Vimala Hrudaya Prathista

പരിശുദ്ധ മറിയത്തിലൂടെ യേശുവിനുള്ള സമ്പൂർണ സമർപ്പണം – ✝️ മുപ്പത്തിയൊന്നാം ദിവസം

മൂന്നാം ആഴ്ച

അവർ യേശുവിനെപ്പറ്റി പഠിക്കാൻ അധ്വാനിക്കണം
(നമ്പർ 230 കാണുക).

-യേശുക്രിസ്തുവിനെപ്പറ്റിയുള്ള അറിവ്

യേശുവിൽ പഠിക്കേണ്ടതായി എന്തുണ്ട്?

-ഒന്നാമത് ദൈവമനുഷ്യൻ, അവിടുത്തെ കൃപാവരവും മഹത്വവും,

പിന്നെ, നമ്മുടെമേൽ അധികാരമുള്ള രാജാവാകാനുള്ള അവിടുത്തെ അവകാശം. നാം പിശാചിനെയും ലോകത്തെയും ഉപേക്ഷിച്ചതിനുശേഷം, നാം യേശുക്രിസ്തുവിനെ നമ്മുടെ കർത്താവായി സ്വീകരിച്ചു.

ഇനി നമ്മുടെ പഠനവിഷയം എന്തായിരിക്കണം? അവിടുത്തേ ബാഹ്യപ്രവൃത്തികൾ, അവിടുത്തെ പുണ്യങ്ങൾ, അവിടുത്തെ തിരുഹൃദയത്തിന്റെ വ്യാപാരങ്ങൾ, മംഗലവാർത്ത, മനുഷ്യാവതാരം, ബാല്യകാലം, രഹസ്യജീവിതം, കാനായിലെ കല്യാണം, കാൽവരി

ഈവക രഹസ്യങ്ങളിൽ അവിടുത്തേക്കു മറിയത്തോടുള്ള ബന്ധം-ഇവയെല്ലാമാണ് പഠിക്കേണ്ടത്.

ഒന്നാം ധ്യാനവായന

യഥാർത്ഥ മരിയഭക്തി

അദ്ധ്യായം 4/243-254

മനുഷ്യാവതാരരഹസ്യത്തോടു സവിശേഷമായ ഭക്തി

243.”മറിയത്തിൽ ഈശോയുടെ സ്നേഹ അടിമകൾ”ക്കു ദൈവസുതന്റെ മനുഷ്യാവതാരരഹസ്യത്തോട് (മാർച്ച്‌ 25) അസാമാന്യമായ ഭക്തി ഉണ്ടായിരിക്കണം. യഥാർത്ഥ മരിയഭക്തിയോടു തികച്ചും ബന്ധപ്പെട്ടതാണു മനുഷ്യാവതാര രഹസ്യം. പരിശുദ്ധാത്മാവുതന്നെ വെളിപ്പെടുത്തിയതാണ്, മനുഷ്യാവതാര രഹസ്യത്തോടുള്ള ഈ ഭക്തി. ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ താഴെ കുറിക്കുന്നു.
(1) പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്ത്വത്തിനും നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്കുംവേണ്ടി മറിയത്തിന് അവാച്യമാംവിധം വിധേയനായ ദൈവസുതനെ ബഹുമാനിക്കുകയും അനുകരിക്കുകയും ചെയ്യുക. മനുഷ്യാവതാരത്തിലാണ് അവിടുത്തെ ഈ വിധേയത്വം സവിശേഷം പ്രകടമാകുന്നത്. ഈ രഹസ്യംവഴി ഈശോ മറിയത്തിന്റെ ഉദരത്തിൽ ഒരു തടവുകാരനാവുകയും എല്ലാക്കാര്യങ്ങളിലും അവളെ ആശ്രയിക്കുകയും ചെയ്തു.

(2) മറിയത്തെ തനിക്ക് അനുരൂപയായ മാതാവായി തെരഞ്ഞെടുത്തതിനും അവളുടെമേൽ വർഷിച്ച നിരവധിയായ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കും ദൈവത്തിനു കൃതജ്ഞത പ്രകടിപ്പിക്കുക. ഈ രഹസ്യത്തിലാണല്ലോ ദൈവസുതൻ അവളെ തന്റെ മാതാവായി തെരഞ്ഞെടുത്തത്. മറിയത്തിൽ ഈശോയുടെ അടിമത്തം സ്വീകരിക്കുന്നതിന്റെ രണ്ടുപ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഇവയാണ്.

 1. മറിയത്തിൽ ഈശോയുടെ അടിമ, മറിയത്തിൽ ഈശോയുടെ അടിമത്തം എന്നെല്ലാമാണു ഞാൻ സാധാരണയായി പറയുന്നത്. മറ്റു ചിലരെപ്പോലെ പരിശുദ്ധ കന്യകയുടെ അടിമയെന്നോ മറിയത്തിന്റെ അടിമത്തമെന്നോ അതിനെ വിളിക്കാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ, എന്റെ അഭിപ്രായപ്രകാരം, മറിയത്തിൽ ഈശോയുടെ അടിമത്തം എന്നു പറയുകയാണു ഭേദം. സൾപ്പീഷ്യൻ കോൺഗ്രിഗേഷന്റെ ജനറലും അതീവഭക്തനും അസാമാന്യ വിവേകിയുമായിരുന്ന ഫാ. ട്രോൺ സൺ തന്റെ അഭിപ്രായം ആരാഞ്ഞ ഒരു സന്യാസിക്ക് നിർദ്ദേശിച്ചതും ഇതുതന്നെയാണ്. ഈ അഭിപ്രായത്തിന് ആധാരമായ കാരണങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കാം.
 2. (1) ബുദ്ധിയുടെ അഹങ്കാരത്തിന്റെ യുഗത്തിലാണു നാം ജീവിക്കുക. അഹങ്കാരികളായ പണ്ഡിതന്മാരും തങ്ങൾതന്നെ സർവ്വവുമെന്നു കരുതുന്ന വിമർശകരും, ഏറ്റവും സ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠ നേടിയതും പരിപക്വവുമായ ഭക്താഭ്യാസങ്ങളെപ്പോലും കുറ്റംപറയുന്ന കാലമാണ് ഇത്. ആകയാൽ, വിമർശനത്തിനുള്ള അനാവശ്യാവസരം സൃഷ്ടിക്കാതെ മറിയത്തിൽ ഈശോയുടെ അടിമത്തമെന്നും ഈശോയുടെ അടിമയെന്നും വിളിക്കുന്നതാണു മറിയത്തിന്റെ അടിമ എന്നു വിളിക്കുന്നതിനെക്കാൾ നല്ലത്. അങ്ങനെ നാം ഈ ഭക്തിയുടെ അന്ത്യമായ ഈശോയിൽ നിന്നുതന്നെ പേർ സ്വീകരിക്കുന്നു. ഈ ലക്ഷ്യം പ്രാപിക്കുവാനുള്ള മാർഗ്ഗം മാത്രമാണല്ലോ മറിയം. പക്ഷേ, ഒരു സംശയവും കൂടാതെ ഏതുപേരു വേണമെങ്കിലും സ്വീകരിക്കാം. അതുതന്നെയാണു ഞാനും ചെയ്യുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന്, ഓർലിയൻസിൽ നിന്ന് അംബോയിസ് വഴി ടുഴ്സിലേക്കു പോകുന്നവൻ, താൻ അംബോയിസിലേക്കു പോകുന്നുവെന്നോ ടൂഴ്‌സിലേക്കു പോകുന്നുവെന്നോ പറഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം സത്യമാണ്. വ്യത്യാസം ഒന്നുമാത്രം: അംബോയിസ് ടൂഴ്‌സിലേക്കു പോകുവാനുള്ള മാർഗ്ഗം മാത്രമാണ്; ടൂഴ്സ് അവന്റെ യാത്രയുടെ ലക്ഷ്യവും.
 3. (2) ഈ ഭക്തിവഴി നാം പ്രകീർത്തിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനരഹസ്യം മനുഷ്യാവതാരമത്രേ. മനുഷ്യാവതാരത്തിൽ മറിയത്തിന്റെ ഉദരത്തിലാണ് വചനം മാംസം ധരിച്ചത്. ആകയാൽ, മറിയത്തിൽ ഈശോയുടെ അടിമത്തം എന്നു പറയുകയാണു കുറെക്കൂടി യുക്തം. വിശുദ്ധർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതു കേട്ടാലും: “മറിയത്തിൽ വസിക്കുന്ന ഈശോയേ, അവിടുത്തെ വിശുദ്ധിയുടെ ചൈതന്യത്തോടെ ഞങ്ങളിൽ വന്നു വസിക്കണമേ!…”
 4. (3) മറിയത്തിൽ ഈശോയുടെ അടിമത്തം എന്നുപറഞ്ഞാൽ ഈശോയും മറിയവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കുറെക്കൂടി വ്യക്തമാകും. ഒരാൾ മറ്റേ ആളിൽ ആയിരിക്കത്തക്കവണ്ണം അത്ര സുദൃഢമാണ് അവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം. ഈശോ പരിപൂർണ്ണമായും മറിയത്തിലുണ്ട്. മറിയം പരിപൂർണ്ണമായും ഈശോയിലും. മറിയം ഇല്ല, പരിപൂർണ്ണമായും ഈശോയാണവളിൽ എന്നു പറയുകയായിരിക്കും ശരി. മറിയത്തെ ഈശോയിൽനിന്നു വേർപെടുത്തുന്നതിനേക്കാൾ എളുപ്പം സൂര്യനിൽനിന്ന് പ്രകാശത്തെ വേർപെടുത്തുകയാണ്. ആകയാൽ, ദിവ്യനാഥനെ നമുക്കു “മറിയത്തിന്റെ ഈശോ” യെന്നും പരിശുദ്ധ കന്യകയെ “ഈശോയുടെ മറിയ”മെന്നും വിളിക്കാം.
 5. ‘ഈശോ മറിയത്തിൽ വാഴുന്നു’ എന്ന രഹസ്യത്തിന്റെ, മറ്റുവാക്കിൽപ്പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യാവതാര രഹസ്യത്തിന്റെ സവിശേഷതകളെയും മാഹാത്മ്യങ്ങളെയുംകുറിച്ചു സവിസ്തരം പ്രതിപാദിക്കുവാൻ സമയം അനുവദിക്കുന്നില്ല. അതിനാൽ, ചില കാര്യങ്ങൾ ചുരുക്കമായി പ്രതിപാദിച്ചുകൊണ്ടു തൃപ്തിപ്പെടാം. ഈശോയുടെ സുപ്രധാനവും നിഗൂഢവും ഉത്കൃഷ്ടവുമായ രഹസ്യം മനുഷ്യാവതാരമാണ്. എന്നാൽ വളരെക്കുറച്ചു മാത്രമേ അത് അറിയപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ. ഈ രഹസ്യംവഴി മറിയത്തിന്റെ ഉദരത്തിൽവച്ച് അവളുടെ സമ്മതത്തോടുകൂടി, തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരെയെല്ലാം ഈശോ വേർതിരിച്ചു. ഇക്കാരണത്താൽ വിശുദ്ധർ അവളുടെ ഉദരത്തെ ‘ദൈവരഹസ്യങ്ങളുടെ ആലയം’ (വിശുദ്ധ അംബ്രോസ്) എന്നുവിളിക്കുന്നു. അവളോടാലോചിച്ചാണ് ദൈവം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരെ എടുക്കുക. മനുഷ്യാവതാര രഹസ്യത്തിലൂടെയത്രേ തന്റെ മറ്റു രഹസ്യങ്ങളെല്ലാം ഈശോ നിവർത്തിച്ചത്. ലോകത്തിലേക്കു പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ ഈശോ അരുളിച്ചെയ്തു: “ദൈവമേ, അവിടുത്തെ ഇഷ്ടം നിറവേറ്റുവാൻ ഇതാ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നു” (ഹെബ്രാ10/5-9)ആകയാൽ, എല്ലാ രഹസ്യങ്ങളുടെയും രത്നച്ചുരുക്കവും അവയിലെല്ലാം ഉള്ള കൃപകളും ദൈവഹിതവും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന രഹസ്യവുമാകുന്നു അത്. അവസാനമായി, ഇതു ദൈവത്തിന്റെ കരുണയുടെയും ഔദാര്യത്തിന്റെയും മഹത്വത്തിന്റെയും ഇരിപ്പിടമത്രേ. മറിയംവഴിയേ നമുക്ക് ഈശോയെ കാണുവാനും സമീപിക്കുവാനും പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും കഴിയൂ. അതിനാൽ, അവളുടെ മാദ്ധ്യസ്ഥ്യം കൂടാതെ അവിടുത്തോടു സംസാരിക്കുവാൻ നമുക്കു സാധിക്കുകയില്ല. തന്റെ പ്രിയ മാതാവിന്റെ പ്രാർത്ഥനകളെ എപ്പോഴും പരിഗണിക്കുന്ന ഈശോ ദുർഭഗരായ പാപികൾക്കു കരുണയുടെ സിംഹാസനമായ മറിയത്തിലൂടെ അനുഗ്രഹവർഷം പൊഴിക്കുന്നു. “കാരുണ്യവും കൃപാവരവും ലഭിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി നമുക്കു പ്രത്യാശയോടെ കൃപാവരത്തിന്റെ സിംഹാസനത്തെ സമീപിക്കാം” (ഹെബ്രാ. 4:16). തന്നിമിത്തം, പാപികൾക്ക് ഈ രഹസ്യം ‘ദൈവകൃപയുടെ സിംഹാസനമാണ്’. രണ്ടാമതായി, മറിയത്തിന് ഇതു ദൈവത്തിന്റെ ഔദാര്യത്തിന്റെ സിംഹാസനവും. പുതിയ ആദം ഈ ഭൗമികപറുദീസയാൽ വസിച്ചപ്പോൾ, മനുഷ്യർക്കോ മാലാഖമാർക്കോ ഒരിക്കലും ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത വളരെയധികം അത്ഭുതങ്ങൾ ദൈവം അവിടെ പ്രവർത്തിച്ചു. തന്നിമിത്തമാണ്, ദൈവം മറിയത്തിൽ മാത്രം മഹാതേജസ്വിയായിരുന്നാലെന്നതുപോലെ “ദൈവത്തിന്റെ തേജസ്സെ”ന്നു മറിയത്തെ വിശുദ്ധർ വിളിക്കുന്നത്. പിതാവായ ദൈവത്തിനു മനുഷ്യാവതാരരഹസ്യം മഹത്വത്തിന്റെ സിംഹാസനം കൂടിയാണ്. മനുഷ്യവർഗ്ഗത്തോടു കോപിച്ചിരുന്ന പിതാവായ ദൈവത്തെ, ഈശോ സംപ്രീതനാക്കിയതു മനുഷ്യാവതാരം മൂലമാണ്. പാപം ദൈവത്തിൽനിന്ന് അപഹരിച്ച മഹത്വം ഈശോ അവിടുത്തേക്കു തിരിച്ചുനൽകിയതു മറിയത്തിൽ വസിച്ചുകൊണ്ടാണ്. അവിടെ നിവസിച്ച് ഈശോ തന്റെ ഇഷ്ടത്തെയും തന്നെത്തന്നെയും സ്വയം ബലിചെയ്തുകൊണ്ട് പഴയനിയമത്തിലെ എല്ലാ ബലികളെയുംകാൾ അനന്തമായ മഹത്വം ദൈവത്തിന് നൽകി. ഇതു മനുഷ്യരിൽനിന്നും ഇതിനുമുമ്പ് ഒരിക്കലും ദൈവത്തിനു ലഭിക്കാത്ത മഹത്വമായിരുന്നു.
 6. “നന്മനിറഞ്ഞ മറിയ”ത്തോടും ജപമാലയോടുമുള്ള ഭക്തി
 7. ഈ ഭക്തിയെ ആശ്ലേഷിക്കുന്നവർക്കു “നന്മനിറഞ്ഞമറിയ”ത്തോടു (മാലാഖയുടെ അഭിവാദനത്തോടു) വലിയ ഭക്തിയുണ്ടായിരിക്കണം. വിജ്ഞാനികളായ ക്രിസ്ത്യാനികളിൽപ്പോലും വളരെക്കുറച്ചുപേർക്കു മാത്രമേ ഇതിന്റെ മഹാത്മ്യവും യോഗ്യതയും ഔന്നത്യവും ആവശ്യകതയും മനസ്സിലായിട്ടുള്ളൂ. വി. ഡോമിനിക്ക്, വി. ജോൺ കപ്പിസ്ട്രാൻ, വാഴ്ത്തപ്പെട്ട അലൻ ഡി ലാ റോഷെ തുടങ്ങിയവർക്കുപോലും ഇതിന്റെ മാഹാത്മ്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊടുക്കുവാൻ പരിശുദ്ധ കന്യക തന്നെ പല അവസരങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടേണ്ടി വന്നു. ഈ പ്രാർത്ഥനവഴി നടന്നിട്ടുള്ള അത്ഭുതങ്ങളെയും ആത്മാക്കളെ മാനസാന്തരപ്പെടുത്തുവാൻ ഇതിനുള്ള കഴിവിനെയും വിവരിച്ചുകൊണ്ടു പല പുസ്തകങ്ങളും അവർ വിരചിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലോകരക്ഷ “നന്മനിറഞ്ഞ മറിയം” കൊണ്ടാരംഭിച്ചതുപോലെ, ഓരോ വ്യക്തിയുടെ രക്ഷയും ഈ പ്രാർത്ഥനയോടു ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്ന് അവർ ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും പരസ്യമായി പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ പ്രാർത്ഥനയാണ് ഉണങ്ങിവരണ്ടു നിഷ്ഫലമായിരുന്ന ലോകത്തിനു ജീവന്റെ ഫലം നൽകിയത്. യഥോചിതം ചൊല്ലിയാൽ, ഈ പ്രാർത്ഥന ദൈവവചനത്തെ നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ അങ്കുരിപ്പിക്കുകയും ജീവന്റെ ഫലമാകുന്ന ഈശോയെ ജനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന് അവർ പറയുന്നു. യഥാകാലം ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കാൻവേണ്ടി നമ്മുടെ ആത്മാവാകുന്ന ഭൂമിയെ നനയ്ക്കുന്ന സ്വർഗ്ഗീയമഞ്ഞാണു “നന്മനിറഞ്ഞ മറിയം.” ഈ സുധാരസംകൊണ്ടു നനയ്ക്കപ്പെടാത്ത ആത്മാവ് ഫലമുത്പാദിപ്പിക്കില്ല. പ്രത്യുത ഞെരിഞ്ഞിലുകളും മുള്ളുകളുമാണ് പുറപ്പെടുവിക്കുക. അങ്ങനെ, അതു ദൈവകോപത്തിനു പാത്രമാവുകയും ചെയ്യുമെന്ന് അവർ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നു (ഹെബ്രാ. 6:8).

250.ജപമാലയുടെ മേന്മയെക്കുറിച്ചു വാഴ്ത്തപ്പെട്ട അലൻ ഡി ലാ റോഷിന് മാതാവ് പലതും വെളിപ്പെടുത്തി. അദ്ദേഹം അവ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ആ പുസ്തകത്തിലെ ഒരു ഭാഗം ഇതാണ്: മാലാഖയുടെ അഭിവാദന”ത്തിലാണു ലോകം മുഴുവൻ രക്ഷപ്രാപിച്ചത്. അതു ചൊല്ലുവാൻ വെറുപ്പും മന്ദോഷ്ണതയും അനാസ്ഥയും കാണിക്കുന്നതു നിത്യനാശത്തിന്റെ വ്യക്തവും സുനിശ്ചിതവുമായ അടയാളമാണ്. എന്റെ മകനേ, ഈ കാര്യം മനസ്സിലാക്കുകയും എല്ലാവരെയും അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുക” ഏറ്റവും ഭയാനകവും, അതേസമയം ഏറ്റവും ആശ്വാസജനകവുമായ വാക്കുകൾ! അദ്ദേഹത്തിന്റെയും അതിനു മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന വി. ഡൊമിനിക്കിന്റെയും സാക്ഷ്യമില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവ വിശ്വസിക്കുക പ്രയാസമായിരുന്നേനെ. പല മഹാത്മാരുടെയും അഭിപ്രായവും മറ്റൊന്നല്ല. തിരസ്കൃതർ – അവർ പാഷണ്ഡികളോ നിരീശ്വരരോ അഹങ്കാരികളോ ലൗകായതികരോ ആരുമാകട്ടെ – എല്ലായ്പ്പോഴും “നന്മനിറഞ്ഞ മറിയ”ത്തെയും ജപമാലയെയും വെറുക്കുകയും അവഗണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്നതു ശ്രദ്ധേയമാണ്. പാഷണ്ഡികൾ “സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ…” എന്ന ജപം ചൊല്ലും. “നന്മനിറഞ്ഞ മറിയ”മോ ജപമാലയോ പഠിക്കുകയാകട്ടെ ചൊല്ലുകയാകട്ടെ ചെയ്യില്ല. അവർക്കതു വിദ്വേഷജനകമാണ്; അവർക്ക് കൊന്ത ധരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഇഷ്ടം പാമ്പിനെ ധരിക്കുകയാണ്. അഹങ്കാരികളായ കത്തോലിക്കർക്ക് തങ്ങളുടെ പിതാവായ ലൂസിഫറിന്റെ അതേ പ്രവണതകൾ തന്നെയാണുള്ളത്. അവർ ഈ പ്രാർത്ഥനയോടു അവജ്ഞയോ നിഷ്പക്ഷതയോ കാണിക്കുന്നു. ജപമാല അജ്ഞർക്കും വായിക്കാനറിയില്ലാത്തവർക്കുമുള്ളതാണുപോലും! പക്ഷേ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർ “നന്മനിറഞ്ഞ മറിയ”ത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും വിലമതിക്കുകയും സസന്തോഷം ഉരുവിടുകയും ചെയ്യുന്നു; അനുഭവം ഇങ്ങനെയാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. അവർ ദൈവത്തോട് എത്രയധികം അടുക്കുന്നുവോ അത്രയധികം ഈ പ്രാർത്ഥനയെ ഇഷ്ടപ്പെടും. വാഴ്ത്തപ്പെട്ട അലൻ ഡി ലാ റോഷിനോട് മാതാവ് അരുളിച്ചെയ്തതും ഇതുതന്നെയത്രേ.

251.ഒരാൾ ദൈവത്തിനുള്ളവനാണോ എന്നറിയുവാൻ ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ല മാർഗ്ഗം അയാൾ “നന്മനിറഞ്ഞ മറിയ”വും ജപമാലയും ചൊല്ലുവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുവോ എന്നു പരിശോധിക്കുകയാണ്. എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നെനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. പക്ഷേ, ഇതു പരമാർത്ഥമാണ്. അവന് അതിഷ്ടമുണ്ടോ എന്നതാണു പ്രശ്നം പ്രകൃത്യാലോ പ്രകൃത്യാതീതമായോ ഏതെങ്കിലും കാരണത്താൽ ചിലർക്ക് അതു ചൊല്ലുവാൻ സാധിച്ചില്ലെന്നും വരാം. എന്നാലും, അവർ അതിനെ സദാ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും അതു ചൊല്ലുവാൻ മറ്റുള്ളവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും.

252.തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആത്മാക്കളേ, മറിയത്തിൽ ഈശോയുടെ അടിമകളേ “സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവേ” എന്ന പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും മനോഹരമായതു “നന്മനിറഞ്ഞ മറിയം” എന്നതാണെന്നു ഗ്രഹിക്കുവിൻ. അതാണു മറിയത്തിനു കൊടുക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്ന ഏറ്റവും നല്ല അഭിനന്ദനം. അവളുടെ ഹൃദയം കവരുവാൻ ഒരു മുഖ്യദൂതൻ വഴി അത്യുന്നതനായ ദൈവം കൊടുത്തയച്ച അഭിവാദനവും അതുതന്നെയല്ലേ? അത്യഗാധമായ എളിമയുണ്ടായിരുന്നിട്ടും മനുഷ്യാവതാരത്തിനു സമ്മതം നൽകുവാൻ അവളെ നിർബന്ധിക്കത്തക്കവണ്ണം സുശക്തമായിരുന്നു, ആ അഭിവാദനത്തിന്റെ വശ്യശക്തി; അത്രമാത്രം ഗഹനമായ രമണീയതകൊണ്ട് അതു നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അനുയോജ്യമാംവിധം ഈ അഭിവാദനം ചൊല്ലിയാൽ, നിനക്കും സംശയമെന്യേ അവളുടെ ഹൃദയം കൈയടക്കാം.

 1. “നന്മനിറഞ്ഞ മറിയം” എന്ന പ്രാർത്ഥന ശ്രദ്ധയോടും ഭക്തിയോടും വിനയത്തോടുംകൂടി ചൊല്ലുമ്പോൾ അത്, പിശാചിനെ പലായനം ചെയ്യിക്കുന്ന ശത്രുവും അവനെ ഇടിച്ചു പൊടിക്കുന്ന കൂടവുമാണ്. വിശുദ്ധരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ആത്മാവിന്റെ വിശുദ്ധിയും, മാലാഖമാരുടെ സന്തോഷവും, തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ ഗാനവും, പുതിയനിയമത്തിലെ സങ്കീർത്തനവും, മറിയത്തിന്റെ ആനന്ദവും, പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ മഹത്ത്വമാണത്. ആത്മാവിനെ ഫലപുഷ്ടമാക്കുവാൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു പെയ്യുന്ന മഞ്ഞുതുള്ളിയാണ് “നന്മനിറഞ്ഞ മറിയം.” മറിയത്തിനു നാം നൽകുന്ന പരിപാവനവും സ്നേഹനിർഭരവുമായ ചുംബനമാണത്. അതു നാം അവൾക്കു സമ്മാനിക്കുന്ന ചെമന്നതും പ്രകാശിക്കുന്നതുമായ റോസാപുഷ്പമാണ്. അത് അമൂല്യരത്നമാണ്. ദൈവിക പീയൂഷം നിറച്ച ചഷകവുമാണ്. ഇപ്രകാരം പോകുന്നു വിശുദ്ധരുടെ ഉപമകൾ.
 2. ആകയാൽ, പരിശുദ്ധ കന്യകയുടെ “ചെറുകിരീടം” ചൊല്ലി തൃപ്തിപ്പെടാതെ ഓരോ ദിവസവും അമ്പത്തിമൂന്നുമണിജപം ചൊല്ലുക, സമയമുണ്ടെങ്കിൽ നൂറ്റമ്പത്തിമൂന്നുമണി ജപം തന്നെ ചൊല്ലണം (ഇപ്പോൾ 203 മണിജപം – സമ്പൂർണ ജപമാല). എങ്കിൽ എന്റെ വാക്കുകൾ ശ്രവിച്ച സമയം അനുഗൃഹീതം എന്നു മരണനേരത്തു നീ പറയും. ഈശോയുടെയും മറിയത്തിന്റെയും ആശീർവ്വാദത്തോടുകൂടി വിതയ്ക്കുന്ന നീ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിത്യാനുഗ്രഹം കൊയ്തെടുക്കും: “ധാരാളം വിതയ്ക്കുന്നവൻ ധാരാളം കൊയ്യും” (2കൊറി. 9/6)
  രണ്ടാം
  ധ്യാന വായന

ക്രിസ്താനുകരണം :-പുസ്തകം 4 അധ്യായം 2

ഈ കൂദാശയിൽ പ്രകടമാക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റ നന്മയും സ്നേഹവും

ശിഷ്യൻ്റെ സ്വരം :-നീ എൻ്റെ അടുത്ത് വരാൻ ഞാനാരാണ് ?

കർത്താവെ നിന്റെ നന്മയിലും വലിയ കരുണയിലും ആശ്രയിച്ചു ,രോഗി രക്ഷകനെ ,ദരിദ്രൻ സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ രാജാവിനെ ,ദാസൻ യജമാനനെ ,സൃഷ്ടി സൃഷ്ടാവിനെ ,വേദനിക്കുന്നവൻ എന്റെ ദയാലുവായ ആശ്വാസ ദായകനെ സമീപിക്കുന്നു .എന്നാൽ എങ്ങനെയാണു നീ എന്റ അടുത്ത് വരുന്നത് ?നിന്നെത്തന്നെ എനിക്ക് തരുന്നതിന് ഞാൻ ആരാണ് ?പാപി നിന്നെ സമീപിക്കാൻ എങ്ങനെ ധൈര്യപ്പെടും?ഈ പാപിയുടെ പക്കലേക്കു വരുവാൻ നീ തിരുമനസ്സായല്ലോ .നിന്റെ ദാസനെ നിനക്കറിയാം .ഈ കൃപ നീ തരുന്നതിനു അവനിൽ യാതൊരു നന്മയുമില്ല .എന്റെ നികൃഷ്ടത ഞാൻ ഏറ്റു പറയുന്നു .നിന്റെ കാരുണ്യം ഞാൻ വാഴ്ത്തുന്നു .നിന്റ ആത്മീയമായ സ്നേഹത്തിനു ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു .എന്റെ യോഗ്യത കൊണ്ടല്ല
നിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് നീ ഇത് ചെയ്യുന്നത് .നിന്റ നന്മ ഞാൻ കൂടുതൽ നന്നായി അറിയുന്നതിന് ,സ്നേഹം കൂടുതൽ വാർഷിക്കുന്നതിനു ,എളിമ കൂടുതൽ വിലമതിക്കപ്പെടുന്നതിന് ,നിനക്ക് ഇത് ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നീ കൽപ്പിച്ചു .നിന്റെ കാരുണ്യം എനിക്കും പ്രിയങ്കരമാണ് .എൻറെ തിന്മ തടസ്സമാകാതിരുന്നെങ്കിൽ .

2-ആദരവും എളിമയും ഉണ്ടായിരിക്കണം

ഏറ്റവും മാധുര്യവാനും. നല്ലവനുമായ യേശുവേ എത്രയേറെ ആദരവും ,കൃതജഞതയും ,നിരന്തരമായ സ്തുതിയോടെ നിന്റ ശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നതോൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം .ഈ ശരീരത്തിന്റെ മഹത്വം വിശദീകരിക്കാൻ ഒരു മനുഷ്യനും കഴിവില്ല .ഈ കുർബ്ബാന
സ്വീകരണത്തിൽ കർത്താവിനെ സമീപിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എന്താണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത് ?അവിടുത്തെ വേണ്ടവിധം ആദരിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിവില്ല .എങ്കിലും ഭക്തി പൂർവ്വം സ്വീകരിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു .നിന്റ മുൻപിൽ എന്നെ പൂർണമായും എളിമപ്പെടുത്തുകയും എന്നോടുള്ള നിന്റ അനന്തമായ നന്മ സ്തുതിക്കുകയും അല്ലാതെ കൂടുതൽ രക്ഷാകരമായി എന്തു ചെയ്യാം .

3 യേശുവിനോടുള്ള എളിയ പ്രാർത്ഥന

ദൈവമേ നിന്നെ ഞാൻ സ്തുതിഥിക്കുന്നു ,നിത്യകാലത്തേക്കും നിന്നെ ഞാൻ മഹത്വപ്പെടുത്തും .എന്നെ അവഗണിച്ചു നിനക്ക് ഞാൻ എന്റെ ഇല്ലായ്മയുടെ ആഴത്തിൽ കീഴ്‌പ്പെടുന്നു .നീ വിശുദ്ധന്മാരിൽ വിശുദ്ധനാണ് ,ഞാൻ പാപികളിൽ ഏറ്റവും നികൃഷ്ടനും .നീ എന്നിലേക്ക്‌ താഴ്ന്നിറങ്ങി വരുന്നു .നിന്റെ നേരെ നോക്കാൻ പോലും ഞാൻ യോഗ്യനല്ല .നീ എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു എന്റെ കൂടെ ആയിരിക്കാൻ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നു .നിന്റെ കൂടെ ജീവിക്കുവാൻ നീ എന്നെ ക്ഷണിക്കുന്നു .നീ എനിക്ക് സ്വർഗീയ ഭക്ഷണം തരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു .മാലാഖമാരുടെ അപ്പം ഭഷിക്കാൻ .മാറ്റരേയുമല്ല നിന്നെത്തന്നെ ,ജീവനുള്ള അപ്പം .നീ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി വന്ന് ലോകത്തിന് ജീവൻ നൽകുന്നു .

4.ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം ആഘോഷിഷിക്കുന്നു .

നോക്കുക സ്നേഹം എവിടെനിന്ന് വരുന്നു .തിളങ്ങുന്ന എളിമ എത്രമാത്രം കൃതജ്ഞതയും സ്തുതിയും ഇതിൽ നീ അർഹിക്കുന്നു .നിന്റെ ഉപദേശം എത്ര രക്ഷാകരവും പ്രയോജനകരവുമാണ് .ഇത് നീ ആണ് സ്ഥാപിച്ചത് .നിന്നോടു കൂടെയുള്ള ജീവിതം എത്ര മാധുര്യവും സന്തോഷവും ഉള്ളതാണ് .നീ നിന്നെത്തന്നെയാണല്ലോ ഭക്ഷണമായി തരുന്നത് ,കർത്താവെ നിന്റെ പ്രവൃത്തിഎത്ര പ്രശംസാർഹമാണ് .നിന്റ ശക്തി എത്ര അപാരമാണ് .നിന്റ സത്യം വിവരിക്കാനാവില്ല .നീ പറഞ്ഞു എല്ലാം ഉണ്ടായി .നീ കൽപ്പിച്ചു ഇത് ഉണ്ടായി .

5.അവിടുത്തെ ശക്തിയും നന്മയും പുകഴ്ത്തപ്പെടുന്നു .

അത്ഭുതകരമായ കാര്യം ,വിശ്വാസ യോഗ്യവും മനുഷ്യ ബുദ്ധിക്ക് അതീതവും .നീ എന്റെ ദൈവമായ കർത്താവും സത്യ ദൈവവും മനുഷ്യനുമാണ് .അപ്പത്തിന്റെയും ,വീഞ്ഞിന്റെയും എളിയ രൂപത്തിൽ നീ മുഴുവനായുമുണ്ട് .തീരാതെ ,സ്വീകരിക്കുന്നവൻ ഭക്ഷിക്കും .എല്ലാത്തിന്റെയും കര്ത്താവായ. നിനക്ക് ഒരു കുറവുമില്ല .നിന്റെ കൂദാശ വഴി ,ഞങ്ങളിൽ വസിക്കാൻ നീ തിരുമനസ്സായി .എന്റെ ഹൃദയത്തെയും ശരീരത്തെയും പാ പരഹിതമയി സൂക്ഷിക്കുക .സന്തോഷമുള്ള പരിശുദ്ധ മനസാഷിയോടെ ഈ രഹസ്യ്ങ്ങൾ ആഘോഷിക്കാനും എന്റെ നിത്യ രക്ഷക്കായി സ്വീകരിക്കാനും എനിക്ക് കഴിയട്ടെ .ഇത് പ്രധാനമായും നിന്റെ മഹത്വത്തിനും ,നിത്യ സ്മരണക്കുമായി നീ അനുവദിക്കുകയും സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു .

6.ഇത്ര വലിയ അനുഗ്രഹത്തിന് കൃതജ്ഞത

എന്റെ ആത്മാവെ സന്തോഷിക്കുക .കണ്ണുനീരിന്റെ
ഈതാഴ് വരയിൽ നിനക്ക് നല്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഉന്നതമായ ദാനത്തിനും ,അതുല്യമായ ആശ്വാസത്തിനും ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുക .ഈ രഹസ്യങ്ങൾ അനുസ്‌മരിക്കുമ്പോഴെല്ലാം ,ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരം സ്വീകത്തേയ്ക്കുമ്പോൾ നിന്റെ രഷയുടെ പ്രവൃത്തി സാധിക്കുന്നു .ക്രിസ്തുവിന്റെസ്നേഹം ഒരിക്കലും കുറയുന്നില്ല .അവിടുത്തെ കൃപയുടെ കൂമ്പാരം തീർന്നു പോകുന്നില്ല .അതുകൊണ്ടു മനസ്സിനെ നവീകരിച്ചു ‌കൊണ്ടു ഇതിനായി ഒരുങ്ങണം .രഷയുടെ ഈ വലിയ രഹസ്യം സ്‌ഥപൂർവ്വം ധ്യാനിക്കണം .നീ ബലിയർപ്പിക്കുമ്പോഴും ,ബലിയിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോഴും അത് വലുതും ,പുതിയതും ,ഹൃദ്യവുമായി അനുഭവപ്പെടണം .ഇന്നുതന്നെ ക്രിസ്തു ആദ്യമായി കന്യകയുടെ ഉദരത്തിൽ ഇറങ്ങി ,മനുഷ്യനാകുന്നതായും ,കുരിശിൽ തൂങ്ങി മനുഷ്യ രക്ഷക്കായി സഹിക്കുകയും ,മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായും കാണാം .

അനുദിന പ്രാർത്ഥനകൾ

(മൂന്നാമത്തെ ആഴ്ചയിലെ ഒരുക്കസമയത്ത് എല്ലാദിവസവും ചൊല്ലേണ്ട പ്രാർത്ഥനകൾ)

 1. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ലുത്തിനിയ

കർത്താവേ അനുഗ്രഹിക്കണമേ,
മിശിഹായേ അനുഗ്രഹിക്കണമേ,
കർത്താവേ അനുഗ്രഹിക്കണമേ,

സർവ്വശക്തനായ പിതാവേ,

 • ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ

പിതാവിന്റെ അനാദിയായ പുത്രനും ലോകരക്ഷകനുമായ യേശുവേ,

 • ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ

പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും അമേയമായ ജീവനായ പരിശുദ്ധാത്മാവേ,

 • ഞങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കണമേ

പരിശുദ്ധ ത്രിത്വമേ,

 • ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ

പിതാവിൽനിന്നും പുത്രനിൽനിന്നും പുറപ്പെടുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവേ,

 • ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കണമേ

പിതാവിനും പുത്രനും സമനായ പരിശുദ്ധാത്മാവേ,

 • ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കണമേ

പിതാവിന്റെ വാഗ്ദാനമേ,
(ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ)
സ്വർഗ്ഗീയ പ്രകാശത്തിന്റെ കതിരേ,
എല്ലാ നന്മകളുടെയും കാരണമേ,
സ്വർഗ്ഗീയ നീരുറവയേ,
ദഹിപ്പിക്കുന്ന അഗ്നിയേ,
ആർദ്രമായ സ്നേഹമേ,
ആത്മീയാഭിഷേകമേ,
സ്നേഹത്തിന്റെയും സത്യത്തിന്റെയും അരൂപിയേ,
ജ്ഞാനത്തിന്റെയും ബുദ്ധിയുടെയും അരൂപിയേ,
സദുപദേശത്തിന്റെയും ആത്മശക്തിയുടെയും അരൂപിയേ,
അറിവിന്റെയും ഭക്തിയുടെയും അരൂപിയേ,
സമാധാനത്തിന്റെയും ശാന്തതയുടെയും അരൂപിയേ,
വിനയത്തിന്റെയും നിഷ്കളങ്കതയുടെയും അരൂപിയേ,
ആശ്വാസദായകനായ പരിശുദ്ധാത്മാവേ,
വിശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ആത്മാവേ,
തിരുസഭയെ ഭരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവേ,
അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിന്റെ ദാനമായ പരിശുദ്ധാരൂപിയേ,
പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന അരൂപിയേ,
ദൈവമക്കളുടെ പുത്രസ്വീകാര്യത്തിന്റെ അരൂപിയേ,
ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ.

പരിശുദ്ധാത്മാവേ,
പാപത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയത്താൽ ഞങ്ങളെ നിറയ്ക്കണേ.

പരിശുദ്ധാത്മാവേ,
അവിടുന്നു എഴുന്നള്ളിവന്നു ഭൂമുഖം നവീകരിക്കണമേ.

പരിശുദ്ധാത്മാവേ,
അങ്ങേ പ്രകാശം ഞങ്ങളുടെ ആത്മാക്കളിൽ ചൊരിയണമേ.

പരിശുദ്ധാത്മാവേ, ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ അങ്ങയുടെ നിയമം എഴുതണമേ.

പരിശുദ്ധാത്മാവേ, അങ്ങയുടെ സ്നേഹാഗ്നിയാൽ ഞങ്ങളെ കത്തിജ്വലിപ്പിക്കണമേ.

പരിശുദ്ധാത്മാവേ, അങ്ങയുടെ പ്രസാദവരങ്ങളുടെ ഭണ്ഡാഗാരം ഞങ്ങൾക്കായി തുറക്കണമേ.

പരിശുദ്ധാത്മാവേ, പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കണമേ.

പരിശുദ്ധാത്മാവേ, സ്വർഗ്ഗീയ പ്രചോദനത്താൽ ഞങ്ങളെ പ്രകാശിപ്പിക്കണമേ.

പരിശുദ്ധാത്മാവേ, രക്ഷയുടെ വഴിയിലൂടെ ഞങ്ങളെ നയിക്കണമേ.

പരിശുദ്ധാത്മാവേ, ആവശ്യമായ ഒരേ ഒരു ജ്ഞാനം ഞങ്ങൾക്കു നൽകണമേ.

പരിശുദ്ധാത്മാവേ, നന്മ അഭ്യസിക്കുവാൻ പ്രചോദനം നൽകണമേ.

പരിശുദ്ധാത്മാവേ, എല്ലാ പുണ്യങ്ങളുടെയും യോഗ്യത ഞങ്ങൾക്കു നൽകണമേ.

പരിശുദ്ധാത്മാവേ, നീതിയിൽ ഞങ്ങളെ നിലനിർത്തണമേ.

പരിശുദ്ധാത്മാവേ, അവിടുന്നു ഞങ്ങളുടെ നിത്യമായ പ്രതിഫലമാകണമേ.

ഭൂലോകപാപങ്ങൾ നീക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാടേ,
അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഞങ്ങളിലേക്കയയ്ക്കണമേ.

ഭൂലോകപാപങ്ങൾ നീക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാടേ,
പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ദാനങ്ങൾ ഞങ്ങളിൽ വർഷിക്കണമേ.

ഭൂലോകപാപങ്ങൾ നീക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാടേ,
ജ്ഞാനത്തിന്റെയും ഭക്തിയുടെയും അരൂപിയെ ഞങ്ങൾക്കു നൽകണമേ.

ക: പരിശുദ്ധാത്മാവേ വരണമേ,
അങ്ങേ വിശ്വാസികളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ നിറയ്ക്കണമേ.

സ: അങ്ങേ സ്നേഹാഗ്നി ഞങ്ങളിൽ ജ്വലിപ്പിക്കണമേ.

പ്രാർത്ഥിക്കാം

ഓ! കാരുണ്യവാനായ പിതാവേ, അങ്ങേ ദിവ്യാരൂപി ഞങ്ങളെ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയും ജ്വലിപ്പിക്കുകയും പവിത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. സ്വർഗ്ഗീയസുധ ഞങ്ങളിൽ ഒഴുക്കി, സത്പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കണമേ. അങ്ങയോടുകൂടി നിത്യം ജീവിക്കുകയും വാഴുകയും ചെയ്യുന്ന അങ്ങേ പുത്രനും ഞങ്ങളുടെ കർത്താവുമായ ഈശോമിശിഹായുടെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും ഐക്യത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ യാചനകൾ സാധിച്ചു തരണമേ.
ആമ്മേൻ

 1. സമുദ്രതാരമേ സ്വസ്തി!

പ്രഭയോലും സമുദ്രതാരമേ സ്വസ്തി
ദേവമാതേ നീ അനുഗൃഹീത
പാപലേശമേശിടാത്ത കന്യേധന്യേ
സ്വർഗ്ഗവിശ്രാന്തി തൻ കവാടമേ നീ.

ഗബ്രിയേലന്നു സ്വസ്തി ചൊല്ലി
മോദമോടതു നീ സ്വീകരിച്ചു
മർത്ത്യനു ശാന്തിക്കുറപ്പേകിയല്ലോ
ഹവ്വതൻ നാമം മാറ്റിക്കുറിച്ച ധന്യേ.

അടിമച്ചങ്ങല പൊട്ടിച്ചെറിയൂ നീ
അന്ധതയിൽ ജ്യോതിസാകൂ തായേ
സർവ്വരോഗവുമകറ്റണേ അമ്മേ
സമ്പൂർണ്ണമോദം യാചിപ്പൂ ഞങ്ങൾ.

ദൈവിക വചനമാമേശുനാഥൻ
നിന്നോമൽ ശിശുവായ് ജന്മമാർന്നോൻ
നീ വഴി പ്രാർത്ഥന കേട്ടിടട്ടെ
ഞങ്ങൾക്കു നീ തായയെന്നു കാട്ടിയാലും.

സർവ്വത്തിലും അതിശയമാകും കന്യേ
ശാന്തരിലതീവ ശാന്തയാം നീ
രക്ഷിക്കൂ പാപച്ചേറ്റിൽ നിന്നു നീ ഞങ്ങളെ
വിശുദ്ധിയോടെ പാലിക്കൂ തായേ.

കന്മഷമേശാതെ കാത്തിടൂ നീ
സുരക്ഷിതമാക്കൂ മാർഗ്ഗങ്ങളെ
യേശുവിൽ ആമോദമെന്നുമെന്നന്നേക്കും
ആസ്വദിപ്പോളം കാത്തിടൂ തായേ.

അത്യുന്നസുരലോകത്തെങ്ങും സദാ
സർവ്വശക്തനാം ത്രിത്വൈക ദേവാ
പിതാവേ, പുത്രാ, റൂഹായേ സ്തുതി
എന്നുമെന്നന്നേക്കുമാമ്മേനാമ്മേൻ.

അല്ലെങ്കിൽ

സ്വർഗ്ഗീയ താരകമേ!
ദീപ്തമായ സമുദ്രതാരമേ സ്വസ്തി!
ദൈവമാതാവേ സ്വസ്തി!
കന്മഷമില്ലാത്ത കന്യക,
സ്വർഗ്ഗീയവിശ്രമത്തിന്റെ വാതിൽ.

ഗബ്രിയേലിൽനിന്നും വന്ന മധുരമായ ആ അത്ഭുതം ഉൾക്കൊണ്ട് ഞങ്ങളിൽ സമാധാനം നിറയ്ക്കുക.

ഹവ്വയുടെ നാമം നീ മാറ്റി ബന്ധിതരുടെ ചങ്ങലകൾ തകർക്കുക.
അന്ധർക്ക് കാഴ്ച പകരുക.
ഞങ്ങളുടെ രോഗങ്ങൾ മാറ്റുക,
സകല അനുഗ്രഹങ്ങളും ചൊരിയുക.

ഒരമ്മയായി കൂടെയുണ്ടാകണമേ.
ദൈവവചനം,
ഞങ്ങൾക്കുവേണ്ടി അങ്ങയുടെ മകനായി ജനിച്ചു.
അങ്ങയുടെ മാധ്യസ്ഥ്യത്തിലൂടെ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ സമർപ്പിക്കുക.

മഹത്വപൂരിതയായ കന്യകയേ,
ദയയുള്ളവരിൽ ദയാവാരിധേ,
കന്മഷരഹിതേ,
ഞങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുക.
ശുദ്ധരും കളങ്കരഹിതരുമായി,
ഞങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങളെ കറയില്ലാതെ കാക്കുക.
പാതകളെ സുരക്ഷിതമാക്കുക.
ഞങ്ങൾ ഒടുവിൽ പൂർണസന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്നതുവരെ
ഉന്നതങ്ങളിൽ വസിക്കുന്ന,
പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവ്വശക്തനായവന് സകല മഹത്വവും,
ആമ്മേൻ.

 1. ഈശോയുടെ തിരുനാമത്തിന്റെ ലുത്തിനിയ

കർത്താവേ, അനുഗ്രഹിക്കണമേ,
കർത്താവേ അനുഗ്രഹിക്കണമേ,

മിശിഹായേ, അനുഗ്രഹിക്കണമേ,
മിശിഹായേ അനുഗ്രഹിക്കണമേ,

കർത്താവേ, അനുഗ്രഹിക്കണമേ,
കർത്താവേ അനുഗ്രഹിക്കണമേ,

മിശിഹായേ, ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ,

മിശിഹായേ, ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കൈക്കൊള്ളണമേ,

സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ പിതാവായ ദൈവമേ,
(ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ)

ഭൂലോക രക്ഷകനായ ദൈവമേ,

പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദൈവമേ,

ഏകദൈവമായ പരിശുദ്ധ ത്രിത്വമേ,

ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനായ ഈശോയേ,

നിത്യപിതാവിന്റെ പ്രഭയായ ഈശോയേ,

മഹത്വത്തിന്റെ രാജാവായ ഈശോയേ,

നീതിസൂര്യനായിരിക്കുന്ന ഈശോയേ,

പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തിന്റെ തിരുക്കുമാരനായ ഈശോയേ,

സ്നേഹത്തിന് ഏറ്റവും യോഗ്യനായ ഈശോയേ,

അത്ഭുതത്തിന് വിഷയമായ ഈശോയേ,

സർവ്വശക്തനായ ഈശോയേ,

വരാനിരിക്കുന്ന ലോകത്തിന്റെ പിതാവായ ഈശോയേ,

ശ്രേഷ്ഠമായ ഉപദേശത്തിന്റെ ദൂതനായ ഈശോയേ,

ഏറ്റവും ശക്തനായ ഈശോയേ,

ഏറ്റവും ക്ഷമയുള്ളവനായ ഈശോയേ,

ഏറ്റവും അനുസരണമുള്ള ഈശോയേ,

ഹൃദയശാന്തതയും എളിമയുമുള്ള ഈശോയേ,

ബ്രഹ്മചര്യത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഈശോയേ,

ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹനിധിയായ ഈശോയേ,

സമാധാനത്തിന്റെ ദൈവമായ ഈശോയേ,

ആയുസ്സിനു കാരണമായ ഈശോയേ,

സകലപുണ്യങ്ങൾക്കും മാതൃകയായ ഈശോയേ,

ആത്മാക്കളെ അധികമായി സ്നേഹിക്കുന്ന ഈശോയേ,

ഞങ്ങളുടെ സങ്കേതമായ ഈശോയേ,

ദരിദ്രരുടെ പിതാവായ ഈശോയേ,

വിശ്വാസികളുടെ നിക്ഷേപമായ ഈശോയേ,

നല്ല ഇടയനായ ഈശോയേ,

സത്യപ്രകാശമായ ഈശോയേ,

നിത്യജ്ഞാനമായ ഈശോയേ,

നിത്യനന്മകളുടെ നികേതനമായ ഈശോയേ,

ഞങ്ങളുടെ ജീവനും വഴിയും സത്യവുമായ ഈശോയേ,

മാലാഖമാരുടെ സന്തോഷമായ ഈശോയേ,

പൂർവ്വപിതാക്കന്മാരുടെ രാജാവായ ഈശോയേ,

ദീർഘദർശികൾക്കു ജ്ഞാനം പകരുന്ന ഈശോയേ,

ശ്ലീഹന്മാരുടെ ഗുരുവായ ഈശോയേ,

സുവിശേഷകർക്കു ആചാര്യനായ ഈശോയേ,

വേദസാക്ഷികൾക്കു ശക്തിപകർന്ന ഈശോയേ,

വന്ദകന്മാരുടെ പ്രകാശമായ ഈശോയേ,

ബ്രഹ്മചാരികളുടെ പരിശുദ്ധിയായ ഈശോയേ,

സകല പുണ്യവാന്മാരുടെയും കിരീടമായ ഈശോയേ,

ദയാപരനായ കർത്താവേ!
ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ നീ പൊറുക്കണമേ.

ദയാപരനായ കർത്താവേ!
ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന നീ കേൾക്കണമേ.

സകല പാപങ്ങളിൽനിന്ന്,

(കർത്താവേ ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ)

അങ്ങേ കോപത്തിൽനിന്ന്,

പിശാചിന്റെ സകല തന്ത്രങ്ങളിൽനിന്ന്,

മോഹാഗ്നിയിൽനിന്ന്,

എന്നന്നേക്കുമുള്ള മരണത്തിൽനിന്ന്,

ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങുതരുന്ന നല്ല പ്രേരണകളോടുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഉദാസീനതയിൽനിന്ന്,

അങ്ങേ മനുഷ്യാവതാരത്തിന്റെ പരമരഹസ്യത്തെക്കുറിച്ച്,

അങ്ങേ പിറവിയെക്കുറിച്ച്,

അങ്ങേ ബാല്യപ്രായത്തെക്കുറിച്ച്,

അങ്ങേ ഛേദനാചാരത്തെക്കുറിച്ച്,

അങ്ങേ കഠിനാദ്ധ്വാനത്തെക്കുറിച്ച്,

അങ്ങേ കഷ്ടപ്പാടുകളെയും ദുരിതങ്ങളെയും കുറിച്ച്,

അങ്ങേ ദുഃഖങ്ങളെയും രക്തവിയർപ്പിനെയും കുറിച്ച്,

അങ്ങേ കുരിശിനെയും അങ്ങ് അനുഭവിച്ച പരിത്യക്തതയെയും കുറിച്ച്,

അങ്ങേ തിരുമരണത്തെയും സംസ്ക്കാരത്തെയും കുറിച്ച്,

മഹിമ പ്രതാപത്തോടെയുള്ള അങ്ങേ ഉയിർപ്പിനെക്കുറിച്ച്,

അത്ഭുതകരമായ അങ്ങേ സ്വർഗ്ഗാരോഹണത്തെക്കുറിച്ച്,

വി. കുർബ്ബാന സ്ഥാപിച്ചതിനെക്കുറിച്ച്,

അങ്ങേ ആനന്ദത്തെക്കുറിച്ച്,

അങ്ങ് മഹിമപ്രതാപത്തോടുകൂടി എഴുന്നള്ളി വരുവാനിരിക്കുന്ന വിധി ദിവസത്തിൽ,

ഭൂലോക പാപങ്ങൾ നീക്കുന്ന ദിവ്യചെമ്മരിയാട്ടിൻ കുട്ടിയായിരിക്കുന്ന ഈശോയേ,

 • കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കണമേ.

ഭൂലോക പാപങ്ങൾ നീക്കുന്ന ദിവ്യചെമ്മരിയാട്ടിൻ കുട്ടിയായിരിക്കുന്ന ഈശോയേ,

 • കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ.

ഭൂലോക പാപങ്ങൾ നീക്കുന്ന ദിവ്യചെമ്മരിയാട്ടിൻ കുട്ടിയായിരിക്കുന്ന ഈശോയേ,

 • കർത്താവേ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ.

യേശുവേ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ.

യേശുവേ കാരുണ്യപൂർവ്വം ഞങ്ങളെ ശ്രമിക്കണമേ.

പ്രാർത്ഥിക്കാം

ഓ! കർത്താവായ യേശുവേ, ചോദിക്കുവിൻ നിങ്ങൾക്കു ലഭിക്കും, അന്വേഷിപ്പിൻ കണ്ടെത്തും, മുട്ടുവിൻ നിങ്ങൾക്കു തുറന്നുകിട്ടും എന്ന് അവിടുന്ന് അരുളിച്ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ.
കർത്താവേ, ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങയുടെ ദിവ്യസ്നേഹം നൽകണമേ. ഞങ്ങളുടെ പൂർണ്ണഹൃദയത്തോടെ അങ്ങയെ സ്നേഹിക്കുന്നതിനും ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും വ്യാപാരങ്ങളുംകൊണ്ട് അങ്ങയെ അവിരാമം മഹത്ത്വപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. അങ്ങേ തിരുനാമത്തോടു നിരന്തരമായ ഭയഭക്തി ഞങ്ങൾക്കു നൽകണമേ. അവിടുത്തെ സ്നേഹം അങ്ങു ശാശ്വതമായി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ഹൃദയങ്ങളെ ഭരിക്കുവാൻ ഒരിക്കലും വിമുഖത കാണിക്കാത്ത നിത്യം ജീവിക്കുകയും വാഴുകയും ചെയ്യുന്ന യേശുവേ, ആമ്മേൻ.

 1. ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയ ലുത്തിനിയ

കർത്താവേ, അനുഗ്രഹിക്കണമേ.
കർത്താവേ, അനുഗ്രഹിക്കണമേ.

മിശിഹായേ, അനുഗ്രഹിക്കണമേ.
മിശിഹായേ, അനുഗ്രഹിക്കണമേ.

മിശിഹായേ, ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കേണമേ.
മിശിഹായേ, ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കേണമേ.

മിശിഹായേ, ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കൈക്കൊള്ളണമേ.
മിശിഹായേ, ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കൈക്കൊള്ളണമേ.

സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ പിതാവായ ദൈവമേ,
(ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ)

ഭൂലോകരക്ഷകനായ ദൈവമേ,

പരിശുദ്ധാത്മാവായ ദൈവമേ,

ഏകദൈവമായ പരിശുദ്ധ ത്രിത്വമേ,

നിത്യപിതാവിന്റെ തിരുക്കുമാരനായ ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയമേ,

കന്യകാമറിയത്തിന്റെ ഉദരത്തിൽ പരിശുദ്ധാരൂപിയാൽ ഉരുവാക്കപ്പെട്ട ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയമേ,

ദൈവവചനത്തോടു കാതലായ വിധത്തിൽ ഒന്നിച്ചിരിക്കുന്ന ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയമേ,

അനന്തപ്രതാപവാനായ ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയമേ,

ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധ ആലയമായ ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയമേ,

അത്യുന്നതന്റെ കൂടാരമായ ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയമേ,

ദൈവഭവനവും മോക്ഷവാതിലുമായ ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയമേ,

ജ്വലിച്ചെരിയുന്ന സ്നേഹാഗ്നിചൂളയായ ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയമേ,

നീതിയുടെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും നിധിയായ ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയമേ,

നന്മയും സ്നേഹവും നിറഞ്ഞ ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയമേ,

സകല പുണ്യങ്ങളുടെയും ആഴമായ ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയമേ,

സകല പുകഴ്ചയ്ക്കും എത്രയും യോഗ്യമായ ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയമേ,

സകലഹൃദയങ്ങൾക്കും അധിപനും കേന്ദ്രവുമായ ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയമേ,

ജ്ഞാനത്തിന്റെയും അറിവിന്റെയും നിധിയൊക്കെയും ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയമേ,

ദൈവത്വത്തിൻ പൂർണ്ണതയൊക്കെയും വസിക്കുന്നതായ ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയമേ,

നിത്യപിതാവിനു പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നതായ ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയമേ,

ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സിദ്ധിച്ചിരിക്കുന്ന നന്മകളുടെ സമ്പൂർണ്ണ നിധിയായ ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയമേ,

നിത്യപർവ്വതങ്ങളുടെ ആശയായ ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയമേ,

ക്ഷമയും അധികദയയുമുള്ള ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയമേ,

അങ്ങേ കൃപ അപേക്ഷിക്കുന്ന സകലരേയും ഐശ്വര്യപ്പെടുത്തുന്ന ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയമേ,

ജീവന്റെയും വിശുദ്ധിയുടെയും ഉറവയായ ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയമേ,

ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾക്കു പരിഹാരമായിരിക്കുന്ന ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയമേ,

നിന്ദകളാൽ പൂരിതമായ ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയമേ,

ഞങ്ങളുടെ അക്രമങ്ങൾ നിമിത്തം തകർന്ന ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയമേ,

മരണത്തോളം കീഴ്‌വഴങ്ങിയ ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയമേ,

കുന്തത്താൽ കുത്തിത്തുറക്കപ്പെട്ട ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയമേ,

സകല ആശ്വാസങ്ങളുടെയും ഉറവയായ ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയമേ,

ഞങ്ങളുടെ ജീവനും ഉയിർപ്പുമായ ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയമേ,

ഞങ്ങളുടെ സമാധാനവും അനുരഞ്ജനവുമായ ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയമേ,

പാപങ്ങൾക്കു പരിഹാരബലിയായ ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയമേ,

അങ്ങയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവരുടെ രക്ഷയായ ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയമേ,

അങ്ങിൽ മരിക്കുന്നവരുടെ ശരണമായ ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയമേ,

സകല പുണ്യവാന്മാരുടെയും ആനന്ദമായ ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയമേ,

ലോകത്തിന്‍റെ പാപങ്ങൾ നീക്കുന്ന ദിവ്യകുഞ്ഞാടേ,
കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണമേ.

ലോകത്തിന്‍റെ പാപങ്ങൾ നീക്കുന്ന ദിവ്യകുഞ്ഞാടേ,
കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ.

ലോകത്തിന്‍റെ പാപങ്ങൾ നീക്കുന്ന ദിവ്യകുഞ്ഞാടേ,
കർത്താവേ, ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ.

ഹൃദയശാന്തതയും എളിമയുമുള്ള ഈശോയേ,
ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം അങ്ങയുടെ തിരുഹൃദയത്തിന് അനുയോജ്യമാക്കണമേ.
നമുക്കു പ്രാർത്ഥിക്കാം

സർവ്വശക്തനും നിത്യനുമായ സർവ്വേശ്വരാ, അങ്ങേ ദിവ്യപുത്രന്റെ തിരുഹൃദയത്തെയും പാപികൾക്കായി അവിടുന്നു ചിന്തിയ തിരുരക്തത്തെയും തൃക്കൺപാർത്ത് അങ്ങയുടെ കാരുണ്യം യാചിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെമേൽ കൃപയായിരിക്കണമേ. അങ്ങേക്ക് അവിടുന്നു സമർപ്പിച്ച സ്തുതികളോടും പരിഹാരപ്രവൃത്തികളോടും ചേർത്ത് ഞങ്ങളുടെ ഈ അപേക്ഷകൾ അങ്ങുന്നു സ്വീകരിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ എല്ലാം പൊറുത്തു ഞങ്ങളെ വിശുദ്ധീകരിക്കുകയും അങ്ങയുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ സമ്പന്നരാക്കുകയും ചെയ്യണമേ. ഈ അപേക്ഷകളൊക്കെയും അങ്ങയുടെ പ്രിയപുത്രനും ഞങ്ങളുടെ കർത്താവുമായ ഈശോമിശിഹാവഴി അങ്ങേക്കു ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു.
ആമ്മേൻ.

 1. വി. ലൂയിസ് ഡി മോൺഫോർട്ടിന്റെ യേശുവിനോടുള്ള പ്രാർത്ഥന

ഏറ്റവും സ്നേഹമുള്ള യേശുവേ, എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ കവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന കൃതജ്ഞത പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ കാരുണ്യപൂർവ്വം അങ്ങ്‌ എന്നെ അനുവദിക്കണമേ. എന്തെന്നാൽ പരിശുദ്ധമായ അടിമത്തമെന്ന ഭക്താഭ്യാസം വഴി അങ്ങ് അവിടുത്തെ അമ്മയെ എനിക്കു നൽകി. മാതാവിലൂടെ അങ്ങ് എന്നിലേക്കു വർഷിച്ച കൃപാവരങ്ങൾ എത്ര അനവധിയാണ് നാഥാ, അങ്ങയുടെ തിരുമുമ്പിൽ അമ്മയത്രേ എനിക്ക് ഉറപ്പുള്ള മധ്യസ്ഥ. എന്റെ ഏറ്റവും ദാരുണമായ കഷ്ടതകളിൽ പരിശുദ്ധ കന്യകയാണ് എനിക്കു വലിയ ആശ്രയം. കഷ്ടം! ഓ! എന്റെ ദൈവമേ, ഈ വത്സലമാതാവില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ വലിയ ദുർഭഗനാകുമായിരുന്നു. തീർച്ചയായും ഞാൻ നശിച്ചുപോവുകയും ചെയ്തേനെ. അതെ, അവിടുത്തെ നീതിപൂർവ്വമായ കോപത്തെ ശാന്തമാക്കാൻ മറിയം അങ്ങയുടെ സമീപത്തും മറ്റെല്ലായിടങ്ങളിലും എനിക്കുവേണ്ടി ഉണ്ടാകണം. എന്തെന്നാൽ, പലപ്പോഴും ഞാൻ അവിടുത്തെ ദ്രോഹിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ നീതിപ്രകാരം ഞാനർഹിക്കുന്ന നിത്യനാശത്തിൽനിന്ന് പരിശുദ്ധ അമ്മ എന്നെ രക്ഷിക്കട്ടെ. മറിയം അവിടുത്തെ ധ്യാനിക്കട്ടെ, അങ്ങയോടു സംസാരിക്കട്ടെ, അങ്ങയോടു പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ, അങ്ങയെ സമീപിക്കട്ടെ, അങ്ങയെ പ്രസാദിപ്പിക്കട്ടെ. മറിയം എന്റെ ആത്മാവിനെയും മറ്റുള്ളവരുടെ ആത്മാക്കളെയും രക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കട്ടെ. ചുരുക്കത്തിൽ, ഞാൻ എപ്പോഴും അങ്ങയുടെ ദിവ്യഹിതം നിർവ്വഹിക്കുവാനും അവിടുത്തെ ഉപരിമഹത്ത്വം സാധിക്കുവാനും മറിയം എനിക്ക് അത്യാവശ്യമത്രേ. അവിടുന്ന് എന്നോടുകാണിച്ച വലിയ കരുണകളെ ലോകം മുഴുവനുംപോയി പ്രഘോഷിക്കുവാൻ എനിക്കു കഴിയുമോ! മറിയമില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ നിത്യനാശത്തിൽ ആകുമായിരുന്നുവെന്ന്, ഓരോ മനുഷ്യനും അറിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ! ഇത്രയും വലിയ അനുഗ്രഹത്തിന് അർഹമായ നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുവാൻ എനിക്കു സാധിക്കുമോ? മറിയം എന്നിലുണ്ട്.
ഓ! അക്ഷയമായ നിധിയേ,
ഓ! എത്ര വലിയ ആശ്വാസം!
ഞാൻ പൂർണ്ണമായും അവളുടേതല്ലാതായിപ്പോകുമോ? ഓ! എത്രവലിയ നന്ദിഹീനത! ഓ എന്റെ പ്രിയരക്ഷകാ, ഈ അത്യാപത്തിൽപ്പെടുന്നതിനേക്കാൾ എന്നെ മരിപ്പിച്ചാലും! എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, ഞാൻ പരിപൂർണ്ണമായും മറിയത്തിന്റേതാകുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മരിക്കുകയാണ് ഭേദം. വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ ശ്ലീഹായോടുകൂടി കുരിശിൻ ചുവട്ടിൽനിന്നു കൊണ്ട് ഒരായിരം പ്രാവശ്യം അവളെ എന്റെ അമ്മയായി സ്വീകരിക്കുകയും അത്രയും പ്രാവശ്യംതന്നെ എന്നെ അവൾക്കു നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രിയ ഈശോയേ, അങ്ങ് അഭിലഷിക്കുന്ന രീതിയിൽ എന്റെ അർപ്പണം ഇപ്പോഴും നിർവ്വഹിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ അർപ്പണം അങ്ങ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ നവീകരിക്കുന്നു. പ്രിയ ഈശോയേ, എന്റെ ആത്മാവിലോ ശരീരത്തിലോ, ഈ മഹത്വമുള്ള രാജ്ഞിക്ക് അർപ്പിതമല്ലാത്തതായി എന്തെങ്കിലും കാണുന്നുവെങ്കിൽ, അങ്ങ് അതിനെ എന്നിൽനിന്നു ദൂരെ അകറ്റണമേ. എന്നിൽ മറിയത്തിന് ഉള്ളതല്ലാത്തതായി എന്തെങ്കിലുമുണ്ടെങ്കിൽ, നാഥാ, അങ്ങേയ്ക്ക് അനുഗുണമല്ലതന്നെ.

ഓ! പരിശുദ്ധാത്മാവേ, ഈ അനുഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം എനിക്കു നല്കണമേ. എന്റെ ആത്മാവിൽ മറിയമാകുന്ന യഥാർത്ഥജീവന്റെ വൃക്ഷം അങ്ങുനടണമേ. അതിനെ പരിപാലിച്ചു വളർത്തണമേ. അങ്ങനെ അതു വളർന്നു പുഷ്പിച്ച് ജീവന്റെ ഫലം സമൃദ്ധിയായി ഉല്പാദിപ്പിക്കട്ടെ.
ഓ! പരിശുദ്ധാത്മാവേ, അങ്ങയുടെ വിശ്വസ്തവധുവായ മറിയത്തോട് എനിക്കു വലിയ ഭക്തി തരണമേ. പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ മാതൃഹൃദയത്തിൽ ആഴമായ വിശ്വാസം എനിക്കു നൽകിയാലും. ദിവ്യജനനിയുടെ കരുണയിൽ അഭയം തേടാൻ എന്നെ സഹായിക്കണമേ. അതുവഴി വലിയവനും ശക്തനുമായ യേശുവിന്റെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് എന്നെ വളർത്തുവാൻ അവിടുത്തേക്കു സാധിക്കട്ടെ.
ആമ്മേൻ.

 1. മറിയത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന യേശുവേ

ഓ !മേരിയിൽ വാഴുവോരേശുവേ,
വന്നു വസിക്കണേ നിൻ ദാസരിൽ,
അങ്ങേ വിശുദ്ധിതൻ അരൂപിയിലും,
അങ്ങേ ശക്തിതന്നുടെ നിറവിലും,
അങ്ങേ പുണ്യത്തിൻ സത്യമോടെയും,
അങ്ങേ മാർഗ്ഗമതിൻ പൂർണ്ണതയിലും,
അങ്ങേ രഹസ്യങ്ങളാം അകമ്പടിയോടും,
തിന്മതൻ ശക്തിയെല്ലാം തുരത്തണേ
അങ്ങേ അരൂപിയാൽ,
പിതാവിൻ മഹത്വത്തിനായ്.
ആമ്മേൻ.

ആദ്ധ്യാത്മികാഭ്യാസങ്ങൾ

ദൈവസ്നേഹപ്രകരണങ്ങൾ, യേശുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കു നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുക, മനഃസ്താപവും പ്രതിജ്ഞയും.