ദൈവ കരുണയുടെ നൊവേന – അഞ്ചാം ദിവസം

Posted Posted in ദൈവ കരുണയുടെ നൊവേന

ആമുഖം :- നൊവേന – നിർദ്ദേശങ്ങളും വാഗ്ദാനങ്ങളും ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ച മുതല്‍ പുതുഞായറാഴ്ച വരെയാണ് ദൈവകാരുണ്യത്തിന്‍റെ നൊവേന ആചരിക്കേണ്ടത്. ഈ അനുഗ്രഹ നൊവേനയിലൂടെ എന്തെല്ലാം ചോദിച്ചാലും ഞാന്‍ തരും എൻ്റെ കര്‍ത്താവ് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. “ഈ ഒൻപതു ദിവസങ്ങളിൽ എല്ലാ ആത്മാക്കളെയും എന്റെ കരുണയുടെ അരുവിയിലേക്കു നീ കൊണ്ട് വരണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അങ്ങിനെ ജീവിതത്തിലെ കഷ്ടപ്പാടുകളിലും, […]

ദൈവ കരുണയുടെ നൊവേന – മൂന്നാം ദിവസം

Posted Posted in ദൈവ കരുണയുടെ നൊവേന

ആമുഖം :- നൊവേന – നിർദ്ദേശങ്ങളും വാഗ്ദാനങ്ങളും ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ച മുതല്‍ പുതുഞായറാഴ്ച വരെയാണ് ദൈവകാരുണ്യത്തിന്‍റെ നൊവേന ആചരിക്കേണ്ടത്. ഈ അനുഗ്രഹ നൊവേനയിലൂടെ എന്തെല്ലാം ചോദിച്ചാലും ഞാന്‍ തരും എൻ്റെ കര്‍ത്താവ് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. “ഈ ഒൻപതു ദിവസങ്ങളിൽ എല്ലാ ആത്മാക്കളെയും എന്റെ കരുണയുടെ അരുവിയിലേക്കു നീ കൊണ്ട് വരണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അങ്ങിനെ ജീവിതത്തിലെ കഷ്ടപ്പാടുകളിലും, […]

ദൈവ കരുണയുടെ നൊവേന – രണ്ടാം ദിവസം

Posted Posted in ദൈവ കരുണയുടെ നൊവേന

ആമുഖം :- നൊവേന – നിർദ്ദേശങ്ങളും വാഗ്ദാനങ്ങളും ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ച മുതല്‍ പുതുഞായറാഴ്ച വരെയാണ് ദൈവകാരുണ്യത്തിന്‍റെ നൊവേന ആചരിക്കേണ്ടത്. ഈ അനുഗ്രഹ നൊവേനയിലൂടെ എന്തെല്ലാം ചോദിച്ചാലും ഞാന്‍ തരും എൻ്റെ കര്‍ത്താവ് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. “ഈ ഒൻപതു ദിവസങ്ങളിൽ എല്ലാ ആത്മാക്കളെയും എന്റെ കരുണയുടെ അരുവിയിലേക്കു നീ കൊണ്ട് വരണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അങ്ങിനെ ജീവിതത്തിലെ കഷ്ടപ്പാടുകളിലും, […]

പരിശുദ്ധ മറിയത്തിലൂടെ യേശുവിനുള്ള സമ്പൂർണ സമർപ്പണം – ✝️ സമർപ്പണ ദിവസം

Posted Posted in Vimala Hrudaya Prathista

സമർപ്പണ ദിവസം:- (മാതാവിന്റെ തിരുനാൾ ദിവസം ) മൂന്നാമത്തെ ആഴ്ചയുടെ അവസാനം അവർ കുമ്പസാരിക്കുകയും വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നും വിശുദ്ധ ലൂയിസ് ഡി മോൺഫോർട്ട് നിർദേശിക്കുന്നു. മറിയത്തിന്റെ കരങ്ങളിൽ തങ്ങളെത്തന്നെ ഈശോയ്ക്ക് സ്നേഹ അടിമകളാകാൻ എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ വേണം ഇത് നിർവഹിക്കുവാൻ. നമ്പർ 266 -ൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രീതിയിൽ വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരണനാന്തരം വർത്തിക്കണം. […]

പരിശുദ്ധ മറിയത്തിലൂടെ യേശുവിനുള്ള സമ്പൂർണ സമർപ്പണം – ✝️ മുപ്പത്തിമൂന്നാം ദിവസം

Posted Posted in Vimala Hrudaya Prathista

മൂന്നാം ആഴ്ച അവർ യേശുവിനെപ്പറ്റി പഠിക്കാൻ അധ്വാനിക്കണം(നമ്പർ 230 കാണുക). -യേശുക്രിസ്തുവിനെപ്പറ്റിയുള്ള അറിവ് യേശുവിൽ പഠിക്കേണ്ടതായി എന്തുണ്ട്? -ഒന്നാമത് ദൈവമനുഷ്യൻ, അവിടുത്തെ കൃപാവരവും മഹത്വവും, പിന്നെ, നമ്മുടെമേൽ അധികാരമുള്ള രാജാവാകാനുള്ള അവിടുത്തെ അവകാശം. നാം പിശാചിനെയും ലോകത്തെയും ഉപേക്ഷിച്ചതിനുശേഷം, നാം യേശുക്രിസ്തുവിനെ നമ്മുടെ കർത്താവായി സ്വീകരിച്ചു. ഇനി നമ്മുടെ പഠനവിഷയം എന്തായിരിക്കണം? അവിടുത്തേ ബാഹ്യപ്രവൃത്തികൾ, അവിടുത്തെ […]

പരിശുദ്ധ മറിയത്തിലൂടെ യേശുവിനുള്ള സമ്പൂർണ സമർപ്പണം – ✝️ മുപ്പത്തിരണ്ടാം ദിവസം

Posted Posted in Vimala Hrudaya Prathista

മൂന്നാം ആഴ്ച അവർ യേശുവിനെപ്പറ്റി പഠിക്കാൻ അധ്വാനിക്കണം(നമ്പർ 230 കാണുക). -യേശുക്രിസ്തുവിനെപ്പറ്റിയുള്ള അറിവ് യേശുവിൽ പഠിക്കേണ്ടതായി എന്തുണ്ട്? -ഒന്നാമത് ദൈവമനുഷ്യൻ, അവിടുത്തെ കൃപാവരവും മഹത്വവും, പിന്നെ, നമ്മുടെമേൽ അധികാരമുള്ള രാജാവാകാനുള്ള അവിടുത്തെ അവകാശം. നാം പിശാചിനെയും ലോകത്തെയും ഉപേക്ഷിച്ചതിനുശേഷം, നാം യേശുക്രിസ്തുവിനെ നമ്മുടെ കർത്താവായി സ്വീകരിച്ചു. ഇനി നമ്മുടെ പഠനവിഷയം എന്തായിരിക്കണം? അവിടുത്തേ ബാഹ്യപ്രവൃത്തികൾ, അവിടുത്തെ […]

പരിശുദ്ധ മറിയത്തിലൂടെ യേശുവിനുള്ള സമ്പൂർണ സമർപ്പണം – ✝️ മുപ്പത്തിയൊന്നാം ദിവസം

Posted Posted in Vimala Hrudaya Prathista

മൂന്നാം ആഴ്ച അവർ യേശുവിനെപ്പറ്റി പഠിക്കാൻ അധ്വാനിക്കണം(നമ്പർ 230 കാണുക). -യേശുക്രിസ്തുവിനെപ്പറ്റിയുള്ള അറിവ് യേശുവിൽ പഠിക്കേണ്ടതായി എന്തുണ്ട്? -ഒന്നാമത് ദൈവമനുഷ്യൻ, അവിടുത്തെ കൃപാവരവും മഹത്വവും, പിന്നെ, നമ്മുടെമേൽ അധികാരമുള്ള രാജാവാകാനുള്ള അവിടുത്തെ അവകാശം. നാം പിശാചിനെയും ലോകത്തെയും ഉപേക്ഷിച്ചതിനുശേഷം, നാം യേശുക്രിസ്തുവിനെ നമ്മുടെ കർത്താവായി സ്വീകരിച്ചു. ഇനി നമ്മുടെ പഠനവിഷയം എന്തായിരിക്കണം? അവിടുത്തേ ബാഹ്യപ്രവൃത്തികൾ, അവിടുത്തെ […]

പരിശുദ്ധ മറിയത്തിലൂടെ യേശുവിനുള്ള സമ്പൂർണ സമർപ്പണം – ✝️ മുപ്പതാം ദിവസം

Posted Posted in Vimala Hrudaya Prathista

മൂന്നാം ആഴ്ച അവർ യേശുവിനെപ്പറ്റി പഠിക്കാൻ അധ്വാനിക്കണം (നമ്പർ 230 കാണുക). -യേശുക്രിസ്തുവിനെപ്പറ്റിയുള്ള അറിവ് യേശുവിൽ പഠിക്കേണ്ടതായി എന്തുണ്ട്? -ഒന്നാമത് ദൈവമനുഷ്യൻ, അവിടുത്തെ കൃപാവരവും മഹത്വവും, പിന്നെ, നമ്മുടെമേൽ അധികാരമുള്ള രാജാവാകാനുള്ള അവിടുത്തെ അവകാശം. നാം പിശാചിനെയും ലോകത്തെയും ഉപേക്ഷിച്ചതിനുശേഷം, നാം യേശുക്രിസ്തുവിനെ നമ്മുടെ കർത്താവായി സ്വീകരിച്ചു. ഇനി നമ്മുടെ പഠനവിഷയം എന്തായിരിക്കണം? അവിടുത്തേ ബാഹ്യപ്രവൃത്തികൾ, […]

പരിശുദ്ധ മറിയത്തിലൂടെ യേശുവിനുള്ള സമ്പൂർണ സമർപ്പണം – ✝️ ഇരുപത്തിയൊമ്പതാം ദിവസം

Posted Posted in Vimala Hrudaya Prathista

മൂന്നാം ആഴ്ച അവർ യേശുവിനെപ്പറ്റി പഠിക്കാൻ അധ്വാനിക്കണം(നമ്പർ 230 കാണുക). –യേശുക്രിസ്തുവിനെപ്പറ്റിയുള്ള അറിവ് യേശുവിൽ പഠിക്കേണ്ടതായി എന്തുണ്ട്? -ഒന്നാമത് ദൈവമനുഷ്യൻ, അവിടുത്തെ കൃപാവരവും മഹത്വവും, പിന്നെ, നമ്മുടെമേൽ അധികാരമുള്ള രാജാവാകാനുള്ള അവിടുത്തെ അവകാശം. നാം പിശാചിനെയും ലോകത്തെയും ഉപേക്ഷിച്ചതിനുശേഷം, നാം യേശുക്രിസ്തുവിനെ നമ്മുടെ കർത്താവായി സ്വീകരിച്ചു. ഇനി നമ്മുടെ പഠനവിഷയം എന്തായിരിക്കണം? അവിടുത്തേ ബാഹ്യപ്രവൃത്തികൾ, അവിടുത്തെ […]

പരിശുദ്ധ മറിയത്തിലൂടെ യേശുവിനുള്ള സമ്പൂർണ സമർപ്പണം – ✝️ ഇരുപത്തിയെട്ടാം ദിവസം

Posted Posted in Vimala Hrudaya Prathista

മൂന്നാം ആഴ്ച അവർ യേശുവിനെപ്പറ്റി പഠിക്കാൻ അധ്വാനിക്കണം(നമ്പർ 230 കാണുക). -യേശുക്രിസ്തുവിനെപ്പറ്റിയുള്ള അറിവ് യേശുവിൽ പഠിക്കേണ്ടതായി എന്തുണ്ട്? -ഒന്നാമത് ദൈവമനുഷ്യൻ, അവിടുത്തെ കൃപാവരവും മഹത്വവും, പിന്നെ, നമ്മുടെമേൽ അധികാരമുള്ള രാജാവാകാനുള്ള അവിടുത്തെ അവകാശം. നാം പിശാചിനെയും ലോകത്തെയും ഉപേക്ഷിച്ചതിനുശേഷം, നാം യേശുക്രിസ്തുവിനെ നമ്മുടെ കർത്താവായി സ്വീകരിച്ചു. ഇനി നമ്മുടെ പഠനവിഷയം എന്തായിരിക്കണം? അവിടുത്തേ ബാഹ്യപ്രവൃത്തികൾ, അവിടുത്തെ […]

പരിശുദ്ധ മറിയത്തിലൂടെ യേശുവിനുള്ള സമ്പൂർണ സമർപ്പണം– ✝️ ഇരുപത്തിയേഴാം ദിവസം

Posted Posted in Vimala Hrudaya Prathista

മൂന്നാം ആഴ്ച അവർ യേശുവിനെപ്പറ്റി പഠിക്കാൻ അധ്വാനിക്കണം(നമ്പർ 230 കാണുക). -യേശുക്രിസ്തുവിനെപ്പറ്റിയുള്ള അറിവ് യേശുവിൽ പഠിക്കേണ്ടതായി എന്തുണ്ട്? -ഒന്നാമത് ദൈവമനുഷ്യൻ, അവിടുത്തെ കൃപാവരവും മഹത്വവും, പിന്നെ, നമ്മുടെമേൽ അധികാരമുള്ള രാജാവാകാനുള്ള അവിടുത്തെ അവകാശം. നാം പിശാചിനെയും ലോകത്തെയും ഉപേക്ഷിച്ചതിനുശേഷം, നാം യേശുക്രിസ്തുവിനെ നമ്മുടെ കർത്താവായി സ്വീകരിച്ചു. ഇനി നമ്മുടെ പഠനവിഷയം എന്തായിരിക്കണം? അവിടുത്തേ ബാഹ്യപ്രവൃത്തികൾ, അവിടുത്തെ […]

പരിശുദ്ധ മറിയത്തിലൂടെ യേശുവിനുള്ള സമ്പൂർണ സമർപ്പണം – ✝️ ഇരുപത്തിയാറാം ദിവസം

Posted Posted in Vimala Hrudaya Prathista

രണ്ടാം ആഴ്ച :- –പരിശുദ്ധ കന്യകയെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ്– “അവർ രണ്ടാമത്തെ ആഴ്ച പരിശുദ്ധ കന്യകയെ കുറിച്ചുള്ള അറിവിനായി ഉപയോഗിക്കണം ( നമ്പർ 229 കാണുക ) നാം മറിയത്തിലൂടെ യേശുവിനോട് ഐക്യപ്പെടണം. ഇതാണ് ഈ ഭക്തിയുടെ സ്വഭാവം. അത് കൊണ്ട് നാം രണ്ടാമത്തെ ആഴ്ച പരിശുദ്ധ കന്യകയെ കുറിച്ചുള്ള അറിവിനായി വിനിയോഗിക്കുവാൻ വിശുദ്ധ ലൂയിസ് […]

പരിശുദ്ധ മറിയത്തിലൂടെ യേശുവിനുള്ള സമ്പൂർണ സമർപ്പണം – ✝️ ഇരുപത്തിയഞ്ചാം ദിവസം

Posted Posted in Vimala Hrudaya Prathista

രണ്ടാം ആഴ്ച :- -പരിശുദ്ധ കന്യകയെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ്- “അവർ രണ്ടാമത്തെ ആഴ്ച പരിശുദ്ധ കന്യകയെ കുറിച്ചുള്ള അറിവിനായി ഉപയോഗിക്കണം ( നമ്പർ 229 കാണുക ) നാം മറിയത്തിലൂടെ യേശുവിനോട് ഐക്യപ്പെടണം. ഇതാണ് ഈ ഭക്തിയുടെ സ്വഭാവം. അത് കൊണ്ട് നാം രണ്ടാമത്തെ ആഴ്ച പരിശുദ്ധ കന്യകയെ കുറിച്ചുള്ള അറിവിനായി വിനിയോഗിക്കുവാൻ വിശുദ്ധ ലൂയിസ് […]