ദൈവ കരുണയുടെ നൊവേന – ഒൻപതാം ദിവസം

Posted Posted in ദൈവ കരുണയുടെ നൊവേന

നൊവേന കാർമ്മി : അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവ ത്തിനു സ്തുതി സമൂ : ആമ്മേൻ കാർമ്മി : ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യർക്ക് സമാധാനവും പ്രത്യാശയും എപ്പോഴും എന്നേയ്ക്കും സമൂ : ആമേൻ കാർമ്മി : സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ (സമൂഹവും ചേർന്ന്) അങ്ങയുടെ നാമം പൂജിതമാകണമേ / അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരേണമേ / അങ്ങ് പരിശുദ്ധൻ,പരിശുദ്ധൻ,പരിശുദ്ധൻ / സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ […]

ദൈവ കരുണയുടെ നൊവേന – എട്ടാം ദിവസം

Posted Posted in ദൈവ കരുണയുടെ നൊവേന

നൊവേന കാർമ്മി : അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവ ത്തിനു സ്തുതി സമൂ : ആമ്മേൻ കാർമ്മി : ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യർക്ക് സമാധാനവും പ്രത്യാശയും എപ്പോഴും എന്നേയ്ക്കും സമൂ : ആമേൻ കാർമ്മി : സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ (സമൂഹവും ചേർന്ന്) അങ്ങയുടെ നാമം പൂജിതമാകണമേ / അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരേണമേ / അങ്ങ് പരിശുദ്ധൻ,പരിശുദ്ധൻ,പരിശുദ്ധൻ / സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ […]

ദൈവ കരുണയുടെ നൊവേന – ഏഴാം ദിവസം

Posted Posted in ദൈവ കരുണയുടെ നൊവേന

നൊവേന കാർമ്മി : അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവ ത്തിനു സ്തുതി സമൂ : ആമ്മേൻ കാർമ്മി : ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യർക്ക് സമാധാനവും പ്രത്യാശയും എപ്പോഴും എന്നേയ്ക്കും സമൂ : ആമേൻ കാർമ്മി : സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ (സമൂഹവും ചേർന്ന്) അങ്ങയുടെ നാമം പൂജിതമാകണമേ / അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരേണമേ / അങ്ങ് പരിശുദ്ധൻ,പരിശുദ്ധൻ,പരിശുദ്ധൻ / സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ […]

DM Novena

ദൈവ കരുണയുടെ നൊവേന – ആറാം ദിവസം

Posted Posted in ദൈവ കരുണയുടെ നൊവേന

നൊവേന കാർമ്മി : അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവ ത്തിനു സ്തുതി സമൂ : ആമ്മേൻ കാർമ്മി : ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യർക്ക് സമാധാനവും പ്രത്യാശയും എപ്പോഴും എന്നേയ്ക്കും സമൂ : ആമേൻ കാർമ്മി : സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ (സമൂഹവും ചേർന്ന്) അങ്ങയുടെ നാമം പൂജിതമാകണമേ / അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരേണമേ / അങ്ങ് പരിശുദ്ധൻ,പരിശുദ്ധൻ,പരിശുദ്ധൻ / സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ […]

DM Novena

ദൈവ കരുണയുടെ നൊവേന – അഞ്ചാം ദിവസം

Posted Posted in ദൈവ കരുണയുടെ നൊവേന

നൊവേന കാർമ്മി : അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവ ത്തിനു സ്തുതി സമൂ : ആമ്മേൻ കാർമ്മി : ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യർക്ക് സമാധാനവും പ്രത്യാശയും എപ്പോഴും എന്നേയ്ക്കും സമൂ : ആമേൻ കാർമ്മി : സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ (സമൂഹവും ചേർന്ന്) അങ്ങയുടെ നാമം പൂജിതമാകണമേ / അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരേണമേ / അങ്ങ് പരിശുദ്ധൻ,പരിശുദ്ധൻ,പരിശുദ്ധൻ / സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ […]

ദൈവ കരുണയുടെ നൊവേന – നാലാം ദിവസം

Posted Posted in ദൈവ കരുണയുടെ നൊവേന

നൊവേന കാർമ്മി : അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവ ത്തിനു സ്തുതി സമൂ : ആമ്മേൻ കാർമ്മി : ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യർക്ക് സമാധാനവും പ്രത്യാശയും എപ്പോഴും എന്നേയ്ക്കും സമൂ : ആമേൻ കാർമ്മി : സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ (സമൂഹവും ചേർന്ന്) അങ്ങയുടെ നാമം പൂജിതമാകണമേ / അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരേണമേ / അങ്ങ് പരിശുദ്ധൻ,പരിശുദ്ധൻ,പരിശുദ്ധൻ / സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ […]

ദൈവ കരുണയുടെ നൊവേന – മൂന്നാം ദിവസം

Posted Posted in ദൈവ കരുണയുടെ നൊവേന

നൊവേന കാർമ്മി : അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവ ത്തിനു സ്തുതി സമൂ : ആമ്മേൻ കാർമ്മി : ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യർക്ക് സമാധാനവും പ്രത്യാശയും എപ്പോഴും എന്നേയ്ക്കും സമൂ : ആമേൻ കാർമ്മി : സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ (സമൂഹവും ചേർന്ന്) അങ്ങയുടെ നാമം പൂജിതമാകണമേ / അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരേണമേ / അങ്ങ് പരിശുദ്ധൻ,പരിശുദ്ധൻ,പരിശുദ്ധൻ / സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ […]

ദൈവ കരുണയുടെ നൊവേന – രണ്ടാം ദിവസം

Posted Posted in ദൈവ കരുണയുടെ നൊവേന

നൊവേന കാർമ്മി : അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവ ത്തിനു സ്തുതി സമൂ : ആമ്മേൻ കാർമ്മി : ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യർക്ക് സമാധാനവും പ്രത്യാശയും എപ്പോഴും എന്നേയ്ക്കും സമൂ : ആമേൻ കാർമ്മി : സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ (സമൂഹവും ചേർന്ന്) അങ്ങയുടെ നാമം പൂജിതമാകണമേ / അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരേണമേ / അങ്ങ് പരിശുദ്ധൻ,പരിശുദ്ധൻ,പരിശുദ്ധൻ / സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ […]

ദൈവ കരുണയുടെ നൊവേന – ഒന്നാം ദിവസം

Posted Posted in ദൈവ കരുണയുടെ നൊവേന

നൊവേന കാർമ്മി : അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവ ത്തിനു സ്തുതി സമൂ : ആമ്മേൻ കാർമ്മി : ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യർക്ക് സമാധാനവും പ്രത്യാശയും എപ്പോഴും എന്നേയ്ക്കും സമൂ : ആമേൻ കാർമ്മി : സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ (സമൂഹവും ചേർന്ന്) അങ്ങയുടെ നാമം പൂജിതമാകണമേ / അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരേണമേ / അങ്ങ് പരിശുദ്ധൻ,പരിശുദ്ധൻ,പരിശുദ്ധൻ / സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ […]