Vimala Hrudaya Prathista

പരിശുദ്ധ മറിയത്തിലൂടെ യേശുവിനുള്ള സമ്പൂർണ സമർപ്പണം – ✝️ ഇരുപത്തിയഞ്ചാം ദിവസം

രണ്ടാം ആഴ്ച :-

-പരിശുദ്ധ കന്യകയെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ്-

“അവർ രണ്ടാമത്തെ ആഴ്ച പരിശുദ്ധ കന്യകയെ കുറിച്ചുള്ള അറിവിനായി ഉപയോഗിക്കണം ( നമ്പർ 229 കാണുക )

നാം മറിയത്തിലൂടെ യേശുവിനോട് ഐക്യപ്പെടണം. ഇതാണ് ഈ ഭക്തിയുടെ സ്വഭാവം. അത് കൊണ്ട് നാം രണ്ടാമത്തെ ആഴ്ച പരിശുദ്ധ കന്യകയെ കുറിച്ചുള്ള അറിവിനായി വിനിയോഗിക്കുവാൻ വിശുദ്ധ ലൂയിസ് ഡി മോൺഫോർട്ട് നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

മറിയം നമ്മുടെ രാജ്ഞിയും മധ്യസ്ഥയുമാണ്. നമ്മുടെ അമ്മയും നാഥയും. അവളുടെ രാജ്ഞിത്വത്തിന്റെയും മാദ്ധ്യസ്ഥത്തിന്റെയും മാതൃത്വത്തിന്റെയും ഫലങ്ങളെന്തെല്ലാമാണെന്നും അതോടൊപ്പം അവളുടെ ഔന്നത്യത്തിന്റെയും പ്രത്യേകാവകാശങ്ങളുടെയും സ്വഭാവം എന്തെല്ലാമെന്നും നാം അറിയണം. കാരണം ഇവയാണല്ലോ ഈ ഭക്തിയ്ക്കു അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ളതും, പിന്നീടുള്ള ഫലങ്ങൾക്ക് നിദാനമായിട്ടുള്ളതും. നമ്മുടെ അമ്മ ഒന്നാന്തരം ഒരു മൂശയാണ്. അവളുടെ നിയോഗങ്ങളും മാനസിക ഭാവങ്ങളും നമ്മുടേതാകേണ്ടത് ഈ മൂശയിൽ വച്ചാണ്. മറിയത്തിന്റെ ആന്തരിക ജീവിതം പഠിക്കാതെ ഇത് നമുക്ക് സ്വന്തമാക്കുക അസാധ്യമത്രേ. എന്നുവച്ചാൽ അവളുടെ പുണ്യങ്ങൾ, അവളുടെ വികാര വിചാരങ്ങൾ, അവളുടെ വ്യാപാരങ്ങൾ, ക്രിസ്തു രഹസ്യത്തിലെ അവളുടെ ഭാഗഭാഗിത്വം, അവിടുത്തോടുള്ള ഐക്യം ഇവയെല്ലാം നമ്മുടെ പഠന വിഷയമാക്കണം.

ധ്യാന വായന

യഥാർത്ഥ മരിയഭക്തി
നമ്പർ 213-225

അദ്ധ്യായം 13
ഈ ഭക്തിയുടെ അത്ഭുതകരമായ ഫലങ്ങൾ

 1. എന്റെ പ്രിയ സഹോദരാ! നീ വിശ്വാസത്തോടെ ഈ ഭക്തിയുടെ ആന്തരികവും ബാഹ്യവുമായ അഭ്യാസങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കുമെങ്കിൽ താഴെക്കുറിക്കുന്ന ഫലങ്ങൾ ആത്മാവിൽ ഉളവാകും തീർച്ച. ഇതെപ്പറ്റിയാണ് താഴെ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്!

ഒന്നാം ഫലം

തന്നെത്തന്നെ അറിയുന്നു; സ്വയം വെറുക്കുന്നു

തന്റെ പ്രിയവധുവായ മറിയംവഴി പരിശുദ്ധാത്മാവ് നൽകുന്ന പ്രകാശത്തിലൂടെ നിന്റെ തിന്മകളും വഷളത്തവും നന്മചെയ്യുവാനുള്ള നിന്റെ കഴിവുകേടും നിനക്കു വ്യക്തമാകും. ഈ ജ്ഞാനോദയത്തിൽ നീ സ്വാർത്ഥത്തെ വെറുക്കും; ഭീതിയോടെ മാത്രമേ നീ നിന്നെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കൂ. അപ്പോൾ വഴുവഴുക്കുന്ന ദ്രാവകം വമിപ്പിച്ച് എല്ലാം അഴുക്കാക്കുന്ന ഒച്ചിനെപ്പോലെയോ എല്ലാം വിഷമാക്കുന്ന പേക്കാന്തവളയെപ്പോലെയോ കൗശലത്തോടെ ഉപദ്രവിക്കാൻമാത്രം ശ്രമിക്കുന്ന സർപ്പത്തെപ്പോലെയോ മാത്രമേ നിന്നെ നീ കരുതൂ. അങ്ങനെ, അഗാധമായ എളിമയുടെ നിലയനമായ മറിയം, തന്റെ എളിമയുടെ ഒരു ഭാഗം നിനക്കു സമ്മാനിക്കും. തത്ഫലമായി നീ നിന്നെത്തന്നെ നിന്ദിക്കും-മറ്റുള്ളവരെ നിന്ദിക്കാതെ മറ്റുള്ളവരാൽ നിന്ദിക്കപ്പെടുവാൻ നീ ആഗ്രഹിക്കും.

രണ്ടാം ഫലം

മറിയത്തിന്റെ വിശ്വാസത്തിൽ ഭാഗഭാഗിത്വം ലഭിക്കുന്നു

214.ലോകത്തിൽ ഇന്നുവരെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഏതു വിശ്വാസത്തെയും മറികടക്കുന്നതും എല്ലാ പൂർവ്വപിതാക്കന്മാരുടെയും ദീർഘദർശികളുടെയും ശ്ലീഹന്മാരുടെയും വിശുദ്ധരുടെയും വിശ്വാസം ഒരുമിച്ചുകൂട്ടിയതിനേക്കാളും മഹത്തരമായിരുന്നു, മറിയത്തിന്റെ വിശ്വാസം. ആ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഒരു പങ്ക് അവൾ നിനക്കു തരും. ഇപ്പോൾ അവൾക്കു വിശ്വാസം ആവശ്യമില്ല. കാരണം, മഹത്വത്തിന്റെ പ്രഭയിൽ, എല്ലാം ദൈവത്തിൽ കാണുന്ന സ്വർഗ്ഗരാജ്ഞിയാണ് അവളിന്ന്. പക്ഷേ, അവൾ ദൈവത്തിന്റെ സമ്മതത്തോടെ തന്റെ വിശ്വാസം ഉപേക്ഷിച്ചുകളയാതെ വിശ്വസ്തദാസർക്കായി, അത് സമരസഭയിൽ നിലനിറുത്തുവാൻവേണ്ടി, അവൾ അത് സൂക്ഷിക്കണമെന്നായിരുന്നു അവിടുത്തെ തിരുവിഷ്ടം. ആകയാൽ, പ്രതാപപൂർണ്ണയായ ഈ രാജകുമാരിയുടെ, ഈ വിശ്വസ്തകന്യകയുടെ ഔദാര്യം എത്രയധികം നീ സമ്പാദിക്കുന്നുവോ അത്രയധികം നിഷ്കളങ്കവിശ്വാസം നിന്നിൽ വ്യാപരിക്കും. ഇന്ദ്രിയസമാശ്വാസങ്ങളെയോ അസാധാരണ ദാനങ്ങളെയോ ഒരിക്കൽപ്പോലും ആഗ്രഹിക്കാത്തവിധം ഉപവിയാൽ പ്രചോദിതമായ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഉടമയാക്കും. അത്, നിന്റെ എല്ലാക്കാര്യങ്ങളും പരിശുദ്ധമായ സ്നേഹം ലക്ഷ്യംവച്ചു നിർവ്വഹിക്കുവാൻ നിന്നെ പ്രാപ്തനാക്കും. ആ വിശ്വാസം പാറപോലെ ഉറച്ചതും അചഞ്ചലവുമായിരിക്കും. അത് വലിയ കൊടുങ്കാറ്റിൽ നിന്നെ ശാന്തമായി, നിരന്തരം, വിശ്രമിക്കാൻ പ്രാപ്തനാക്കും. യേശുവിന്റെ നിഗൂഢരഹസ്യങ്ങളിലേക്കും മനുഷ്യന്റെ അന്ത്യങ്ങളിലേക്കും, ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്കും വഴിതുറന്നു തരുന്ന ഒരു നിഗൂഢ താക്കോൽ പോലെയാണ് തുളച്ചുകയറുന്നതും കർമ്മനിരതവുമായ ആ വിശ്വാസം. ദൈവത്തിനും ആത്മാക്കളുടെ രക്ഷയ്ക്കുംവേണ്ടി, വലിയ കാര്യങ്ങൾ ഭയലേശമെന്യേ നിഷ്പ്രയാസം നിർവ്വഹിക്കുവാൻ കരുത്തുപകരുന്നതാണാ വിശ്വാസം. അത് ജ്വലിക്കുന്ന ദീപശിഖയും ദൈവികജീവനും ദൈവികവിജ്ഞാനത്തിന്റെ നിഗൂഢനിധിയുമായിരിക്കും. അന്ധകാരത്തിലും മരണനിഴലിലും സഞ്ചരിക്കുന്നവർക്ക് വിജ്ഞാനവെളിച്ചം നൽകുന്ന സർവ്വശക്തമായ ആയുധമായും നീ അതിനെ ഉപയോഗിക്കും. അതുപയോഗിച്ച് മന്ദഭക്തരെയും ഉപവിയാകുന്ന സ്വർണ്ണം ഇല്ലാത്തവരെയും കത്തിജ്വലിപ്പിക്കും; പാപത്തിൽ നിപതിച്ചവർക്കു ജീവൻ കൊടുക്കും. സൗമ്യവും ശക്തവുമായ വാക്കുകളാൽ മാർബിൾ പോലെയുള്ള കഠിനഹൃദയരെ സ്പർശിക്കും. ലബനോനിലെ കാരകിൽ വൃക്ഷങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള അഹങ്കാരികളെ നീ പിഴുതെറിയും. അവസാനമായി പിശാചിനെയും രക്ഷയ്ക്കു വിഘാതമായ എല്ലാ ശത്രുക്കളെയും നീ ചെറുത്തു നിൽക്കും.

മൂന്നാം ഫലം

സംശയം, വ്യഗ്രത, ഭയം, ഇവയിൽനിന്നു മോചനം ലഭിക്കുന്നു

 1. “പരിശുദ്ധ സ്നേഹത്തിന്റെ ഈ മാതാവ്” അടിമയ്ക്കടുത്ത ഭയം മൂലമുണ്ടാകുന്ന സംശയങ്ങളും ക്രമക്കേടുകളും നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽനിന്നു നീക്കിക്കളയും. ദൈവസുതരുടെ വിശുദ്ധ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടുകൂടി ദിവ്യനാഥന്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ചു ജീവിക്കുവാൻ അവൾ നിന്റെ ഹൃദയത്തെ വികസിപ്പിച്ചു വിശാലമാക്കും. പരിശുദ്ധ സ്നേഹംകൊണ്ട് അവൾ അതിനെ നിറയ്ക്കും; അവളാണല്ലോ ആ നിധിയുടെ സൂക്ഷിപ്പുകാരി. അപ്പോൾ നിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ ഭയത്താൽ നയിക്കപ്പെടുന്നതാവില്ല; നീ ഇതുവരെയും സ്നേഹം തന്നെയായ ദൈവത്തോടു വർത്തിച്ചത് അങ്ങനെയായിരുന്നല്ലോ. നിന്റെ പ്രിയ പിതാവിനെപ്പോലെയേ നീ അവിടുത്തേ വീക്ഷിക്കൂ. നീ എപ്പോഴും അവിടുത്തെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുവാൻ ശ്രമിക്കും. ഒരു കുഞ്ഞ് തന്റെ പിതാവിനോടെന്നതുപോലെ, നീ അവിടുത്തോടു പരിപൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ പെരുമാറും. നിർഭാഗ്യവശാൽ അവിടുത്തേ ഉപദ്രവിക്കാൻ ഇടയായാൽ നീ ഉടൻതന്നെ വലിയ എളിമയോടെ അവിടുത്തോടു ക്ഷമാപണം ചെയ്യും. എന്നാൽ അതോടൊപ്പം വിനയാന്വിതനായി അവിടുത്തെ പക്കലേക്കു കരം നീട്ടി, നീ ആകുലതയും സംഭ്രമവും കൂടാതെ സ്നേഹപൂർവ്വം പാപക്കുണ്ടിൽനിന്നു കരകയറും. അങ്ങനെ, നിരാശനാകാതെ ദൈവത്തിന്റെ പക്കലേക്കുള്ള യാത്ര നീ തുടരുകതന്നെ ചെയ്യും.

നാലാം ഫലം

ദൈവത്തിലും മറിയത്തിലും ഉള്ള വിശ്വാസം

216.ഈ ദിവ്യനാഥ ദൈവത്തിലും തന്നിലുമുള്ള വിശ്വാസംകൊണ്ടു നിന്നെ നിറയ്ക്കും

(1) എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, നേരിട്ടല്ല, സ്നേഹംതന്നെയായ ഈ മാതാവു വഴിയാണ്, നീ ഇനിമേൽ ഈശോയെ സമീപിക്കുക.

(2) അവളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ വിനിയോഗിക്കുവാൻ നിന്റെ എല്ലാ യോഗ്യതകളും കൃപാവരങ്ങളും പരിഹാരകൃത്യങ്ങളും എല്ലാം അവൾക്കു നീ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആകയാൽ അവൾ തന്റെ സുകൃതങ്ങൾ നിനക്കു നൽകുകയും തന്റെ യോഗ്യതകൾ നിന്നെ അണിയിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ നിനക്ക് ധൈര്യപൂർവ്വം പറയുവാൻ കഴിയും: “ഇതാ കർത്താവിന്റെ ദാസിയായ മറിയം, നിന്റെ വാക്ക് എന്നിൽ നിറവേറട്ടെ” (ലൂക്കാ 1:38) എന്ന്.

(3) ഉദാരമതികളോട് ഉദാരയായ, പോരാ, ഏറ്റവും ഉദാരമതിയെക്കാൾ ഉദാരയായ അവൾ, ആത്മശരീരങ്ങളെ പരിപൂർണ്ണമായി അവൾക്കു സമർപ്പിച്ച നിനക്ക്, അവൾ തന്നെത്തന്നെ വിസ്മയകരമായും യഥാർത്ഥമായും നൽകും. അപ്പോൾ നിനക്ക് സധൈര്യം അവളോടു പറയാം: പരിശുദ്ധ കന്യകയേ ഞാൻ നിന്റേതാകുന്നു; എന്നെ രക്ഷിക്കുക അഥവാ, ഞാൻ മുമ്പ് പ്രസ്താവിച്ചതുപോലെ, വി. യോഹന്നാനോടുകൂടി നിനക്കു പറയാം: “ദിവ്യാംബികേ, ഞാൻ നിന്നെ എന്റേതായി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.” അല്ലെങ്കിൽ വി. ബൊനഞ്ചറിനോടുകൂടി ഉദീരണം ചെയ്യാം. “രക്ഷകയായ എന്റെ സ്നേഹനാഥേ, അങ്ങിൽ എനിക്കു നല്ല പ്രത്യാശയുണ്ട്. ഞാൻ ഭയപ്പെടില്ല. കാരണം, കർത്താവിൽ എന്റെ പ്രശംസയും ശക്തിയും നീയാകുന്നു. ഞാൻ മുഴുവൻ നിന്റേതാണ്; എന്റേതെല്ലാം നിന്റേതാകുന്നു. “മഹത്വപൂർണ്ണയായ കന്യകേ, എല്ലാ സൃഷ്ടികളിലും ധന്യേ! നിന്റെ സ്നേഹം മരണത്തെപ്പോലെ ശക്തമാകയാൽ ഒരു മുദ്രപോലെ നിന്നെ ഞാൻ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥാപിക്കട്ടെ” എന്നു മറ്റൊരിടത്ത് അദ്ദേഹം പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട്. രാജപ്രവാചകന്റെ അനുഭൂതിയോടെ നിനക്കു ദൈവത്തോട് ഏറ്റുപറയാം; “കർത്താവേ, എന്റെ ഹൃദയം അഹങ്കരിക്കുന്നില്ല; എന്റെ നയനങ്ങളിൽ നിഗളമില്ല; എന്റെ കഴിവിൽക്കവിഞ്ഞ വൻകാര്യങ്ങളിലും വിസ്മയാവഹമായ പ്രവൃത്തികളിലും ഞാൻ വ്യാപൃതനാകുന്നില്ല. മാതാവിന്റെ മടിയിൽ ശാന്തനായിക്കിടക്കുന്ന ശിശുവിനെയെന്നപോലെ ഞാൻ എന്നെത്തന്നെ ശാന്തനാക്കി. ശാന്തമായി ഉറങ്ങുന്ന ശിശുവിനെപ്പോലെയാണ് എന്റെ ആത്മാവ്” (സങ്കീ. 131:1-2).
സ്വയം അവിശ്വസിക്കുന്നതിന്റെ തോതനുസരിച്ചാണ് നിനക്കു മറിയത്തിലുള്ള പ്രത്യാശ വർദ്ധിക്കുന്നത്. നിന്നിലുള്ള നന്മയത്രയും വിശ്വാസപൂർവ്വം നീ അവളെ ഭരമേൽപ്പിച്ചതാണ്; അവൾക്ക് സൂക്ഷിക്കാനും സ്വന്തമാക്കാനും. നിന്റെ നിധി ആയ മറിയത്തിലുള്ള ആശ്രയം ഇപ്പോൾ നിന്നിൽ വർദ്ധിക്കുന്നതിനാൽ നിന്നിൽത്തന്നെയുള്ള ആശ്രയം ഇല്ലാതാകുന്നു. ദൈവം തനിക്ക് ഏറ്റവും വിലയുറ്റതായതെല്ലാം നിക്ഷേപിച്ച ഭണ്ഡാഗാരം തന്റേതുമാണെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുന്ന ആത്മാവിന് എത്രവലിയ പ്രത്യാശയും ആശ്വാസവുമാണ് അനുഭവപ്പെടുക! ഒരു പുണ്യവതി പറയുന്നു: “അവളാണ് കർത്താവിന്റെ ഭണ്ഡാഗാരം” എന്ന്.

അഞ്ചാം ഫലം

മറിയത്തിന്റെ ചൈതന്യം ആത്മാവും നമ്മോടു ബന്ധപ്പെടുന്നു

217.കർത്താവിനെ മഹത്ത്വപ്പെടുത്തുവാൻ മറിയം തന്റെ ആത്മാവിനെ നിന്നിലേക്കു സന്നിവേശിപ്പിക്കും. ഈ ഭക്തി അഭ്യസിക്കുന്നതിൽ വിശ്വസ്തനായിരുന്നാൽ മതി, നിന്റെ രക്ഷകനായ ദൈവത്തിൽ ആനന്ദിക്കുവാൻ അവളുടെ ചൈതന്യം നിന്നിൽ സ്ഥലം പിടിക്കും. “കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ മറിയത്തിന്റെ ആത്മാവ് എല്ലാവരിലും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ; ദൈവത്തിൽ ആനന്ദിക്കുവാൻ മറിയത്തിന്റെ ചൈതന്യം എല്ലാവരിലും നിറയട്ടെ!” നമ്മുടെ കാലത്തുതന്നെ ജീവിക്കുന്ന മറിയത്തിൽ നിർലീനനായ ഒരു പുണ്യപുരുഷൻ ചോദിക്കുന്നു: ഹാ! മനുഷ്യർ അത്യുന്നതനായ ഈശോയുടെ ആധിപത്യത്തിനു വിധേയരാകുവാൻ വേണ്ടി, അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ നാഥയും രാജ്ഞിയുമായി മറിയം പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന മംഗളദിനം എന്നു സമാഗതമാകും? ശരീരത്തിനു ശ്വാസോച്ഛ്വാസമെന്നതുപോലെ ആത്മാക്കൾക്കു മറിയം എന്നാണായിത്തീരുക? എപ്പോൾ ആ സമയം സമാഗതമാകുമോ, അപ്പോൾ ആ വിനീതസ്ഥലങ്ങളിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കും. തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വധുവിനെ, അവിടെ പുനഃനിർമ്മിതി ചെയ്തതുപോലെ കാണുമ്പോൾ, പരിശുദ്ധാത്മാവു തന്റെ ദാനങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് ജ്ഞാനം സമൃദ്ധമായി ചൊരിഞ്ഞുകൊണ്ട് കൃപാവരത്തിന്റെ അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കും. അത്യുന്നതങ്ങളിൽനിന്നു മറിയത്താൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരും വളർത്തപ്പെട്ടവരുമായ ആത്മാക്കൾ അവളുടെ ആന്തരികതയുടെ അഗാധങ്ങളിൽ ലയിച്ചുചേരുകയും യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കുവാനും മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനും മറിയത്തിന്റെ ജീവിക്കുന്ന പകർപ്പുകളുമാകുന്ന ആ സൗഭാഗ്യകരമായ സമയം എന്നുവരും? മറിയത്തിന്റെ യുഗം എന്നാണ് പിറക്കുക? ഞാനിപ്പോൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഭക്തി മനസ്സിലാക്കുകയും അഭ്യസിക്കുകയും ചെയ്യാതെ ആ ദിവസം ഉദിക്കില്ല തീർച്ച. “അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമെങ്കിൽ മറിയത്തിന്റെ രാജ്യം വരണം.”

ആറാം ഫലം

ആത്മാവ് മറിയത്തിലൂടെ ഈശോയുടെ പ്രതിച്ഛായയായി രൂപാന്തരപ്പെടുന്നു

 1. ജീവന്റെ വൃക്ഷമാണു മറിയം. പ്രസ്തുത ഭക്താഭ്യാസങ്ങൾവഴി ഈ വൃക്ഷം നമ്മിൽ നട്ടുവളർത്തുന്നെങ്കിൽ യഥാസമയം അതു ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കും. ഈശോയല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല ആ ഫലം. ഈശോയെ അന്വേഷിക്കുന്ന പല ഭക്തരേയും എനിക്കറിയാം. ചിലർ ഒരു വഴിയിലൂടെ, അല്ലെങ്കിൽ ചില ഭക്താഭ്യാസങ്ങളിലൂടെ രാത്രിമുഴുവൻ പ്രയത്നിച്ചതിനുശേഷം പറയും: “രാത്രി മുഴുവൻ അദ്ധ്വാനിച്ചിട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല” (ലൂക്കാ 5:5). അവരോടു നമുക്കു പറയാം: “നിങ്ങൾ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടും വളരെ തുച്ഛമേ ലഭിച്ചുള്ളൂ.” ഈശോ ഇപ്പോഴും നിങ്ങളിൽ ദുർബലനാണ്. എന്നാൽ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഈ ദിവ്യാഭ്യാസം വഴി മറിയത്തിന്റെ കറയില്ലാത്ത ഈ മാർഗ്ഗത്തിൽ, ഈ വിശുദ്ധസ്ഥലത്ത്, കുറച്ചുസമയത്തേക്കു അതും പകൽമാത്രം നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്താൽ മതി, ലക്ഷ്യപ്രാപ്തി കൈവരിക്കും. കാരണം അവളിൽ പാപമില്ല. പാപത്തിന്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ നിഴൽപോലും ഇല്ലാത്തതിനാൽ അവളിൽ അന്ധകാരമില്ല. മറിയം ഒരു വിശുദ്ധസ്ഥലമാകുന്നു. വിശുദ്ധർക്കു രൂപംകൊടുക്കുന്ന ഏറ്റവും വിശുദ്ധമായ സ്ഥലമാണ് അവൾ.
 2. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നതു ശ്രദ്ധിക്കുക. വിശുദ്ധർ മറിയത്തിൽ വാർത്തെടുക്കപ്പെടുന്നു. ഉളിയും ചുറ്റികയും ഉപയോഗിച്ചു പ്രതിമ നിർമ്മിക്കുന്നതും മൂശയിൽ വാർത്തെടുക്കുന്നതും തമ്മിൽ വളരെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ആദ്യം പറഞ്ഞവിധത്തിൽ പ്രതിമ നിർമ്മിക്കുവാൻ ശില്പികൾ വളരെ പ്രയത്നിക്കുകയും അധിക സമയം ചെലവഴിക്കുകയും വേണം; രണ്ടാമത്തെ വിധത്തിലാണെങ്കിൽ, അവർക്ക് അല്പം ജോലിയേ ഉള്ളൂ. വളരെക്കുറച്ചു സമയത്തിനുള്ളിൽ പണി തീരുകയും ചെയ്യും.

വി. ആഗസ്തീനോസ്, ദിവ്യനാഥയെ “ദൈവത്തിന്റെ മൂശ” എന്നുവിളിക്കുന്നു. ദൈവത്തെ കരുപ്പിടിപ്പിക്കാൻ പോരുന്ന മൂശയാണവൾ. ഈ ദിവ്യമൂശയിൽ നിക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്നവൻ, ഈശോയിലും, ഈശോ അവനിലും രൂപം പ്രാപിക്കും. ദൈവത്തിനു രൂപം കൊടുത്ത അതേ മൂശയിൽ ഇടുന്നതുകൊണ്ട്, ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ചെലവിലും വളരെക്കുറച്ചു സമയത്തിനുള്ളിലും അവൻ ദൈവമായി മാറുന്നു.

 1. മറ്റു മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെ തങ്ങളിലും മറ്റുള്ളവരിലും ക്രിസ്തുവിനെ രൂപവൽക്കരിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആദ്ധ്യാത്മിക പിതാക്കന്മാരും ഭക്തരുമുണ്ട്. തങ്ങളുടെ വിജ്ഞാനത്തിലും സാമർത്ഥ്യത്തിലും കലാപരമായ കഴിവിലും വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട്, കടുത്ത കല്ലിൽനിന്നോ ചെത്തിമിനുക്കാത്ത തടിക്കഷണത്തിൽനിന്നോ ചുറ്റികയുടെയും ഉളിയുടെയും ഒട്ടേറെ പ്രയോഗംകൊണ്ടു യേശുവിന്റെ പ്രതിമ നിർമ്മിക്കുന്ന ശില്പികളെപ്പോലെയാണവർ. പക്ഷേ, ഈശോയുടെ യഥാർത്ഥരൂപം നിർമ്മിക്കുവാൻ പലപ്പോഴും അവർക്കു കഴിയുന്നില്ല. ഒന്നുകിൽ അവർക്ക് ഈശോയെപ്പറ്റി അറിവും അനുഭവജ്ഞാനവുമില്ല; അല്ലെങ്കിൽ ഉന്നം തെറ്റിയ ഒരടികൊണ്ടു പ്രയത്നമെല്ലാം വിഫലമാകുന്നു. ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച കൃപാവരത്തിന്റെ ഈ രഹസ്യമാർഗ്ഗം സ്വീകരിച്ചവരെ, ലോഹങ്ങൾ ഉരുക്കി ദ്രാവകമാക്കി ആഭരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നവർ എന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ വിളിക്കാം. യേശുവിന് മാനുഷികമായും ദൈവികമായും രൂപംകൊടുത്ത മനോഹരമൂശയായ മറിയത്തെ അവർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. തങ്ങളുടെ കഴിവിൽ ഒട്ടുംതന്നെ ആശ്രയിക്കാതെ, മൂശയുടെ നന്മയിൽമാത്രം ശരണംവെച്ചും മറയത്തിൽ വിലയം പ്രാപിച്ചും യേശുവിനെ ആത്മാക്കളിൽ ചിത്രീകരിക്കുന്ന കലാകാരന്മാരാകും അവർ.
 2. ഹാ, എത്ര മനോഹരവും യഥാർത്ഥവുമായ ഉപമ! പക്ഷേ, ആരതു മനസ്സിലാക്കും? എന്റെ പ്രിയ സഹോദരാ, നീയെങ്കിലും അത് മനസ്സിലാക്കണമെന്നു ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്നാൽ, ഇത് അനുസ്മരിക്കുക: ഉരുകി, ദ്രാവകമായവയെ മാത്രമേ മൂശയിൽ നിക്ഷേപിക്കൂ. മറ്റു വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ, പുതിയ ആദമായി, മറിയത്തിൽ രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കുവാൻ, പഴയ ആദത്തെ തകർത്ത് ഉരുക്കിയെടുക്കണം.

ഏഴാം ഫലം

ദൈവത്തിന്റെ ഉപരിമഹത്ത്വം

 1. ഈ ഭക്തി വിശ്വസ്തതയോടെ ഒരു മാസം അഭ്യസിച്ചാൽ ക്ലേശകരമായ മറ്റേതു ഭക്തിയും വളരെക്കൊല്ലങ്ങൾ അഭ്യസിക്കുന്നതിലുമധികം നീ ഈശോയെ മഹത്ത്വപ്പെടുത്തും. ഇതിനുള്ള തെളിവുകൾ:

(1) ഈ ഭക്തിയനുസരിച്ചു മറിയംവഴി എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ചെയ്യുമ്പോൾ, നിന്റെ നല്ല നിയോഗങ്ങൾപോലും നീ വിസ്മരിക്കുന്നു; മറിയത്തിന്റെ അജ്ഞാതമായ നിയോഗങ്ങൾക്കു നിന്നെത്തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അവളുടെ ഉത്കൃഷ്ടനിയോഗങ്ങളിൽ ഭാഗഭാക്കാവുകയാണ് നീ. ഏറ്റവും നിസ്സാരമായ പ്രവൃത്തികൾകൊണ്ട്-നൂലുനൂൽക്കലോ ഒരൊറ്റ തുന്നലോകൊണ്ട്, ഇരുമ്പടുപ്പിൽ ക്രൂരതരമായ രക്തസാക്ഷിത്വം വരിച്ച വി. ലോറൻസിനെയും വീരകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്ത എല്ലാ വിശുദ്ധരുടെയുംകാൾ അധികം ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ മറിയത്തിന് കഴിഞ്ഞു. തന്മൂലം ഐഹികജീവിതത്തിലെ ചുരുങ്ങിയ കാലംകൊണ്ട് അവാച്യമായ കൃപാവരങ്ങളുടെയും യോഗ്യതകളുടെയും ഒരു വലിയ ശേഖരത്തിന് അവൾ ഉടമയായി. അവയെ എണ്ണിത്തിട്ടപ്പെടുത്തുക എന്നതിനെക്കാൾ ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങളെയോ, സമുദ്രത്തിലെ വെള്ളത്തുള്ളികളെയോ കടൽത്തീരത്തെ മണൽത്തരികളെയോ എണ്ണുകയാണ് എളുപ്പം. അങ്ങനെ എല്ലാ മാലാഖമാരും വിശുദ്ധരും നൽകിയതും ഇനി നൽകാനിരിക്കുന്നതുമായ മഹത്ത്വത്തെക്കാൾ അധികം മഹത്ത്വം അവൾ ദൈവത്തിനു നൽകി.

ഓ, മറിയത്തിന്റെ അത്ഭുതാവഹമായ ശക്തിയേ! പരിപൂർണ്ണമായി നിന്നിൽ വിലയം പ്രാപിക്കുവാനാഗ്രഹിക്കുന്ന ആത്മാക്കളിൽ കൃപാവരത്തിന്റെ അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കുക അങ്ങേയ്ക്ക് അസാദ്ധ്യം!

223.
(2) ഈ ഭക്തി അഭ്യസിക്കുന്നവൻ തന്റെ വിചാരങ്ങളെയും പ്രവൃത്തികളെയും നിസ്സാരമായാണ് എണ്ണുക. ഈശോയെ സമീപിക്കുവാനോ അവിടുത്തോടു സംസാരിക്കുവാനോ മറിയത്തിന്റെ യോഗ്യതകളെമാത്രമേ അവൻ ആശ്രയിക്കുന്നുള്ളൂ. അവയിലേ, അവൻ സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെ, സ്വേച്ഛാനുസാരം പ്രവർത്തിക്കുകയും തിരിച്ചറിയുവാൻ പറ്റാത്തവിധത്തിൽ തങ്ങളിൽത്തന്നെ ആശ്രയിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മറ്റുള്ളവരെക്കാളധികം എളിമ അവൻ സമ്പാദിക്കുന്നു. തന്നിമിത്തം അവനാണു ദൈവത്തെ കൂടുതൽ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നത്. കാരണം, ഹൃദയത്തിൽ എളിമയുള്ളവർക്കും ചെറിയവർക്കും താഴ്മയുള്ളവർക്കും മാത്രമേ ദൈവത്തെ പരിപൂർണ്ണമായി മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയൂ.

224.
(3) അവാച്യമായ സ്നേഹവായ്പോടെ ദിവ്യനാഥ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളാകുന്ന കാഴ്ചവസ്തുക്കളെ തന്റെ വിമലകരങ്ങളിൽ സ്വീകരിച്ച് അനുപമമായ അഴകും ശോഭയും അവയ്ക്കു നൽകുന്നു. അവൾതന്നെ അവ ഈശോയ്ക്ക് സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവൾ സമർപ്പിച്ചാൽ, കുറ്റങ്ങൾ ചെയ്ത നമ്മുടെ കരങ്ങൾകൊണ്ട് അവ സമർപ്പിക്കുന്നതിനെക്കാൾ അധികം മഹത്ത്വം ദൈവത്തിനു ലഭിക്കും, സംശയമില്ല.

225.
(4) അവസാനമായി, നിനക്കുവേണ്ടി മറിയം ഒന്നാമതായി ദൈവത്തെ ധ്യാനിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നിനക്കു മറിയത്തെ ധ്യാനിക്കാനാകൂ. മറിയം നിനക്കൊപ്പം ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യാതെ നീ ഒരിക്കലും മറിയത്തെ വാഴ്ത്തുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യില്ല. മറിയം ദൈവത്തോടു പരിപൂർണ്ണമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഞാൻ അവളെ ദൈവത്തിന്റെ ബന്ധുവെന്ന് ധൈര്യപൂർവ്വം വിളിക്കാം. അവൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിനുവേണ്ടി മാത്രം. അവൾ ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിധ്വനിയാണ്. ദൈവം എന്നല്ലാതെ അവൾ ഒന്നും പറയുന്നില്ല, ആവർത്തിക്കുന്നില്ല. നീ “മറിയം” എന്നു പറഞ്ഞാൽ അവൾ “ദൈവം” എന്നുപറയും. മറിയം വിശ്വസിച്ചതുകൊണ്ട്, വി. എലിസബത്ത് അവളെ അനുഗൃഹീത എന്നു വിളിച്ചു. അപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ പ്രതിധ്വനിയായ മറിയം പാടി: “എന്റെ ആത്മാവ് കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു” എന്ന് (ലൂക്കാ 1:46).

അന്ന് മറിയം ചെയ്തത് ഇന്നും അവൾ അനുദിനം വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നു. നാം അവളെ സ്തുതിക്കുകയോ, സ്നേഹിക്കുകയോ, ബഹുമാനിക്കുകയോ, എന്തെങ്കിലും അവൾക്ക് നൽകുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ മറിയംവഴിയും മറയത്തിലൂടെയും ദൈവമാണ് സ്തുതിക്കപ്പെടുക, സ്നേഹിക്കപ്പെടുക, ബഹുമാനിക്കപ്പെടുക, അവിടുത്തേക്കാണ് നാം എല്ലാം നൽകുക.

അനുദിന പ്രാർത്ഥനകൾ 🙁7ദിവസവും ഈ 5പ്രാർത്ഥനകൾ തന്നെയാണ് മാറ്റമില്ല )

1.പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ലുത്തിനിയ:

കർത്താവേ അനുഗ്രഹിക്കണമേ,

കർത്താവേ അനുഗ്രഹിക്കണമേ

മിശിഹായേ അനുഗ്രഹിക്കണമേ,

മിശിഹായേ അനുഗ്രഹിക്കണമേ

കർത്താവേ അനുഗ്രഹിക്കണമേ,

കർത്താവേ അനുഗ്രഹിക്കണമേ

സർവ്വശക്തനായ പിതാവേ,

ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ

പിതാവിന്റെ അനാദിയായ പുത്രനും ലോകരക്ഷകനുമായ യേശുവേ,

ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ

പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും അമേയമായ ജീവനായ പരിശുദ്ധാത്മാവേ,

ഞങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കണമേ

പരിശുദ്ധ ത്രിത്വമേ,

ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ

പിതാവിൽനിന്നും പുത്രനിൽനിന്നും പുറപ്പെടുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവേ,

ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കണമേ

പിതാവിനും പുത്രനും സമനായ പരിശുദ്ധാത്മാവേ,

ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കണമേ

പിതാവിന്റെ വാഗ്ദാനമേ,

ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ

സ്വർഗ്ഗീയ പ്രകാശത്തിന്റെ കതിരേ,

ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ

എല്ലാ നന്മകളുടെയും കാരണമേ,

ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ

സ്വർഗ്ഗീയ നീരുറവയേ,

ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ

ദഹിപ്പിക്കുന്ന അഗ്നിയേ,

ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ

ആർദ്രമായ സ്നേഹമേ,

ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ

ആത്മീയാഭിഷേകമേ,

ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ

സ്നേഹത്തിന്റെയും സത്യത്തിന്റെയും അരൂപിയേ,

ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ

ജ്ഞാനത്തിന്റെയും ബുദ്ധിയുടെയും അരൂപിയേ,

ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ

സദുപദേശത്തിന്റെയും ആത്മശക്തിയുടെയും അരൂപിയേ,

ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ

അറിവിന്റെയും ഭക്തിയുടെയും അരൂപിയേ,

ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ

സമാധാനത്തിന്റെയും ശാന്തതയുടെയും അരൂപിയേ,

ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ

വിനയത്തിന്റെയും നിഷ്കളങ്കതയുടെയും അരൂപിയേ,

ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ

ആശ്വാസദായകനായ പരിശുദ്ധാത്മാവേ,

ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ

വിശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ആത്മാവേ,

ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ

തിരുസഭയെ ഭരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവേ,

ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ

അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിന്റെ ദാനമായ പരിശുദ്ധാരൂപിയേ,

ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ

പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന അരൂപിയേ,

ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ

ദൈവമക്കളുടെ പുത്രസ്വീകാര്യത്തിന്റെ അരൂപിയേ,

ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ

പരിശുദ്ധാത്മാവേ,

പാപത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയത്താൽ ഞങ്ങളെ നിറയ്ക്കണേ.

പരിശുദ്ധാത്മാവേ,

അവിടുന്നു എഴുന്നള്ളിവന്നു ഭൂമുഖം നവീകരിക്കണമേ.

പരിശുദ്ധാത്മാവേ,

അങ്ങേ പ്രകാശം ഞങ്ങളുടെ ആത്മാക്കളിൽ ചൊരിയണമേ.

പരിശുദ്ധാത്മാവേ,

ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ അങ്ങയുടെ നിയമം എഴുതണമേ.

പരിശുദ്ധാത്മാവേ,

അങ്ങയുടെ സ്നേഹാഗ്നിയാൽ ഞങ്ങളെ കത്തിജ്വലിപ്പിക്കണമേ.

പരിശുദ്ധാത്മാവേ,

അങ്ങയുടെ പ്രസാദവരങ്ങളുടെ ഭണ്ഡാഗാരം ഞങ്ങൾക്കായി തുറക്കണമേ.

പരിശുദ്ധാത്മാവേ,

പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കണമേ.

പരിശുദ്ധാത്മാവേ,

സ്വർഗ്ഗീയ പ്രചോദനത്താൽ ഞങ്ങളെ പ്രകാശിപ്പിക്കണമേ.

പരിശുദ്ധാത്മാവേ,

രക്ഷയുടെ വഴിയിലൂടെ ഞങ്ങളെ നയിക്കണമേ.

പരിശുദ്ധാത്മാവേ,

ആവശ്യമായ ഒരേ ഒരു ജ്ഞാനം ഞങ്ങൾക്കു നൽകണമേ.

പരിശുദ്ധാത്മാവേ,

നന്മ അഭ്യസിക്കുവാൻ പ്രചോദനം നൽകണമേ.

പരിശുദ്ധാത്മാവേ,

എല്ലാ പുണ്യങ്ങളുടെയും യോഗ്യത ഞങ്ങൾക്കു നൽകണമേ.

പരിശുദ്ധാത്മാവേ,

നീതിയിൽ ഞങ്ങളെ നിലനിർത്തണമേ.

പരിശുദ്ധാത്മാവേ,

അവിടുന്നു ഞങ്ങളുടെ നിത്യമായ പ്രതിഫലമാകണമേ.

ഭൂലോകപാപങ്ങൾ നീക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാടേ,

അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഞങ്ങളിലേക്കയയ്ക്കണമേ.

ഭൂലോകപാപങ്ങൾ നീക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാടേ,

പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ദാനങ്ങൾ ഞങ്ങളിൽ വർഷിക്കണമേ.

ഭൂലോകപാപങ്ങൾ നീക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാടേ,

ജ്ഞാനത്തിന്റെയും ഭക്തിയുടെയും അരൂപിയെ ഞങ്ങൾക്കു നൽകണമേ.

കാർമികൻ : പരിശുദ്ധാത്മാവേ വരണമേ,
അങ്ങേ വിശ്വാസികളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ നിറയ്ക്കണമേ.

സമൂഹം : അങ്ങേ സ്നേഹാഗ്നി ഞങ്ങളിൽ ജ്വലിപ്പിക്കണമേ.

പ്രാർത്ഥിക്കാം

ഓ! കാരുണ്യവാനായ പിതാവേ, അങ്ങേ ദിവ്യാരൂപി ഞങ്ങളെ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയും ജ്വലിപ്പിക്കുകയും പവിത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. സ്വർഗ്ഗീയസുധ ഞങ്ങളിൽ ഒഴുക്കി, സത്പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കണമേ. അങ്ങയോടുകൂടി നിത്യം ജീവിക്കുകയും വാഴുകയും ചെയ്യുന്ന അങ്ങേ പുത്രനും ഞങ്ങളുടെ കർത്താവുമായ ഈശോമിശിഹായുടെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും ഐക്യത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ യാചനകൾ സാധിച്ചു തരണമേ.

ആമേൻ

2.സമുദ്ര താരമേ സ്വസ്തി

പ്രഭയോലും സമുദ്ര താരമേ സ്വസ്തി
ദൈവമാതേ നീ അനുഗ്രഹീത
പാപലേശമേശിടാത്ത കന്യേധന്യേ
സ്വർഗ്ഗ വിശ്രാന്തി തൻ കവാടമേ നീ

ഗബ്രിയേലന്നു സ്വസ്തി ചൊല്ലി
മോദമോടന്നു നീ സ്വീകരിച്ചു
മർത്യന് ശാന്തിയ്ക്കുറപ്പേകിയല്ലോ
ഹവ്വ തൻ നാമം മാറ്റിക്കുറിച്ച ധന്യേ

അടിമ ചങ്ങല പൊട്ടിച്ചെറിയൂ നീ
അന്ധതയിൽ ജ്യോതിസാകൂ തായേ
സർവരോഗവുമകറ്റണേ അമ്മേ
സമ്പൂർണ മോദം യാചിപ്പൂ ഞങ്ങൾ

ദൈവിക വചനമാമേശുനാഥൻ
നിന്നോമൽ ശിശുവായ് ജന്മമാർന്നോൻ
നീ വഴി പ്രാർത്ഥന കേട്ടിടട്ടെ
ഞങ്ങൾക്ക് നീ തായയെന്നുകാട്ടിയാലും

സർവ്വത്തിലും അതിശയമാകും കന്യേ
ശാന്തരിലതീവ ശാന്തയാം നീ
രക്ഷിക്കൂ പാപച്ചേറ്റിൽ നിന്നു നീ ഞങ്ങളെ
വിശുദ്ധിയോടെ പാലിക്കൂ തായേ

കന്മഷമേശാതെ കാത്തിടൂ നീ
സുരക്ഷിതമാക്കൂ മാർഗങ്ങളെ
യേശുവിൽ ആമോദമെന്നുമെന്നെയ്ക്കും
ആസ്വദിപ്പോളം കാത്തിടൂ തായേ

അത്യുന്ന സുരലോകത്തെങ്ങും സദാ
സർവശക്തനാം തൃത്വൈകദേവാ
പിതാവേ,പുത്രാ, റൂഹായെ സ്തുതി
എന്നുമെന്നേയ്ക്കുമാമ്മേനാമ്മേൻ

അല്ലെങ്കിൽ

സ്വർഗ്ഗീയ താരകമേ!
ദീപ്തമായ സമുദ്രതാരമേ സ്വസ്തി!
ദൈവമാതാവേ സ്വസ്തി!
കന്മഷമില്ലാത്ത കന്യക,
സ്വർഗ്ഗീയവിശ്രമത്തിന്റെ വാതിൽ.

ഗബ്രിയേലിൽനിന്നും വന്ന മധുരമായ ആ അത്ഭുതം ഉൾക്കൊണ്ട് ഞങ്ങളിൽ സമാധാനം നിറയ്ക്കുക.

ഹവ്വയുടെ നാമം നീ മാറ്റി ബന്ധിതരുടെ ചങ്ങലകൾ തകർക്കുക.
അന്ധർക്ക് കാഴ്ച പകരുക.
ഞങ്ങളുടെ രോഗങ്ങൾ മാറ്റുക,
സകല അനുഗ്രഹങ്ങളും ചൊരിയുക.

ഒരമ്മയായി കൂടെയുണ്ടാകണമേ.
ദൈവവചനം,
ഞങ്ങൾക്കുവേണ്ടി അങ്ങയുടെ മകനായി ജനിച്ചു.
അങ്ങയുടെ മാധ്യസ്ഥ്യത്തിലൂടെ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ സമർപ്പിക്കുക.

മഹത്വപൂരിതയായ കന്യകയേ,
ദയയുള്ളവരിൽ ദയാവാരിധേ,
കന്മഷരഹിതേ,
ഞങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുക.
ശുദ്ധരും കളങ്കരഹിതരുമായി,
ഞങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങളെ കറയില്ലാതെ കാക്കുക.
പാതകളെ സുരക്ഷിതമാക്കുക.
ഞങ്ങൾ ഒടുവിൽ പൂർണസന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്നതുവരെ
ഉന്നതങ്ങളിൽ വസിക്കുന്ന,
പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവ്വശക്തനായവന് സകല മഹത്വവും,
ആമ്മേൻ

3.വിശുദ്ധ ലൂയിസ് ഡി മോൺഫോർട്ടിന്റെ പരിശുദ്ധമറിയത്തോടുള്ള പ്രാർത്ഥന

മറിയമേ, നിത്യ പിതാവിന്റെ പ്രിയപുത്രീ സ്വസ്തി! പുത്രൻ തമ്പുരാന്റെ ഏറ്റവും പ്രശംസനീയമായ അമ്മേ സ്വസ്തി! പരിശുദ്ധത്മാവിന്റെ ഏറ്റവും വിശ്വസ്തയായ മണവാട്ടിയെ സ്വസ്തി! എന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട അമ്മേ, എന്റെ സ്നേഹനാഥേ, എന്റെ അതിശക്തയായ രാജ്ഞീ, എന്റെ സന്തോഷമേ, എന്റെ മഹത്വമേ, എന്റെ ഹൃദയമേ, എന്റെ ആത്മാവേ അങ്ങേക്ക് സ്വസ്തി! അങ്ങ് മുഴുവനും എന്റേതായതു കാരുണ്യത്താലാണല്ലോ. ഞാൻ പൂർണമായും അങ്ങയുടേതായതോ
നീതിമൂലമത്രേ. പക്ഷേ ഇപ്പോഴും ഞാൻ പൂർണമായി അങ്ങയുടേതായി മാറിയിട്ടില്ല. എനിക്കോ മറ്റുള്ളവർക്കോ ആയി ഒന്നും മാറ്റിവയ്ക്കാതെ, ഞാൻ, എന്നെ തന്നെ പൂർണമായി അമ്മയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ തരുന്നു. അങ്ങയുടേതല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോഴും എന്നിൽ കാണുന്നുവെങ്കിൽ, അങ്ങ് അവയെ എന്നിൽ നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റണമേ. എന്റേതായ എല്ലാറ്റിന്റെയും പരമാധികാരിയായ നാഥ അങ്ങ് മാത്രമാകണമേ. ദൈവത്തിനു അഹിതകരമായി എന്നിലുള്ളവയെ നശിപ്പിക്കണമേ. വേരോടെ പിഴുതെറിഞ്ഞു ഇല്ലാതാക്കണമേ. അങ്ങേക്ക് സന്തോഷം നൽകുന്നവയെ എന്നിൽ നിക്ഷേപിക്കുകയും വളർത്തുകയും ചെയ്യണമെ.

അങ്ങയുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ വെളിച്ചം എന്റെ മനസ്സിന്റെ അന്ധകാരത്തെ തൂത്തെറിയട്ടെ.
അങ്ങയുടെ അഗാധമായ എളിമ എന്റെ അഹങ്കാരത്തെ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യട്ടെ. എന്റെ അലഞ്ഞു നടക്കുന്ന ഭാവനയെ അങ്ങയുടെ ധ്യാനനിർലീനത നിയന്ത്രിക്കട്ടെ. അങ്ങയുടെ നിരന്തരമായ ദൈവദർശനം എന്റെ ഓർമ്മയെ ദൈവസാന്നിദ്ധ്യം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കട്ടെ. എന്റെ മന്ദോഷ്ണാവസ്ഥയെ അങ്ങയുടെ ആളിക്കത്തുന്ന സ്നേഹം ജ്വലിപ്പിക്കട്ടെ. എന്റെ പാപത്തിന്റെ ഇടങ്ങളിൽ അങ്ങയുടെ പുണ്യങ്ങൾ സ്ഥാനം പിടിക്കട്ടെ. അങ്ങയുടെ പുണ്യങ്ങൾ മാത്രമായിരിക്കട്ടെ എന്റെ എല്ലാം കുറവുകളും പരിഹരിച്ചു ദൈവതിരുമുമ്പിലുള്ള എന്റെ അലങ്കാരങ്ങൾ. അവസാനമായി ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട അമ്മേ, അങ്ങേക്ക് സാധ്യമെങ്കിൽ യേശുവിനെയും അവിടുത്തെ തിരുഹിതത്തെയും അറിയുവാൻ അങ്ങയുടെ അരൂപിയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും എനിക്കുണ്ടാകാതെയിരിക്കട്ടെ. ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാനും മഹത്ത്വപ്പെടുത്തുവാനും എനിക്ക് അങ്ങയുടെ ആത്മാവല്ലാതെ മറ്റൊരാത്മാവുണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ. പരിശുദ്ധവും ഊഷ്മളവുമായ സ്നേഹം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ അങ്ങയുടെ ഹൃദയമല്ലാതെ മറ്റൊരു ഹൃദയം ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കാൻ എനിക്കുണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ. ദർശനങ്ങളോ, വെളിപാടുകളോ, ഇന്ദ്രിയപരമായ ഭക്തിയോ ആത്മീയാനന്ദങ്ങൾ പോലുമോ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നില്ല. ദൈവത്തെ മുഖാമുഖം കാണുകയും സ്വർഗീയാനന്ദം അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുക അങ്ങയുടെ അവകാശമാണല്ലോ. പുത്രന്റെ വലതുഭാഗത്ത് മഹത്ത്വപൂർണ്ണയായി എഴുന്നള്ളി ഇരുന്നു കൊണ്ട് മാലാഖാമാരുടെയും മനുഷ്യരുടെയും പിശാചിന്റെയും മേൽ പരിപൂർണ്ണമായ ആധിപത്യം ഉറപ്പിക്കുക, അതും അങ്ങയുടെ അവകാശമാണ്. അങ്ങയുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ദൈവത്തിന്റെ എല്ലാം ദാനങ്ങളും വിതരണം ചെയ്യുകയും അമ്മയുടെ അവകാശം തന്നെ.

ഇവയത്രേ ദൈവം അങ്ങേക്ക് തന്ന “നല്ല ഭാഗം”. അത് ഓ! സ്വർഗ്ഗീയ മാതാവേ അങ്ങിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും എടുത്തു മാറ്റപ്പെടുകയില്ല. ഈ ചിന്തയാൽ എന്റെ ഹൃദയം ആനന്ദം കൊണ്ട് നിറയുന്നു. ഐഹിക ജീവിതത്തിൽ അങ്ങയിൽ പ്രശോഭിച്ചവ മാത്രമേ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളു. ആത്മീയ സന്തോഷം കൂടാതെയുള്ള ആത്മാർത്ഥമായ വിശ്വാസം, മാനുഷിക സമാശ്വാസം തേടാതെ സന്തോഷപൂർവം സഹനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുക. വിശ്രമമെന്യേ തന്നോട് തന്നെ മരിക്കുക. അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി മരണം വരെ ഒരു വിനീത അടിമയെ പോലെ നിസ്വാർത്ഥമായും തീക്ഷ്ണമായും അദ്ധ്വാനിക്കുക- ഇവ മാത്രമേ ഞാൻ അങ്ങയോടു യാചിക്കുന്നുള്ളു. ഒരേ ഒരു അനുഗ്രഹമേ എനിക്ക് വേണ്ടൂ. അവിടുന്ന് ലോകത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ ചെയ്തവയെല്ലാറ്റിനും ആമ്മേൻ- അങ്ങനെ തന്നെയാകട്ടെ എന്നും, അവിടുന്നു ഇപ്പോൾ സ്വർഗത്തിൽ ചെയ്യുന്നവയ്ക്കെല്ലാം ആമ്മേൻ – അങ്ങനെ തന്നെയാകട്ടെ എന്നും, അവിടുന്ന് എന്റെ ആത്മാവിൽ ചെയ്യുന്നവയ്‌ക്കെല്ലാം ആമ്മേൻ -അങ്ങനെയാകട്ടെ എന്നും പറയുവാനും അങ്ങനെ ജീവിതകാലത്തിലും, നിത്യത്വത്തിലും അങ്ങ് മാത്രം എന്നിൽ യേശുവിനെ പൂർണ്ണമായി മഹത്ത്വപ്പെടുത്തുവാനും ഇടയാകട്ടെ ആമ്മേൻ.

4.പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവിൻറെ ജപമാല:

അളവില്ലാത്ത സകല നന്മസ്വരൂപിയായിരിക്കുന്ന സർവേശ്വരാ കർത്താവേ,നിസ്സാരരും നന്ദിയറ്റ പാപികളുമായ ഞങ്ങൾ നിസ്സീമ പ്രതാപവാനായ അങ്ങേ സന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ അയോഗ്യരാകുന്നു. എങ്കിലും അങ്ങേ അനന്തമായ ദയയിൽ ശരണപ്പെട്ടുകൊണ്ട്, പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവിൻറെ സ്തുതിക്കായി ജപമാലയർപ്പിക്കുവിൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈ അർപ്പണം ഭക്തിയോടും ശ്രദ്ധയോടും കൂടെ ചെയ്യുന്നതിനു കർത്താവേ, ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ.

വിശ്വാസപ്രമാണം

സർവശക്തനായ പിതാവും ആകാശത്തിന്റെയും ഭൂമിയുടെയും സ്രഷ്ടാവുമായ ദൈവത്തിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അവിടുത്തെ ഏകപുത്രനും ഞങ്ങളുടെ കർത്താവുമായ ഈശോമിശിഹായിലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഗർഭസ്ഥനായി കന്യാമറിയത്തിൽ നിന്നു പിറന്നു; പന്തിയോസ് പീലാത്തോസിന്റെ കാലത്ത് പീഡകൾ സഹിച്ച്, കുരിശിൽ തറയ്ക്കപ്പെട്ട്, മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ടു; പാതാളത്തിൽ ഇറങ്ങി, മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്നും മൂന്നാം നാൾ ഉയിർത്ത്; സ്വർഗത്തിലേയ്ക്ക് എഴുന്നള്ളി, സർവ്വശക്തിയുള്ള പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ വലതുഭാഗത്ത് ഇരിക്കുന്നു; അവിടെ നിന്ന് ജീവിക്കുന്നവരേയും മരിച്ചവരേയും വിധിക്കാൻ വരുമെന്നും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവിലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. വിശുദ്ധ കത്തോലിക്കാ സഭയിലും, പുണ്യവാന്മാരുടെ ഐക്യത്തിലും, പാപങ്ങളുടെ മോചനത്തിലും, ശരീരത്തിന്റെ ഉയിർപ്പിലും, നിത്യമായ ജീവിതത്തിലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ആമേൻ.

സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ അങ്ങയുടെ നാമം പൂജിതമാകണമേ. അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ. അങ്ങയുടെ തിരുമനസ്സ് സ്വർഗ്ഗത്തിലേതു പോലെ ഭൂമിയിലുമാകേണമേ.

അന്നന്ന് വേണ്ട ആഹാരം ഇന്നും ഞങ്ങൾക്ക്‌ തരേണമേ. ഞങ്ങളോട്‌ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്നതു പോലെ ഞങ്ങളുടെ തെറ്റുകൾ ഞങ്ങളോടും ക്ഷമിക്കണമേ. ഞങ്ങളെ പ്രലോഭനത്തിൽ ഉൾപെടുത്തരുതേ. തിന്മയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കേണമേ.
ആമേൻ

പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ മകളായിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ മറിയമേ, ഞങ്ങളിൽ ദൈവവിശ്വാസമെന്ന പുണ്യമുണ്ടായി ഫലം ചെയ്യുന്നതിന് അങ്ങേ തിരുക്കുമാരനോട് അപേക്ഷിക്കണമേ.

നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ സ്വസ്തി. കർത്താവ് അങ്ങയോട് കൂടെ. സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവൾ ആകുന്നു. അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിൻ ഫലമായ ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവൻ ആകുന്നു.

പരിശുദ്ധ മറിയമേ തമ്പുരാന്റെ അമ്മേ, പാപികളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മരണസമയത്തും തമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിച്ച് കൊള്ളേണമേ. ആമേൻ.

പുത്രനായ ദൈവത്തിന്റെ മാതാവായിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ മറിയമേ, ഞങ്ങളിൽ ദൈവ ശരണമെന്ന പുണ്യമുണ്ടായി വളരുന്നതിന് അങ്ങേ തിരുക്കുമാരനോട് അപേക്ഷിക്കണമേ.

നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ സ്വസ്തി. കർത്താവ് അങ്ങയോട് കൂടെ. സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവൾ ആകുന്നു. അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിൻ ഫലമായ ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവൻ ആകുന്നു.

പരിശുദ്ധ മറിയമേ തമ്പുരാന്റെ അമ്മേ, പാപികളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മരണസമയത്തും തമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിച്ച് കൊള്ളേണമേ. ആമേൻ.

പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദൈവത്തിന് ഏറ്റവും പ്രിയമുള്ള പരിശുദ്ധ മറിയമേ, ഞങ്ങളിൽ ദൈവ സ്നേഹമെന്ന പുണ്യമുണ്ടായി വർദ്ധിക്കുന്നതിന് അങ്ങേ തിരുക്കുമാരനോട് അപേക്ഷിക്കണമേ.

നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ സ്വസ്തി. കർത്താവ് അങ്ങയോട് കൂടെ. സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവൾ ആകുന്നു. അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിൻ ഫലമായ ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവൻ ആകുന്നു.

പരിശുദ്ധ മറിയമേ തമ്പുരാന്റെ അമ്മേ, പാപികളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മരണസമയത്തും തമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിച്ച് കൊള്ളേണമേ. ആമേൻ.

പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി. ആദിയിലെപ്പോലെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും ആമേൻ.

കൊന്തയുടെ ഓരോ രഹസ്യവും കഴിഞ്ഞു ചൊല്ലുന്ന ഫാത്തിമാ സുകൃത ജപം

ഓ! ഈശോയെ ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണമേ, നരകാഗ്നിയിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ. എല്ലാ ആത്മാക്കളെയും പ്രത്യേകം അങ്ങേ സഹായം കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ളവരെയും സ്വർഗത്തിലേയ്ക്ക് ആനയിക്കണമേ.

പരിശുദ്ധ ജപമാലയുടെ രാജ്ഞി,
ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ.

സന്തോഷകരമായ ദിവ്യരഹസ്യങ്ങൾ ( തിങ്കൾ, ശനി ദിവസങ്ങളിൽ ചൊല്ലുന്നു )

1 .ദൈവപുത്രനായ ഈശോമിശിഹായെ ഗർഭം ധരിച്ചു പ്രസവിക്കുമെന്ന മംഗള വാർത്ത ഗബ്രിയേൽ മാലാഖ പരിശുദ്ധ കന്യകാ മറിയത്തെ അറിയിച്ചു എന്നതിമേൽ നമുക്ക് ധ്യാനിക്കാം.

1 സ്വർഗ,10 നന്മ,1 തിത്വ,
“ഓ എന്റെ ഈശോയെ”

2.എലിസബത്ത് ഗര്‍ഭിണിയായ വിവരം കേട്ടപ്പോള്‍ പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവ് ആ പുണ്യവതിയെ ചെന്നു കണ്ട് മൂന്നു മാസം വരെ അവള്‍ക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു എന്ന്‌ ധ്യാനിക്കുക”.

1 സ്വർഗ,10 നന്മ,1 തിത്വ,
“ഓ എന്റെ ഈശോയെ”

3.പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവ് തന്‍റെ ഉദരത്തില്‍ ഉത്ഭവിച്ച ദൈവകുമാരനെ പ്രസവിക്കാന്‍ കാലമായപ്പോള്‍ ബത്ലഹേം നഗരിയില്‍ പാതിരായ്ക്ക് പ്രസവിച്ച് ഒരു പുല്‍ത്തൊട്ടിയില്‍ കിടത്തി എന്നു ധ്യാനിക്കുക”.

1 സ്വർഗ,10 നന്മ,1 തിത്വ,
“ഓ എന്റെ ഈശോയെ”

4.”പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവ് തന്‍റെ ശുദ്ധീകരണത്തിന്‍റെ നാള്‍ വന്നപ്പോള്‍ ഈശോമിശിഹായെ ദൈവാലയത്തില്‍ കൊണ്ടു ചെന്നു ദൈവത്തിന് കാഴ്ചവെച്ച് ശെമയോന്‍ എന്ന മഹാത്മാവിന്‍റെ കരങ്ങളില്‍ ഏല്‍പ്പിച്ചു എന്നു ധ്യാനിക്കുക”.

1 സ്വർഗ,10 നന്മ,1 തിത്വ,
“ഓ എന്റെ ഈശോയെ”

5.”പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവ് തന്‍റെ ദിവ്യകുമാരനു പന്ത്രണ്ടു വയസ്സായിരിക്കെ മൂന്നു ദിവസം അവിടുത്തെ കാണാതെ അന്വേഷിച്ചിട്ടു മൂന്നാം നാള്‍ ദൈവാലയത്തില്‍ വച്ച് വേദശാസ്ത്രികളുമായി തര്‍ക്കിച്ചിരിക്കയില്‍ അവിടുത്തെ കണ്ടെത്തി എന്നു ധ്യാനിക്കുക”.

1 സ്വർഗ,10 നന്മ,1 തിത്വ,
“ഓ എന്റെ ഈശോയെ”

പ്രകാശ രഹസ്യങ്ങൾ
(എല്ലാ വ്യാഴാഴ്‌ചകളിലും ചൊല്ലുന്നു )

1.”നമ്മുടെ കര്‍ത്താവായ ഈശോമിശിഹാ യോര്‍ദ്ദാന്‍ നദിയില്‍ മാമ്മോദീസ സ്വീകരിച്ചപ്പോള്‍ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവിടുത്തെ മേല്‍ എഴുന്നള്ളിവന്നതിനെയും ഇവന്‍ എന്‍റെ പ്രിയപുത്രന്‍ ഇവനില്‍ ഞാന്‍ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന്‌ സ്വര്‍ഗ്ഗത്തില്‍ നിന്നും അരുളപ്പാടുണ്ടായതിനെയും കുറിച്ച് നമുക്ക് ധ്യാനിക്കാം”.

1 സ്വർഗ,10 നന്മ,1 തിത്വ,
“ഓ എന്റെ ഈശോയെ”

2.”നമ്മുടെ കര്‍ത്താവായ ഈശോമിശിഹാ കാനായിലെ കല്യാണ വിരുന്നില്‍ വച്ച് തന്‍റെ അമ്മയായ പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തിന്‍റെ അപേക്ഷ സ്വീകരിച്ച് അത്ഭുതകരമായി വെള്ളം വീഞ്ഞാക്കി തന്‍റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുത്തിയതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ധ്യാനിക്കാം”.

1 സ്വർഗ,10 നന്മ,1 തിത്വ,
“ഓ എന്റെ ഈശോയെ”

3.”നമ്മുടെ കര്‍ത്താവായ ഈശോമിശിഹാ ദൈവരാജ്യത്തിന്‍റെ ആഗമനം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് അനുതപിച്ച് സുവിശേഷത്തില്‍ വിശ്വസിക്കുവിന്‍ എന്ന്‌ ആഹ്വാനം ചെയ്തതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ധ്യാനിക്കാം”.

1 സ്വർഗ,10 നന്മ,1 തിത്വ,
“ഓ എന്റെ ഈശോയെ”

 1. “നമ്മുടെ കര്‍ത്താവായ ഈശോമിശിഹാ താബോര്‍ മലയില്‍ പ്രാര്‍ത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോള്‍ രൂപാന്തരപ്പെട്ടതിനെയും “ഇവന്‍ എന്‍റെ പ്രിയപുത്രനാകുന്നു, ഇവനെ നിങ്ങള്‍ ശ്രവിക്കുവിന്‍” എന്ന്‌ സ്വര്‍ഗ്ഗീയ അരുളപ്പാട് ഉണ്ടായതിനെയും കുറിച്ച് നമുക്ക് ധ്യാനിക്കാം”.

1 സ്വർഗ,10 നന്മ,1 തിത്വ,
“ഓ എന്റെ ഈശോയെ”

5.”നമ്മുടെ കര്‍ത്താവായ ഈശോമിശിഹാ അന്ത്യഅത്താഴവേളയില്‍ നമ്മോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്‍റെ ഉടമ്പടിയായി തന്‍റെ ശരീരരക്തങ്ങള്‍ പങ്കുവച്ചു നല്കുന്ന പരിശുദ്ധ കുര്‍ബാന സ്ഥാപിച്ചതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ധ്യാനിക്കാം

1 സ്വർഗ,10 നന്മ,1 തിത്വ,
“ഓ എന്റെ ഈശോയെ”

ദു:ഖകരമായ ദിവ്യ രഹസ്യങ്ങൾ
( ചൊവ്വ,വെള്ളി ദിവസങ്ങളിൽ )

1.നമ്മുടെ കര്‍ത്താവീശോമിശിഹാ പൂങ്കാവനത്തില്‍ പ്രാര്‍ത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോള്‍ രക്തം വിയര്‍ത്തു എന്നു ധ്യാനിക്കുക”.

1 സ്വർഗ,10 നന്മ,1 തിത്വ,
“ഓ എന്റെ ഈശോയെ”

 1. “നമ്മുടെ കര്‍ത്താവീശോമിശിഹാ പീലാത്തോസിന്‍റെ വീട്ടില്‍ വെച്ച് ചമ്മട്ടികളാല്‍ അടിക്കപ്പെട്ടു എന്നു ധ്യാനിക്കുക”.

1 സ്വർഗ,10 നന്മ,1 തിത്വ,
“ഓ എന്റെ ഈശോയെ”

3.”കര്‍ത്താവീശോമിശിഹായെ യൂദന്‍മാര്‍ മുള്‍മുടി ധരിപ്പിച്ചു എന്നു ധ്യാനിക്കുക”.

1 സ്വർഗ,10 നന്മ,1 തിത്വ,
“ഓ എന്റെ ഈശോയെ”

 1. “നമ്മുടെ കര്‍ത്താവീശോമിശിഹാ മരണത്തിന് വിധിക്കപ്പെട്ടതിനുശേഷം തനിക്ക് അപമാനവും വ്യാകുലവുമുണ്ടാകുവാന്‍ വേണ്ടി അവിടുത്തെ തിരുത്തോളിന്‍മേല്‍ ഭാരമുള്ള കുരിശുമരം ചുമത്തപ്പെട്ടു എന്ന്‌ ധ്യാനിക്കുക”.

1 സ്വർഗ,10 നന്മ,1 തിത്വ,
“ഓ എന്റെ ഈശോയെ”

5.”നമ്മുടെ കര്‍ത്താവീശോമിശിഹാ ഗാഗുല്‍ത്താമലയില്‍ ചെന്നപ്പോള്‍ വ്യാകുലസമുദ്രത്തില്‍ മുഴുകിയ പരിശുദ്ധ മാതാവിന്‍റെ മുമ്പാകെ തിരുവസ്ത്രങ്ങളുരിഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട് കുരിശിന്‍മേല്‍ തറയ്ക്കപ്പെട്ടുവെന്ന്‌ ധ്യാനിക്കുക”.

1 സ്വർഗ,10 നന്മ,1 തിത്വ,
“ഓ എന്റെ ഈശോയെ”

മഹിമയുടെ ദിവ്യരഹസ്യങ്ങൾ
(ബുധൻ, ഞായർ ദിവസങ്ങളിൽ )

1.”നമ്മുടെ കര്‍ത്താവീശോമിശിഹാ പീഡകള്‍ സഹിച്ച് മരിച്ചതിന്‍റെ മൂന്നാംനാള്‍ ജയസന്തോഷങ്ങളോടെ ഉയിര്‍ത്തെഴുന്നള്ളി എന്ന്‌ ധ്യാനിക്കുക”.

1 സ്വർഗ,10 നന്മ,1 തിത്വ,
“ഓ എന്റെ ഈശോയെ”

2.”നമ്മുടെ കര്‍ത്താവീശോമിശിഹാ തന്‍റെ ഉയിര്‍പ്പിന്‍റെ ശേഷം നാല്പതാം നാള്‍ അത്ഭുതകരമായ മഹിമയോടും ജയത്തോടും കൂടെ തന്‍റെ ദിവ്യമാതാവും ശിഷ്യരും കണ്ടുകൊണ്ടു നില്‍ക്കുമ്പോള്‍ സ്വര്‍ഗ്ഗാരോഹണം ചെയ്തു എന്ന്‌ ധ്യാനിക്കുക”.

1 സ്വർഗ,10 നന്മ,1 തിത്വ,
“ഓ എന്റെ ഈശോയെ”

 1. “നമ്മുടെ കര്‍ത്താവീശോമിശിഹാ പിതാവായ ദൈവത്തിന്‍റെ വലതുഭാഗത്ത് എഴുന്നള്ളിയിരിക്കുമ്പോള്‍ സെഹിയോന്‍ ഊട്ടു ശാലയില്‍ ധ്യാനിച്ചിരുന്ന കന്യകാമാതാവിന്‍റെ മേലും ശ്ളീഹന്‍മാരുടെമേലും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അയച്ചു എന്ന്‌ ധ്യാനിക്കുക”.

1 സ്വർഗ,10 നന്മ,1 തിത്വ,
“ഓ എന്റെ ഈശോയെ”

4.”നമ്മുടെ കര്‍ത്താവീശോമിശിഹാ ഉയിര്‍ത്തെഴുന്നള്ളി കുറെക്കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ കന്യകാമാതാവ് ഈ ലോകത്തില്‍ നിന്നും മാലാഖമാരാല്‍ സ്വര്‍ഗ്ഗത്തിലേയ്ക്ക് കരേറ്റപ്പെട്ടുവെന്ന്‌ ധ്യാനിക്കുക”.

1 സ്വർഗ,10 നന്മ,1 തിത്വ,
“ഓ എന്റെ ഈശോയെ”

5.”പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവ് പരലോകത്തില്‍ കരേറിയ ഉടനെ തന്‍റെ ദിവ്യകുമാരനാല്‍ സ്വര്‍ഗ്ഗത്തിന്‍റെയും ഭൂമിയുടെയും രാജ്ഞിയായി മുടി ധരിപ്പിക്കപ്പെട്ടുവെന്ന്‌ ധ്യാനിക്കുക”.

1 സ്വർഗ,10 നന്മ,1 തിത്വ,
“ഓ എന്റെ ഈശോയെ”

ജപമാല സമർപ്പണം:

മുഖ്യദൂതനായ വിശുദ്ധ മിഖായേലെ ,ദൈവദൂതന്മാരായ വിശുദ്ധ ഗബ്രിയേലെ ,വിശുദ്ധ റപ്പായലേ ,മഹാത്മാവായ വിശുദ്ധ ഔസേപ്പേ , ശ്ലീഹന്മാരായ വിശുദ്ധ പത്രോസേ ,മാർ പൗലോസെ മാർ യോഹന്നാനെ, ഞങ്ങളുടെ പിതാവായ മാർതോമ്മായെ , ഞങ്ങൾ വലിയ പാപികളായിരിക്കുന്നുവെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ജപിച്ച ഈ പ്രാർത്ഥന നിങ്ങളുടെ കീർത്തനങ്ങളോട് കൂടെ ഒന്നായി ചേർത്തു പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവിന്‍റെ തൃപ്പാദത്തിങ്കൽ കാഴ്ചവെയ്ക്കുവാൻ നിങ്ങളോടു ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു .

5.പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവിന്‍റെ ലുത്തിനിയ

കർത്താവേ, അനുഗ്രഹിക്കണമേ,

കർത്താവേ അനുഗ്രഹിക്കണമേ.

മിശിഹായേ അനുഗ്രഹിക്കണമേ,

മിശിഹായേ അനുഗ്രഹിക്കണമേ.

കർത്താവേ അനുഗ്രഹിക്കണമേ,

കർത്താവേ, അനുഗ്രഹിക്കണമേ.

മിശിഹായേ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കേണമേ,

മിശിഹായേ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കേണമേ.

മിശിഹായേ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കൈക്കൊള്ളണമേ,

മിശിഹായേ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കൈക്കൊള്ളണമേ.

സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവായ ദൈവമേ,

ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ.

ഭൂലോകരക്ഷകനായ പുത്രനായ ദൈവമേ, 

ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ.

പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദൈവമേ,

ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ.

ഏകദൈവമായ പരിശുദ്ധ ത്രിത്വമേ,

ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ.

പരിശുദ്ധ മറിയമേ,

ഞങ്ങൾക്കുവേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ.

ദൈവത്തിന്‍റെ പരിശുദ്ധ ജനനീ,

ഞങ്ങൾക്കുവേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ.

കന്യകകൾക്കു മകുടമായ നിർമ്മല കന്യകേ,

ഞങ്ങൾക്കുവേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ.

മിശിഹായുടെ മാതാവേ,

ഞങ്ങൾക്കുവേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ.

ദൈവവരപ്രസാദത്തിന്‍റെ മാതാവേ,

ഞങ്ങൾക്കുവേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ.

പ്രത്യാശയുടെ മാതാവേ,

ഞങ്ങൾക്കുവേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ.

ഏറ്റവും നിർമ്മലയായ മാതാവേ,

ഞങ്ങൾക്കുവേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ.

അത്യന്ത വിരക്തയായ മാതാവേ,

ഞങ്ങൾക്കുവേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ.

കളങ്കമറ്റ കന്യകയായ മാതാവേ,

ഞങ്ങൾക്കുവേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ.

കന്യാത്വത്തിനു ഭംഗം വരാത്ത മാതാവേ,

ഞങ്ങൾക്കുവേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ.

സ്നേഹത്തിന് ഏറ്റവും യോഗ്യയായ മാതാവേ,

ഞങ്ങൾക്കുവേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ.

അത്ഭുതത്തിന് വിഷയമായ മാതാവേ,

ഞങ്ങൾക്കുവേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ.

സദുപദേശത്തിന്‍റെ മാതാവേ,

ഞങ്ങൾക്കുവേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ.

സ്രഷ്ടാവിന്‍റെ മാതാവേ,

ഞങ്ങൾക്കുവേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ.

രക്ഷകന്‍റെ മാതാവേ,

ഞങ്ങൾക്കുവേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ.

തിരുസ്സഭയുടെ മാതാവേ,

ഞങ്ങൾക്കുവേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ.

കരുണയുടെ മാതാവേ,

ഞങ്ങൾക്കുവേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ.

ഏറ്റവും വിവേകമതിയായ കന്യകേ,

ഞങ്ങൾക്കുവേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ.

വണക്കത്തിന് ഏറ്റവും യോഗ്യയായ കന്യകേ,

ഞങ്ങൾക്കുവേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ.

സ്തുതിക്കു യോഗ്യയായ കന്യകേ,

ഞങ്ങൾക്കുവേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ.

മഹാവല്ലഭയായ കന്യകേ,
കനിവുള്ള കന്യകേ,

ഞങ്ങൾക്കുവേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ.

ഏറ്റവും വിശ്വസ്തയായ കന്യകേ,

ഞങ്ങൾക്കുവേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ.

നീതിയുടെ ദർപ്പണമേ,

ഞങ്ങൾക്കുവേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ.

ദിവ്യജ്ഞാനത്തിന്‍റെ സിംഹാസനമേ,

ഞങ്ങൾക്കുവേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ.

ഞങ്ങളുടെ സന്തോഷത്തിന്‍റെ കാരണമേ,

ഞങ്ങൾക്കുവേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ.

ആത്മജ്ഞാനപൂരിത പാത്രമേ,

ഞങ്ങൾക്കുവേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ.

ബഹുമാനത്തിന്‍റെ പാത്രമേ,

ഞങ്ങൾക്കുവേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ.

അത്ഭുതമായ ഭക്തിയുടെ പാത്രമേ,

ഞങ്ങൾക്കുവേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ.

ദിവ്യരഹസ്യം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന റോസാപുഷ്പമേ,

ഞങ്ങൾക്കുവേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ.

ദാവീദിന്‍റെ കോട്ടയേ,

ഞങ്ങൾക്കുവേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ.

നിർമ്മലദന്തം കൊണ്ടുള്ള കോട്ടയേ,

ഞങ്ങൾക്കുവേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ.

സ്വർണ്ണാലയമേ,

ഞങ്ങൾക്കുവേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ.

വാഗ്ദാനത്തിന്‍റെ പേടകമേ,

ഞങ്ങൾക്കുവേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ.

സ്വർഗ്ഗത്തിന്‍റെ വാതിലേ,

ഞങ്ങൾക്കുവേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ.

ഉഷഃകാല നക്ഷത്രമേ,

ഞങ്ങൾക്കുവേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ.

രോഗികളുടെ ആരോഗ്യമേ,

ഞങ്ങൾക്കുവേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ.

പാപികളുടെ സങ്കേതമേ,

ഞങ്ങൾക്കുവേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ.

പ്രവാസികളുടെ ആശ്വാസമേ,

ഞങ്ങൾക്കുവേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ.

പീഡിതരുടെ ആശ്വാസമേ,

ഞങ്ങൾക്കുവേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ.

ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ സഹായമേ,

ഞങ്ങൾക്കുവേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ.

മാലാഖമാരുടെ രാജ്ഞീ,

ഞങ്ങൾക്കുവേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ.

പൂർവപിതാക്കന്മാരുടെ രാജ്ഞീ,

ഞങ്ങൾക്കുവേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ.

ദീർഘദർശികളുടെ രാജ്ഞീ,

ഞങ്ങൾക്കുവേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ.

ശ്ലീഹന്മാരുടെ രാജ്ഞീ,

ഞങ്ങൾക്കുവേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ.

വേദസാക്ഷികളുടെ രാജ്ഞീ,

ഞങ്ങൾക്കുവേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ.

വന്ദകന്മാരുടെ രാജ്ഞീ,

ഞങ്ങൾക്കുവേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ.

കന്യകകളുടെ രാജ്ഞീ,

ഞങ്ങൾക്കുവേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ.

സകല വിശുദ്ധരുടെയും രാജ്ഞീ,

ഞങ്ങൾക്കുവേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ.

അമലോത്ഭവയായ രാജ്ഞീ,

ഞങ്ങൾക്കുവേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ.

സ്വർഗ്ഗാരോപിതയായ രാജ്ഞീ,

ഞങ്ങൾക്കുവേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ.

പരിശുദ്ധ ജപമാലയുടെ രാജ്ഞീ,

ഞങ്ങൾക്കുവേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ.

കർമ്മല സഭയുടെ അലങ്കാരമായ രാജ്ഞീ,

ഞങ്ങൾക്കുവേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ.

സമാധാനത്തിന്‍റെ രാജ്ഞീ,

ഞങ്ങൾക്കുവേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ.

ലോകത്തിന്‍റെ പാപങ്ങൾ നീക്കുന്ന ദിവ്യകുഞ്ഞാടേ,

കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണമേ.

ലോകത്തിന്‍റെ പാപങ്ങൾ നീക്കുന്ന ദിവ്യകുഞ്ഞാടേ,

കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ.

ലോകത്തിന്‍റെ പാപങ്ങൾ നീക്കുന്ന ദിവ്യകുഞ്ഞാടേ,

കർത്താവേ, ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ.

സർവ്വേശ്വരന്‍റെ പുണ്യപൂർണ്ണയായ മാതാവേ, ഇതാ ഞങ്ങൾ നിന്നിൽ അഭയം തേടുന്നു.
ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യനേരത്ത് ഞങ്ങളുടെ അപേക്ഷകൾ ഉപേക്ഷിക്കരുതേ.
ഭാഗ്യവതിയും അനുഗൃഹീതയുമായ കന്യകാമാതാവേ, സകല ആപത്തുകളിൽ നിന്നും എപ്പോഴും ഞങ്ങളെ കാത്തുകൊള്ളണമേ.

ഈശോമിശിഹായുടെ വാഗ്ദാനങ്ങൾക്കു ഞങ്ങൾ യോഗ്യരാകുവാൻ,
സർവ്വേശ്വരന്‍റെ പരിശുദ്ധ മാതാവേ, ഞങ്ങൾക്കുവേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ.

പ്രാര്‍ത്ഥിക്കാം

കര്‍ത്താവേ, പൂര്‍ണ്ണമനസ്സോടുകൂടി സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിക്കുന്ന ഈ കുടുംബത്തെ (സമൂഹത്തെ) തൃക്കണ്‍‌പാര്‍ത്ത് നിത്യകന്യകയായിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ മറിയത്തിന്‍റെ അപേക്ഷയാല്‍ സകല ശത്രുക്കളുടെയും ഉപദ്രവങ്ങളില്‍നിന്നു ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചുകൊള്ളണമേ.
ഈ അപേക്ഷകളൊക്കെയും ഞങ്ങളുടെ കര്‍ത്താവീശോമിശിഹായുടെ യോഗ്യതകളെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങള്‍ക്കു കല്പിച്ചു തന്നരുളേണമേ.

ആമേൻ

അദ്ധ്യാത്മിക അഭ്യാസങ്ങൾ :

ഉപവി പ്രവൃത്തികൾ, അമ്മയോടുള്ള സ്നേഹപ്രകരണങ്ങൾ, അവളുടെ പുണ്യങ്ങൾ അനുകരിക്കുക, പ്രത്യേകിച്ചും അവളുടെ അഗാധമായ എളിമ, സജീവ വിശ്വാസം, അന്ധമായ അനുസരണം, നിരന്തരമായ മാനസിക പ്രാർത്ഥന, എല്ലാകാര്യങ്ങളിലുമുള്ള സ്വയം പരിത്യാഗം, അമേയമായ സ്നേഹം, വീരോചിതമായ ക്ഷമ, മാലാഖയ്ക്കടുത്ത മാധുര്യം, ദൈവിക ജ്ഞാനം,ദൈവിക പരിശുദ്ധി, വിശുദ്ധ ലൂയിസ് ഡി മോൺ ഫോർട്ട് പറയും പോലെ ഇവ പത്തുമാണ് പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ പ്രധാന പുണ്യങ്ങൾ.