ദൈവകരുണയുടെ സന്ദേശയാത്ര

🏳️🚩🏳️🚩🏳️🚩🏳️🚩🏳️ 🔘 2024 ഏപ്രിൽ 3 മുതൽ 7 വരെയുള്ള ദൈവകരുണയുടെ ഛായാചിത്ര പ്രയാണം. 🔘 📍Starting from Mount St. Thomas on 3rd April 2024 10.00am. ‼️ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലെയും Date and Time of Arrival – Departure താഴെ  കൊടുത്തിരിക്കുന്നു…‼️ 🟣TOWARDS SOUTH SIDE🟣 ⏺️ APRIL 3rd, 2024⏺️  ▫️10am-11am – Mount St. Thomas, Kakkanadu ▫️12.30-2.00pm – Kothamangalam (S) St. Antony’s Church Inchoor, Varappetty, […]