പരിശുദ്ധ മറിയത്തിലൂടെ യേശുവിനുള്ള സമ്പൂർണ സമർപ്പണം-നാലാം ദിവസം

Posted Posted in Vimala Hrudaya Prathista

ആദ്യഘട്ടം – ലോകത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുക (ആദ്യത്തെ പന്ത്രണ്ട് ദിവസങ്ങൾ) ആദ്യഘട്ടം ലോകാരൂപിയെ ബഹിഷ്കരിക്കുന്നതിൽ ഉപയോഗിക്കുക. അത് യേശുവിന്റെ അരൂപിയ്ക്കു ഘടക വിരുദ്ധമാണല്ലോ . ദൈവത്തിന്റെ സർവ്വാധികാരത്തെ നിഷേധിക്കുകയാണല്ലോ ലോകാരൂപി ചെയ്യുക.പാപവും അനുസരണക്കേടും വഴിയാണ് ഈ നിഷേധം പ്രകടമാകുന്നത്.അങ്ങനെ യേശുവിന്റെയും മറിയത്തിന്റെയും അരൂപിയ്ക്കു വലിയ പ്രതിബന്ധം സൃഷ്ടിക്കുന്നു.മാംസത്തിന്റെ ദുരാശ, കണ്ണുകളുടെ ദുരാശ, ജീവിതത്തിന്റെ അഹങ്കാരം ഇവയെ അത് […]

പരിശുദ്ധ മറിയത്തിലൂടെ യേശുവിനുള്ള സമ്പൂർണ സമർപ്പണം മൂന്നാം ദിവസം.

Posted Posted in Vimala Hrudaya Prathista

ആദ്യഘട്ടം – ലോകത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുക (ആദ്യത്തെ പന്ത്രണ്ട് ദിവസങ്ങൾ) “ആദ്യഘട്ടം ലോകാരൂപിയെ ബഹിഷ്കരിക്കുന്നതിൽ ഉപയോഗിക്കുക. അത് യേശുവിന്റെ അരൂപിയ്ക്കു ഘടക വിരുദ്ധമാണല്ലോ “. ദൈവത്തിന്റെ സർവ്വാധികാരത്തെ നിഷേധിക്കുകയാണല്ലോ ലോകാരൂപി ചെയ്യുക.പാപവും അനുസരണക്കേടും വഴിയാണ് ഈ നിഷേധം പ്രകടമാകുന്നത്.അങ്ങനെ യേശുവിന്റെയും മറിയത്തിന്റെയും അരൂപിയ്ക്കു വലിയ പ്രതിബന്ധം സൃഷ്ടിക്കുന്നു.മാംസത്തിന്റെ ദുരാശ, കണ്ണുകളുടെ ദുരാശ, ജീവിതത്തിന്റെ അഹങ്കാരം ഇവയെ അത് […]

പരിശുദ്ധ മറിയത്തിലൂടെ യേശുവിനുള്ള സമ്പൂർണ സമർപ്പണം രണ്ടാം ദിവസം.

Posted Posted in Vimala Hrudaya Prathista

ആദ്യഘട്ടം – ലോകത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുക (ആദ്യത്തെ പന്ത്രണ്ട് ദിവസങ്ങൾ) “ആദ്യഘട്ടം ലോകാരൂപിയെ ബഹിഷ്കരിക്കുന്നതിൽ ഉപയോഗിക്കുക. അത് യേശുവിന്റെ അരൂപിയ്ക്കു ഘടക വിരുദ്ധമാണല്ലോ “. ദൈവത്തിന്റെ സർവ്വാധികാരത്തെ നിഷേധിക്കുകയാണല്ലോ ലോകാരൂപി ചെയ്യുക.പാപവും അനുസരണക്കേടും വഴിയാണ് ഈ നിഷേധം പ്രകടമാകുന്നത്.അങ്ങനെ യേശുവിന്റെയും മറിയത്തിന്റെയും അരൂപിയ്ക്കു വലിയ പ്രതിബന്ധം സൃഷ്ടിക്കുന്നു.മാംസത്തിന്റെ ദുരാശ, കണ്ണുകളുടെ ദുരാശ, ജീവിതത്തിന്റെ അഹങ്കാരം ഇവയെ അത് […]

വിമല ഹൃദയ പ്രതിഷ്ഠ – ✝️ ഒന്നാം ദിവസം

Posted Posted in Vimala Hrudaya Prathista

പൊതുവിചിന്തനം (ഒന്നാം ഘട്ടം -ആദ്യത്തെ 12 ദിവസം മാറ്റമില്ല ) ലോകത്തിന്റെ അരൂപിയെ നിരാകരിക്കുക ദൈവത്തിന്റെ സർവ്വാധികാരത്തെ നിഷേധിക്കുകയാണല്ലോ ലോകാരൂപി ചെയ്യുക. പാപവും അനുസരണക്കേടും വഴിയാണ് ഈ നിഷേധം പ്രകടമാകുന്നത്. അങ്ങനെ യേശുവിന്റെയും മറിയത്തിന്റെയും അരൂപിക്കു വലിയ പ്രതിബന്ധം സൃഷ്ടിക്കുന്നു.മാംസത്തിന്റെ ദുരാശ, കണ്ണുകളുടെ ദുരാശ, ജീവിതത്തിന്റെ അഹങ്കാരം ഇവയെ അതു സ്വയം പ്രകടമാക്കുകയും അങ്ങനെ ദൈവികനിയമത്തെ […]

വിമലഹൃദയപ്രതിഷ്ഠ ഒരുക്കം

Posted Posted in Vimala Hrudaya Prathista

ഡിവിനാ മിസരി കോർഡിയാ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ശുദ്ധീകരണ തിരുനാളിനോടനുബന്ധിച്ച് (ഫെബ്രുവരി 2) പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവിന്റെ വിമലഹൃദയത്തിന് നമ്മെ ഏവരെയും സമർപ്പിക്കുന്നതിനായി 33 ദിവസത്തെ വിമലഹൃദയപ്രതിഷ്ഠ ഒരുക്കം (പരിശുദ്ധ മറിയത്തിലൂടെ ഈശോയ്ക്കുള്ള സമ്പൂർണ്ണ സമർപ്പണം) ഡിസംബർ 31 ന് ആരംഭിക്കുന്നു. പ്രതിഷ്ഠ നടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ കുമ്പസാരം നടത്തി 🌹വിശുദ്ധ കുർബ്ബാനയിൽ പങ്കു ചേർന്ന് അന്നേ ദിവസത്തിനായി ഒരുങ്ങണമെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചു […]