽ നിന്നു നീ ഞങ്ങളെ
വിശുദ്ധിയോടെ പാലിക്കൂ തായേ

കന്മഷമേശാതെ കാത്തിടൂ നീ
സുരക്ഷിതമാക്കൂ മാർഗങ്ങളെ
യേശുവിൽ ആമോദമെന്നുമെന്നെയ്ക്കും
ആസ്വദിപ്പോളം കാത്തിടൂ തായേ

അത്യുന്ന സുരലോകത്തെങ്ങും സദാ
സർവശക്തനാം തൃത്വൈകദേവാ
പിതാവേ,പുത്രാ, റൂഹായെ സ്തുതി
എന്നുമെന്നേയ്ക്കുമാമ്മേനാമ്മേൻ

ആദ്ധ്യാത്മികാഭ്യാസങ്ങൾ:

ആത്മശോധന,പ്രാർത്ഥന, സ്വയം പരിത്യാഗാഭ്യാസം, ആത്മ സംയമനം, ഹൃദയവിശുദ്ധി, സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവത്തെ മനനം ചെയ്യുന്നതിനും അവിടുത്തെ ഭൂമിയിൽ ദർശിക്കുന്നതിനും വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രകാശത്തിലൂടെ അവിടുത്തെ അറിയുന്നതിനും ഈ വിശുദ്ധി അത്യാവശ്യമത്രേ.